Решения от заседание на КФН от 23 април 2012 г.

На свое заседание от 23 април  2012 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Велграф Асет Мениджмънт” АД, гр. София. Емисията е в размер на 10 000 000 (десет милиона) евро, разпределени в 10 000 (десет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка. Посочената емисия облигации е вписана в регистъра.

2. Взе решение за изпращане на уведомления до компетентните органи на приемащите държави членки за намерението на застрахователен брокер „Салида” да извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Германия, Австрия, Белгия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Великобритания.

3. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия 9 463 576 броя обикновени, безналични, поименни, акции, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност от 1,48 лева всяка, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на „Доверие – Обединен Холдинг” АД, Вписва горепосочената емисия акции (в процес на емитиране) във водения от Комисията за финансов надзор регистър.

4. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации в размер на 3 000 000 (три милиона) лева, разпределени в 3 000 (три хиляди) броя обикновени, обезпечени облигации, с номинална стойност 1 000 лева всяка, издадени от „Булгарплод – София” АД, гр. Монтана. Вписва посочената емисия облигации в регистъра, воден от КФН с цел търговия на регулиран пазар и вписва дружеството като емитент.

5. Приема актуализиран бюджет на Фонда за компенсиране на инвеститорите за 2012 г.

6. Отхвърля жалба, подадена от УД „Стандарт Асет Мениджмънт” АД срещу Решение № 173–УД от 06.03.2012 г. на заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”.

7. Отхвърля жалба, подадена от УД „Стандарт Асет Мениджмънт” АД срещу Решение № 174–УД от 06.03.2012 г. на заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”.

8. Отхвърля жалба, подадена от УД „Стандарт Асет Мениджмънт” АД срещу Решение № 175–УД от 06.03.2012 г. на заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”.