Решения от заседание на КФН от 4 май 2011 г.

На свое заседание от 04 май  2011 г. КФН взе следните решения:

1. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

Промените правят съществени стъпки в посока облекчаване на условията за сключване на сделки с финансови инструменти (включително чрез дистанционни способи) и оптимизират организацията на дейност при инвестиционните посредници и управляващите дружества (ограничаване на редица бюрократични процедури, рационализиране на вътрешния и външния документооборот и отчетност, което предполага икономия на ресурси и възможност за концентрация на дейността върху съществените аспекти на предоставяне на инвестиционни услуги и по – доброто обслужване на клиентите).

Промените целят и облекчаване на контакта с чуждестранни инвеститори и равнопоставеност на българските инвестиционни посредници и управляващи дружества при конкурентни отношения с други участници от държави – членки на ЕС.

Проектът на наредба въвежда изменения и допълнения в следните насоки:

• Облекчаване на реда за сключване на договори за предоставяне на инвестиционни услуги чрез дистанционен способ – използване на електронен подпис, нотариална заверка и вариант чрез откриване на банкова сметка и идентификация на клиента пред банката.

• Облекчаване на работата на звената за вътрешен контрол, управление на риска и вътрешен одит чрез редуциране на извършваните задължителни проверки и промяна на сроковете за извършване.

• Облекчаване на системата за водене на отчетност и осигуряване на възможност да не се извършва ежедневно разпечатване на хартиен носител на дневниците, водени от посредника.

• Въведени са и редица други облекчения по искане на представители на бизнеса без да се стига до противоречие с европейски директиви и регламенти.

Проектът на наредбата ще бъде изпратен за съгласуване до заинтересованите организации и лица.

2. Одобри оздравителна програма на ИП „Реал Финанс” АД, целяща привеждане на финансовото състояние на дружеството в съответствие с изискванията на Наредба № 35 и гарантиране на неговата капиталова адекватност и ликвидност съгласно нормите на цитираната наредба, в срок до два месеца, считано от датата на настоящото решение.

Основната мярка в предложената оздравителна програма е увеличение на основния капитал на ИП „Реал финанс” АД чрез издаването на 16 500 броя нови обикновени поименни акции с номинална стойност 10 лв. и емисионна стойност 200 лв., като записването и заплащането на новоиздадените акции ще се извърши от мажоритарния акционер „Холдинг Варна” АД .

В програмата са предвидени и допълнителни мерки, свързани с вътрешноорганизационните функции и практики. Предвидената промяна в персоналния състав на управителния орган и въвеждането на правила за комуникация с клиентите на посредника са насочени към подобряване на контролните процедури, постигане на по-голяма независимост в работата на отделните структури в дружеството, като тези мерки са от естество да спомогнат за оптимизацията на цялостната дейност на ИП „Реал Финанс” АД.

2. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни обезпечени облигации, издадени от „Сила Холдинг” АД, гр. Стара Загора. Емисията е в размер на 10 000 000 евро, разпределени в 10 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени облигации, с фиксирана лихва в размер на 9 %, с номинална и емисионна стойност 1000 евро всяка. Лихвените плащания са на всеки 6 месеца, облигационният заем е с 7 годишен период, считан от 30.11.2010 г. до 30.11.2017 г.. Вписва емисията облигации в регистъра на КФН.

3. Отне издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на ИП „Булекс – Инвест” АД, гр. Варна, по искане на дружеството.

4. Отхвърли като неоснователна жалба от ИП „Популярна каса 95” АД, гр. Пловдив срещу решение на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” . С решението се налага принудителна административна мярка на дружеството, с която то се задължава да извърши преоценка на позициите си в инвестиционния портфейл в акции на „Орфей Клуб Уелнес” АД, както и да извършва поне веднъж месечно преоценка на тези позиции. Мярката се налага, тъй като преоценката на акциите от инвестиционния посредник е направена по себестойностния метод, което е в нарушение на изискванията на чл.15 от Наредба № 35 за използване на метода на пазарната оценка. Инвестиционният посредник не е спазил и изискването да преоценява позициите си, включени в инвестиционния портфейл към последния работен ден от съответния месец.

Подобен подход на практика води до изкривяване на стойността на отчитаните активи и съответно води да създаване на невярна представа за възможностите на инвестиционния посредник да покрие евентуални загуби, реализирани в резултат на настъпване на рискове от дейността му, т.е. в конкретния случай е довело да завишаване на стойността на отчитаните активи в инвестиционен портфейл, без това да кореспондира с тяхната реална стойност. В случай на закриване на такава позиция, с реализираните постъпления няма да могат да бъдат покрити евентуални загуби, тъй като активите няма да могат да бъдат продадени на цената, по която са отчетени в счетоводния баланс.

С оглед на гореизложеното КФН счита, че наложената принудителна административна мярка на дружеството е законосъобразна и обоснована.