КФН прие практика относно изискванията към съдържанието на проспектите за публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисии облигации

На заседание от 16.03.2011 г. КФН прие Практика по прилагането на чл. 92, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК относно изискванията към съдържанието на проспектите за публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисии облигации във връзка с възможни промени в условията, при които са издадени облигациите.
Практиката цели изясняване на обхвата на оповестяваната в проспектите информация по отношение на възможността за промяна в условията, при които са записани облигациите, с цел защита на интересите на инвеститорите в облигации, включително чрез повишаване на информираността им, и като последица от това подобряване на прозрачността, стабилността и доверието в капиталовия пазар.
Съгласно приетата практика при разглеждане и съответно с оглед постановяване на решение по проспекти за публично предлагане или допускане до търговия на регулиран пазар на облигации КФН  ще изисква в проспектите при бъдещи облигационни емисии да се разкрива допълнителна информация за възможността от промяна в първоначалните параметри и условията за извършване на тази промяна. Ако предлагането на облигациите е извършено с частно пласиране, а проспект ще бъде подготвен само за последващата им публична продажба, тази допълнителна информация следва да бъде посочена в предложението за записване при частното им предлагане. Изискванията ще се прилагат по отношение на разкриването на информация в проспекти за публично предлагане или съответно допускане до търговия на регулиран пазар на облигации, които не са емитирани към момента на публикуване на съобщението.
Сред основните мотиви на КФН при приемането на настоящата практика са увеличаване на  случаите на промени в условията, при които са издадени емисии облигации, допуснати впоследствие до търговия на регулиран пазар. Търговският закон не урежда изрично възможността за промяна в условията на емисия облигации, включително липсва и съдебна практика. Принципно, условията и реда, при които законът допуска извършването на промени в първоначалните условия, следва да е предмет на самостоятелна уредба в ТЗ и ЗППЦК, но с цел защита интересите на инвеститорите(облигационерите)  в междинния период КФН въвежда конкретни изисквания към съдържанието на проспектите чрез настоящата практика.

Практиката е публикувана на интернет страницата на КФН, Раздел „Административни документи”, „Практики”.