Предварителни данни за пазара по доброволно здравно осигуряване за 2010 г.

По предварителни данни към края на 2010 г. брутният премиен приход, реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване, възлиза на 42 007 хил. лв., с което се отчита ръст от 9,8 % на годишна база.
Най-голям относителен дял в премийния приход по доброволно здравно осигуряване заемат пакетите  „Други здравноосигурителни пакети” – от 31,2 %, „Извънболнична медицинска помощ” – от 21,4 % и „Подобряване на здравето и предпазване от заболяване”- от 16,3 %. 
Размерът на възникналите претенции е 24 211 хил. лв., при 21 442 хил. лв. към края на 2009 година.
Сумата на активите на здравноосигурителните дружества към края на 2010 г. нараства с 16,0 % на годишна база и възлиза на 78 685 хил. лв.
Общият размер на собствения капитал на здравноосигурителните дружества нараства с 18,6 % на годишна база и достига 53 203 хил. лв.
Размерът на здравноосигурителните резерви нараства с 16,5 % на годишна база и достига 14 392 хил. лв.
Дружествата в сектора по доброволно здравно осигуряване отчитат технически резултат от (-3 043) хил. лв. при (-995) хил. лв. за 2009 г., съответно финансов резултат от (-1 193) хил. лв., при 220 хил. лв. година по-рано.
Броят на здравноосигурените лица по действащи към края на 2010 г. договори на дружествата по доброволно здравно осигуряване възлиза на 198 765, при 177 907 към края на 2009 г.

Решения от заседание на КФН от 23 март 2011 г.

На свое заседание от 23 март  2011 г. КФН взе следните решения:

1. Наложи временна забрана на търгово предложение от „Албена инвест – холдинг” АД, гр. Балчик за закупуване чрез инвестиционен посредник „Булброкърс” ЕАД, гр. София на акции на „България – 29” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството.

2. Вписа емисия акции, издадена от „Меком” АД, гр. Силистра, издадена в резултат на увеличение на капитала на дружеството. Емисията е в размер на 284 775 лв., разпределени в 284 775 броя задължително конвертируеми привилегировани акции без право на глас, с 18% гарантиран дивидент, с номинална стойност 1 лв. всяка.

3. Потвърди проспект за публично предлагане на акции „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ, гр. София в размер на 9 017 214 лв., разпределени в 9 017 214 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и емисионна стойност от 2.30 лв. всяка. Вписа емисията акции (в процес на емитиране) в регистъра на КФН.

4. Призна придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Илиян Йорданов и Станислава Петрова .

5. Допусна Таня Евданова до изпит за признаване на пълна правоспособност на отговорен актюер.

6. „Халифакс Кансълтанси” ЕООД, гр. Бургас, уведоми КФН за намерението си да извършва дейност като застрахователен брокер. Дружеството възнамерява да извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Ирландия и Великобритания. КФН ще уведоми съответните компетентни органи на приемащите държави за намерението на застрахователния брокер да извършва дейност на териториите им.

Съобщение относно внасяне на първа вноска от годишна такса за общ финансов надзор за 2011 г.

Крайният срок за внасяне на първа вноска от годишна такса за общ финансов надзор за 2011 г. от поднадзорните лица изтича на 31.03.2011 г. Размерът на вноската е съгласно действащата към момента тарифа – приложение към чл. 27, ал.2 от Закона за Комисия за финансов надзор. След приемане на новата тарифа от Министерски съвет всички поднадзорни лица ще бъдат допълнително  уведомени за общия размер на годишната такса за 2011 г. и за срока на внасяне на съответната разлика.

Анна Бачийска е одобрена за ръководител на службите за вътрешен контрол на три застрахователни дружества

Борислав Богоев, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, издаде три решения, с които одобри Анна Бачийска за ръководител на службите за вътрешен контрол на „Дженерали Застраховане” АД, „Дженерали Животозастраховане” АД и  на „Джи Пи Презастраховане” ЕАД гр. София
Решенията № 208, 209 и 210 са публикувани в раздел Административни документи” – „Решения”.

