Окончателни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2011 г.

Управление “Осигурителен надзор” на КФН обяви окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2011 г. Информацията е получена на база на одитираните финансови отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.

Към 31.12.2011 г. броят на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове – универсални, професионални, доброволни и доброволни по професионални схеми –  достига 3 992 506 лица, което представлява нарастване със 109 623 лица или с 2,82 на сто спрямо осигурените към края на 2010 г.

Акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12.2011 г. се равняват на 4 572 743 хил. лв. и регистрират ръст от 585 324 хил.лв. или 14,68 на сто в сравнение с нетните активи към 31.12.2010 г.

Пенсионноосигурителните дружества приключват отчетната 2011 г. с общи приходи в размер на 98 952 хил. лв., което представлява увеличение с 14,17 на сто в сравнение с отчетените приходи през 2010 г. Дружествата реализират положителен общ нетен финансов резултат за 2011 г. в размер на 22 708 хил.лв., което представлява увеличение на този показател с 15,16 на сто в сравнение с 2010 г.

Окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2011 г. в голяма степен се припокриват с обявените от КФН на 23.02.2012 г. предварителни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване. Известни различия се наблюдават при някои финансови показатели на пенсионноосигурителните дружества като: общи приходи (увеличение с 651 хил.лв. в сравнение с предварителните резултати), общи разходи (увеличение със 156 хил. лв.), финансов резултат преди данъци (увеличение с 495 хил.лв.) и нетен финансов резултат (увеличение с 386 хил.лв.).

Подробна информация за окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2011 г. може да намерите в рубрика “Статистика”, “Статистика и анализи на осигурителния пазар”.