Услугата „управление на портфейл” може да бъде предоставяна единствено от лицензирани от КФН дружества

Във връзка с постъпили в Комисията за финансов надзор (КФН) сигнали и множество публикации по повод извършване на услуги по управление на портфейли и предоставяне на инвестиционни консултации от дружества, които нямат издаден лиценз от КФН за извършване на посочената дейност, уведомяваме инвеститорите за следното:

Услугата „управление на портфейл” може да бъде предоставяна единствено от дружество, получило лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник от КФН по реда на ЗПФИ, включително банка, получила съответен лиценз от БНБ и вписана в регистъра на КФН като инвестиционен посредник, или от дружество, получило лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество по реда на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Дружествата, имащи право, съгласно издадения им от КФН лиценз, да предоставят услугата „управление на портфейл” трябва да имат сключен договор с инвестиционен консултант.

Съгласно Допълнителните разпоредби на ЗПФИ “Управление на портфейли” е управление на инвестиционни портфейли, по възлагане от клиенти, което се извършва по преценка на инвестиционния посредник за всеки отделен клиент и инвестиционните портфейли, които включват един или повече финансови инструменти.

Инвеститорите, които желаят да предоставят финансови инструменти и парични средства на доверително управление е необходимо първо да проверят дали съответното дружество е лицензирано от КФН и има право, съгласно издадения лиценз, да предоставя услугата на клиенти. Списък на инвестиционните посредници и управляващите дружества, получили лиценз от КФН, може да намерите на интернет страницата на КФН на следния адрес:

http://www3.fsc.bg/ERiK/runner?lang=BG

Също така инвеститорите следва да имат предвид, че съгласно действащото законодателство, договори с инвестиционни посредници могат да бъдат сключвани единствено във вписани в регистъра на КФН офиси на дружествата. При сключване на договори и подаване на нареждания, включително предоставяне на парични средства не по банкови сметки на дружеството и извън регистрираните офиси, потенциалните инвеститори могат да станат жертви на измама.

Предоставените финансови активи и парични средства от инвеститорите на дружества, които не са лицензирани и съответно контролирани от КФН, не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа. Предоставяйки финансови активи на нелицензирани от КФН дружества, потенциалните инвеститори могат да бъдат измамени и да понесат значителни финансови загуби.