КФН прие решение, че ще се съобразява с Насоките на ESMA относно системите и контрола за автоматизирана търговия за търговски платформи, инвестиционни посредници и компетентни органи

На 24 февруари 2012 г. на интернет страницата на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) бяха публикувани Насоки относно системи и контрол за автоматизирана търговия за търговски платформи, инвестиционни посредници и компетентни органи. Съгласно процедурата всички национални компетентни органи трябваше в срок на два месеца да декларират дали ще се съобразят с Насоките или не. В тази връзка Председателят на Комисията за финансов надзор подписа изрична декларация, с която заяви, че ще се съобрази с Насоките и ще ги включи в надзорните практики на КФН.

По същество Насоките включват текстове, отнасящи се до:
• управлението на система за електронна търговия от регулиран пазар или многостранна система за търговия;
• използването на система за електронна търговия, включително алгоритъм за търговия, от инвестиционен посредник за търгуване за собствена сметка или изпълнение на поръчки от името на клиенти; и
• предоставянето на пряк достъп до пазара или спонсориран достъп от инвестиционен посредник като част от услугата за изпълнение на поръчки от името на клиенти.

Текстовете на Насоките на български и на английски език, включително и подписаната декларация, са публикувани в рубрика „ЕС законодателство” на следните адреси:
http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/ESMA_Guidelines_Automated_Trading_Platforms_BG__Declaration.pdf
http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/ESMA_Guidelines_Automated_Trading_Platforms_EN__Declaration.pdf