Решения от заседание на КФН от 11 май 2011 г.

На свое заседание от 11 май 2011 г. КФН взе следното решение:

1. Реши, че мерките предприети от управляващото дружество„Юробанк И Еф Джи Фанд Мениджмънт Кампъни (ЛЮКС)” С.А., Люксембург, във връзка с публичното предлагане на дялове на подфондовете на договорен фонд „(ЛФ)” отговарят на изискванията на ЗППЦК. Управляващото дружество, чрез своя пълномощник „Юробанк И Еф Джи България” АД, гр. София, може да започне да предлага в Република България дялове на управлявания от него подфонд „(ЛФ) Фонд специална цел 10 % формула акции €” на договорен фонд „(ЛФ)”.