Данни по застраховка „Каско” за 2010 година

Предоставените данни от застрахователите във връзка с платените обезщетения по различните рискове на застраховка „Каско” са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел „Статистика”, рубрика „Застрахователен пазар” – „Общо застраховане” – „2010 г.”
Данните за броя на претенциите (както изплатени, така и предявени, но неизплатени) по застраховка „Каско” по събития, настъпили през 2010 г., са представени в зависимост от размера на претенцията и вида на риска: Пътно-транспортни произшествия; Кражба; Удар на паркинг; Пожар и природни бедствия; Злоумишлени действия и др. Повече от половината изплатени обезщетения (включително висящите претенции) се отнасят към риска „ПТП” – 53,3 %, следвани от риска „Удар на паркинг” – 34%. Както относителния дял (0,3 %) така и честотата (0,2 %) по риска „Кражба” приемат най-ниски стойности, следвани от риска „Пожар и природни бедствия” с относителен дял от 1 % и честота – 0,7 %. Честотата на риска с най-висок относителен дял – ПТП е 40 %, което означава че от 100 застраховани през 2010 г. МПС при 40 е предявена претенция за обезщетение вследствие на претърпяно пътно-транспортно произшествие.
Броят на обезщетенията в зависимост от тяхната стойност варира в различните скали в зависимост от присъщите характеристики на всеки един от покритите рискове. При всички рискове най-много на брой обезщетения са в диапазона от 100 до 1 500 лв. с изключение на риска „Кражба”, при който обезщетенията са концентрирани в диапазона от 5 000 лв. до 40 000 лв.
В публикуваните данни може да се намери информация за броя на застрахованите МПС по сключени през 2010 г. договори, както и данни за броя на МПС по действащи към края на 2009 г. и края на 2010 г. договори с покритие на риска „Кражба”, вкл. броя на МПС с пасивна маркировка; начислената през 2010 г. премия. На база на тези данни за отделните категории МПС в зависимост от размера на застрахователната им сума, са определени: относителния дял на маркираните МПС; средната премия и рисковото покритие – пълно или частично за отделни диапазони на застрахователната сума.  
Обобщени са и данните, показващи честотата на настъпване на риска „Кражба” в зависимост от наличието на пасивна маркировка. Средната за пазара честота на риска „Кражба” е 0,205%, което означава че от 1 000 застраховани през 2010 г. МПС за 2 е предявена претенция за изплащане на обезщетение поради кражба. При 5 застрахователни компании МПС не се маркират и честотата на настъпване на риска „Кражба” при тях варира от 0,18% до 0,44%. При останалите 9 застрахователи (при 5 от които 100 % от застрахованите към края на 2010 г. МПС са маркирани и при 4 застрахователи – са маркирани между 57% и 96% от застрахованите МПС) честотата на настъпване на риска „Кражба” е между 0,057% и 0,233%.

Приложена е принудителна административна мярка спрямо „Енергони” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, задължи управляващите органи на ПД„Енергони” АД да не предприемат действия, насочени към изпълнение на решението по точка 3 от дневния ред, прието на проведеното на 28.02.2011 г. извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, в частта касаеща избора на Карим Мехран за член на съвета на директорите на „Енергони” АД”.

Решение № 213 е публикувано в раздел Административни документи” – „Решения”.

КФН наложи принудителна административна мярка спрямо ИП „Реал финанс” АД

Във връзка с продължаваща проверка на ИП „Реал финанс” АД и по предложение на управление „Надзор на инвестиционната дейност” на заседание от 16.03.2011 г. КФН взе решение за налагане на принудителна административна мярка спрямо дружеството. С решението ИП „Реал финанс” АД е задължено да отнеме представителните правомощия на изпълнителния директор Християн Пашков и да заяви за вписване това обстоятелство в Агенцията по вписванията. Включително, дружеството е задължено да вземе решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите за освобождаване на Християн Пашков от длъжността член на съвета на директорите на инвестиционния посредник.
В хода на образуваното административно производство спрямо инвестиционния посредник в КФН бяха предоставени данни и документи, но те не доказват в пълна и категорична степен съобразяване с изискванията на надзорната институция. Поради това на заседанието си на 16.03.2011 г. КФН наложи посочената принудителна административна мярка. Мотивите за нея са осигуряване защита на инвеститорите във финансови инструменти, създаване на условия за развитие на справедлив, открит и ефективен пазар на финансови инструменти и поддържане на стабилност и обществено доверие в пазара на финансови инструменти, в който инвестиционните посредници са основен субект. Законодателят изрично въвежда изискване към членове на управителния или контролен орган на ИП, както и лицата, оправомощени да го управляват или представляват, да се ползват с добра репутация, да не застрашават управлението на инвестиционния посредник и интересите на инвеститорите, както и да не възпрепятстват инвестиционния надзор. Липсата на добра репутация за тези лица води до завишаване на т.нар. „репутационен риск” и риск (текущ или потенциален) приходите от дейността на съответното дружество да намаляват, в резултат от неблагоприятното отношение от страна на клиенти, контрагенти, акционери, или инвеститори към цялостния имидж на дружеството. Добрата репутация на лицата с управителни и представителни функции е основен фактор, свързан с изграждане на доверие в инвеститорите за това, че се спазват нормативните изисквания, вътрешните правила и процедури, добрите корпоративни управленски практики и дружеството е коректно при управлението на предоставените му парични и финансови инструменти.

