Приложени ПАМ на 4 дружества

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, задължи „Биоеко” АД (н),  „Родопска слава” АД и „СМП – Бухово” АД да представят на обществеността посредством информационна агенция или друга медия, тримесечен финансов отчет за трето тримесечие на 2010 г.  „Родопска слава” АД и „СМП – Бухово” АД са задължени за целта да сключат договор с избрана от тях информационна агенция или друга медия, като уведомят своевременно КФН за сключения договор

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, задължи  „Орфей – Б” представи в КФН тримесечен финансов отчет за дейността на дружеството за трето тримесечие на 2010 г. чрез е-Register, съгласно законовите разпоредби.
Същото дружество – „Орфей-Б” АД – е задължено да свика заседание на управителния орган на дружество „Орфей-Б” АД, на което да бъде взето решение за свикване и провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството (РГОСА) за 2009 г. Общото събрание на акционерите трябва да избере съвет на директорите, в който най-малко 1/3 от членовете да бъдат независими лица по смисъла на чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК, като кандидатите за изборна длъжност следва  да докажат липсата на обстоятелствата по чл. 116а, ал. 2, т. 1-5 от ЗППЦК, като представят съответните доказателства за това. „Орфей-Б” АД се задължава в 3-дневен срок от заседанието на управителния орган, на което е взето решение за свикване и провеждане на общо събрание на акционерите за 2009 г., да представи в КФН протокол от проведеното заседание.