Евгени Луканов е одобрен за Председател на СД на „ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ФИ ХЕЛТ” АД

Борислав Богоев, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, издаде решение, с което одобрява Евгени Луканов за Председател на Съвета на директорите на „ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ФИ ХЕЛТ” АД („ЗОК ФИ ХЕЛТ” АД), гр. София.
Решение № 200 е публикувано в раздел Административни документи” – „Решения”.