Хронологията за това решение на КФН е:
1. На 11.02.2011 г. в КФН постъпиха първите три сигнала на клиенти във връзка с предоставени средства по сключени договори за доверително управление, като веднага след тяхното депозиране в КФН е започната проверка. На 25.02.2011 г. постъпи нов сигнал със същото естество.
2. На 28.02.2011 г. КФН откри телефонна линия за жалби и сигнали на лица, които се считат ощетени от действията на Християн Пашков, в резултат на което постъпиха множество такива. По всички тях са извършени множество допълнителни действия от КФН, поради което вече са налице определени констатации.
Проверката на КФН продължава и едва след нейното приключване ще бъдат оповестени окончателните резултати.
3. С писмо до КФН от 23.02.2011 г. мажоритарният акционер – „Холдинг Варна” АД, информира надзорната институция, че е извършена инвентаризация на активите и паричните средства на посредника, в резултат на която е установено наличието на несъответствие между паричните средства на дружеството и счетоводни салда на клиенти. Ревизията е установила първични документи с липсващи задължителни реквизити (неподписани касови ордери и нареждания на клиенти за сделки с финансови инструменти и неотчетени внесени парични средства на клиенти на посредника). Посочено е, че общата липса на средства е в размер на 4 526 793.37 лв. Изразено е становище, че тези констатации са пряк резултат от действията на изпълнителния директор на ИП – Християн Пашков, като е направено уточнение, че мажоритарният акционер е уведомил компетентните правоохранителни органи с цел налагането на наказателна отговорност.
4. С писмо от 21.02.2011 г. Областна дирекция на МВР – гр. Варна, отдел „Борба с организираната престъпност” информира КФН, че срещу Християн Пашков е образувано досъдебно производство за извършено престъпление от общ характер, като от надзорната институция са изискани информация и документи.

Съществуващият проблем изисква бърза, точна и адекватна намеса на правоохранителните и другите компетентни органи и уверяваме заинтересованите лица, че КФН е предприела и допълнително ще предприеме действия съобразно своята компетентност за изясняване на проблема.

Одобрено е непряко придобиване на 94 % от капитала на „ХДИ Застраховане” АД от „Talanx” AG

Борислав Богоев, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, издаде решение, с което одобрява непряко придобиване на акционерно участие от „Talanx” AG в размер на 94 % от капитала на „ХДИ Застраховане” АД.
Решение № 201 е публикувано в раздел Административни документи” – „Решения”.

Евгени Луканов е одобрен за Председател на СД на „ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ФИ ХЕЛТ” АД

Борислав Богоев, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, издаде решение, с което одобрява Евгени Луканов за Председател на Съвета на директорите на „ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ФИ ХЕЛТ” АД („ЗОК ФИ ХЕЛТ” АД), гр. София.
Решение № 200 е публикувано в раздел Административни документи” – „Решения”.

КФН прие практика относно изискванията към съдържанието на проспектите за публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисии облигации

На заседание от 16.03.2011 г. КФН прие Практика по прилагането на чл. 92, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК относно изискванията към съдържанието на проспектите за публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисии облигации във връзка с възможни промени в условията, при които са издадени облигациите.
Практиката цели изясняване на обхвата на оповестяваната в проспектите информация по отношение на възможността за промяна в условията, при които са записани облигациите, с цел защита на интересите на инвеститорите в облигации, включително чрез повишаване на информираността им, и като последица от това подобряване на прозрачността, стабилността и доверието в капиталовия пазар.
Съгласно приетата практика при разглеждане и съответно с оглед постановяване на решение по проспекти за публично предлагане или допускане до търговия на регулиран пазар на облигации КФН  ще изисква в проспектите при бъдещи облигационни емисии да се разкрива допълнителна информация за възможността от промяна в първоначалните параметри и условията за извършване на тази промяна. Ако предлагането на облигациите е извършено с частно пласиране, а проспект ще бъде подготвен само за последващата им публична продажба, тази допълнителна информация следва да бъде посочена в предложението за записване при частното им предлагане. Изискванията ще се прилагат по отношение на разкриването на информация в проспекти за публично предлагане или съответно допускане до търговия на регулиран пазар на облигации, които не са емитирани към момента на публикуване на съобщението.
Сред основните мотиви на КФН при приемането на настоящата практика са увеличаване на  случаите на промени в условията, при които са издадени емисии облигации, допуснати впоследствие до търговия на регулиран пазар. Търговският закон не урежда изрично възможността за промяна в условията на емисия облигации, включително липсва и съдебна практика. Принципно, условията и реда, при които законът допуска извършването на промени в първоначалните условия, следва да е предмет на самостоятелна уредба в ТЗ и ЗППЦК, но с цел защита интересите на инвеститорите(облигационерите)  в междинния период КФН въвежда конкретни изисквания към съдържанието на проспектите чрез настоящата практика.

Практиката е публикувана на интернет страницата на КФН, Раздел „Административни документи”, „Практики”.