Данни за застрахователния пазар за 2011 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите за 2011 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”. В същия раздел са публикувани и данни за презастрахователното дружество „Джи Пи Презастраховане” ЕАД.

Към края на 2011 г. общият брой на лицензираните застрахователи със седалище в Република България е 34. От тях 18 са общозастрахователни дружества, 14 – животозастрахователни дружества и 2 – животозастрахователни кооперации.

Презастрахователна дейност през 2011 г. са извършвали четири общозастрахователни дружества, едно животозастрахователно дружество и един презастраховател по общо застраховане – “Джи Пи Презастраховане” ЕАД.

Брутният премиен приход за 2011 г., реализиран от лицензираните в Република България застрахователите, възлиза на 1 609 565 хил. лв. На годишна база се отчита спад на премиите от 0,8 % при спад от 3,5 % в края на 2010 г. В посочения премиен приход не е включен реализираният такъв от „ГРАВЕ България Общо застраховане” ЕАД, което се вля в едноличния собственик на капитала му – „Грацер Векселзайтиге Ферзихерунг Акциенгезелшафт”. С цел съпоставимост на информацията, от данните за 2010 г. са изключени тези на посоченото дружество.

Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по общо застраховане, в края на 2011 г. възлиза на 1 364 905 хил. лв. На годишна база се отчита спад от 0,9 %. На пазара по общо застраховане най-голям дял от брутния премиен приход в сектора, заемат автомобилните застраховки: „ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” – 71,1 %. Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите, в края на 2011 г. възлиза на 244 660 хил. лв., като се отчита спад от 0,5 % на годишна база. Най-висок относителен дял в премийния приход по животозастраховане заема застраховка „Живот” и рента – 74,6 %.

Размерът на получените премии по активно презастраховане се изчислява на 1 537 569 хил. лв., като 20 825 хил. лв. са записани от застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане, 2 380 хил. лв. от животозастрахователите и 1 514 365 хил. лв. от „Джи Пи Презастраховане” ЕАД. Най-голям дял на пазара по активно презастраховане заемат автомобилните застраховки („Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) и имуществените застраховки („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”), съответно от 44,5 % и 34,7 %.

Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 696 563 хил. лв., като намаляват със 7,1 % на годишна база. Изплатените претенции от животозастрахователите са в размер на 98 105 хил. лв. и намаляват с 0,5 % на годишна база.

Сумата на активите на застрахователите в края на 2011 г. нараства с 2,0 % на годишна база и възлиза на 2 973 652 хил. лв., от която 64,9 % на застрахователите по общо застраховане и 35,1 % на застрахователите по животозастраховане.

В края на 2011 г. стойността на инвестициите на дружествата по общо застраховане възлиза на 1 233 511 хил. лв. и нараства с 3,3 % на годишна база. Стойността на инвестициите на животозастрахователите възлиза на 891 919 хил. лв. и намалява с 2,5 % на годишна база.

Сумата на активите на презастрахователя „Джи Пи Презастраховане” ЕАД е 1 595 963 хил. лв. в края на 2011 г. при 1 609 914 хил. лв. в края на 2010 г. 

Стойността на инвестициите на презастрахователя в края на 2011 г. е 1 426 609 хил. лв., при 1 243 053 хил. лв. година по-рано.

Общият размер на собствения капитал на застрахователите намалява с 6,3 % на годишна база и достига 908 727 хил. лв., в т.ч. 538 736 хил. лв. на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане, и 369 991 хил. лв. на животозастрахователите.

Размерът на брутните технически резерви, заделени от дружествата по общо застраховане нараства с 6,0 % на годишна база и достига 1 458 540 хил. лв.

Размерът на брутните технически резерви, заделени от животозастрахователите нараства с 11,2 % на годишна база и достига 638 911 хил. лв.

Дружествата в сектора по общо застраховане отчитат положителен технически резултат в размер на 22 995  хил. лв. при (-43 077) хил. лв. година по-рано и положителен финансов резултат в размер на 51 528 хил. лв., при (-16 513) хил. лв. през 2010 г.

Отчетеният от животозастрахователите технически резултат за 2011 г. е 5 591 хил. лв. при 14 758 хил. лв. за 2010 г., а финансовият резултат е 15 806 хил. лв. при 22 702 хил. лв. за 2010 г.