Решения от заседание на КФН от 23 март 2011 г.

На свое заседание от 23 март  2011 г. КФН взе следните решения:

1. Наложи временна забрана на търгово предложение от „Албена инвест – холдинг” АД, гр. Балчик за закупуване чрез инвестиционен посредник „Булброкърс” ЕАД, гр. София на акции на „България – 29” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството.

2. Вписа емисия акции, издадена от „Меком” АД, гр. Силистра, издадена в резултат на увеличение на капитала на дружеството. Емисията е в размер на 284 775 лв., разпределени в 284 775 броя задължително конвертируеми привилегировани акции без право на глас, с 18% гарантиран дивидент, с номинална стойност 1 лв. всяка.

3. Потвърди проспект за публично предлагане на акции „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ, гр. София в размер на 9 017 214 лв., разпределени в 9 017 214 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и емисионна стойност от 2.30 лв. всяка. Вписа емисията акции (в процес на емитиране) в регистъра на КФН.

4. Призна придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Илиян Йорданов и Станислава Петрова .

5. Допусна Таня Евданова до изпит за признаване на пълна правоспособност на отговорен актюер.

6. „Халифакс Кансълтанси” ЕООД, гр. Бургас, уведоми КФН за намерението си да извършва дейност като застрахователен брокер. Дружеството възнамерява да извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Ирландия и Великобритания. КФН ще уведоми съответните компетентни органи на приемащите държави за намерението на застрахователния брокер да извършва дейност на териториите им.