Предварителни данни за пазара по доброволно здравно осигуряване за 2010 г.

По предварителни данни към края на 2010 г. брутният премиен приход, реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване, възлиза на 42 007 хил. лв., с което се отчита ръст от 9,8 % на годишна база.
Най-голям относителен дял в премийния приход по доброволно здравно осигуряване заемат пакетите  „Други здравноосигурителни пакети” – от 31,2 %, „Извънболнична медицинска помощ” – от 21,4 % и „Подобряване на здравето и предпазване от заболяване”- от 16,3 %. 
Размерът на възникналите претенции е 24 211 хил. лв., при 21 442 хил. лв. към края на 2009 година.
Сумата на активите на здравноосигурителните дружества към края на 2010 г. нараства с 16,0 % на годишна база и възлиза на 78 685 хил. лв.
Общият размер на собствения капитал на здравноосигурителните дружества нараства с 18,6 % на годишна база и достига 53 203 хил. лв.
Размерът на здравноосигурителните резерви нараства с 16,5 % на годишна база и достига 14 392 хил. лв.
Дружествата в сектора по доброволно здравно осигуряване отчитат технически резултат от (-3 043) хил. лв. при (-995) хил. лв. за 2009 г., съответно финансов резултат от (-1 193) хил. лв., при 220 хил. лв. година по-рано.
Броят на здравноосигурените лица по действащи към края на 2010 г. договори на дружествата по доброволно здравно осигуряване възлиза на 198 765, при 177 907 към края на 2009 г.