Сигнал на КФН доведе до осъдителна присъда за кмет

Кметът на Мелник Христо Ташев беше осъден за документно престъпление по сигнал на Комисията за финансов надзор.

Той е поредният осъден по сигнал на регулатора за съставяне на неистински официални документи – нотариални заверки на заявления за промяна на участие и прехвърляне на натрупани суми по индивидуална партида в друг осигурителен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Сред останалите осъдени за същото документно престъпление има кметове и дори нотариуси.

„Това е една от най-честите злоупотреби, за които получаваме оплаквания от осигурените лица. Обработването на подобни жалби съставлява важна част от работата на Дирекция „Осигурителен надзор” в КФН. Ние нямаме правомощия да установим истинността на документите, затова обработваме всички получени жалби и ги предаваме на компетентния орган – Прокуратурата, която преценява дали са налице достатъчно данни за извършено престъпление. Макар да не получаваме обратна връзка за хода и развитието на всеки отделен случай, следим новините и смятаме, че постигането на осъдителни присъди при доказани случаи на фалшифицирани документи е от огромно значение за защитата на правата на осигурените лица и за запазването на доверието в пенсионната система” – заяви г-н Ангел Джалъзов, Заместник-председател на КФН, ръководещ Управление „Осигурителен надзор.

Жалбите с оплаквания, че лицата не са подписвали и подавали заявления за промяна на участие, а такива са подадени без тяхно знание и съгласие през последните години нарастват. През 2009 година от общо постъпилите в КФН 184 жалби от осигурени лица, 29 са с посочените оплаквания, през 2010 година от общо постъпилите 417 жалби от осигурени лица, в 37 жалби са констатирани подобни оплаквания. През 2011 година са постъпили общо 333 жалби от осигурени лица, като КФН е подала към компетентните органи 68 сигнала за подобен вид деяния. Само през първото тримесечие на тази година комисията е получила общо 226 жалби от осигурени лица и е изпратила 22 сигнала до прокуратурите в страната.

По всички постъпили в Комисията за финансов надзор жалби (независимо от вида на оплакването) се извършват проверки. Изисква се представянето на документи и обяснения от пенсионно-осигурителното дружество и от осигурителния посредник, чрез който е подадено заявлението. След получаването им документите се проверяват и се правят констатации има ли извършено административно нарушение. В случай, че се формира основателно съмнение за извършено престъпление се изпраща сигнал до прокуратурата за извършване на проверка по компетентност. На осигурените лица се изпращат подробни отговори, в които в зависимост от спецификата на оплакванията се дават разяснения по отношение на нормативната уредба по допълнително пенсионно осигуряване, а също се дават и подробни отговори на конкретно поставените въпроси.

Комисията за финансов надзор изпраща сигнал към Прокуратурата за всяка получена жалба, с оплакване, че лицето не е подписвало и подавало заявление за промяна на участие, а такова е подадени без негово знание и съгласие, с изключение на случаите, в които жалбоподателят вече сам е сезирал компетентния орган. В сигналите се прави описание на конкретните оплаквания на лицата и на направените фактически констатации при проверките от страна на КФН. Към сигналите се прилагат копия на жалбите и на получените документи.

В КФН не постъпва обратна информация от прокуратурата за резултатите от извършените проверки.