Румен Димитров е одобрен за член на СД и ИД на „Общинска здравноосигурителна каса” АД, гр. София

Борислав Богоев, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, одобри Румен Димитров за член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Общинска здравноосигурителна каса” АД, гр. София.
Решение №192 е публикувано в раздел „Административни документи” – „Решения”.