Обобщени данни за застрахователните брокери за 2010 година

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователните брокери, регистрирани в Република България към 31.12.2010 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел „е-библиотека”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”, „Застрахователни брокери”.
Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери през 2010 г. е в размер на 736 703 хил. лв., от които 689 823 хил. лв. в полза на на застрахователи със седалище в Р. България, 42 662 хил. лв. в полза на застрахователи от други държави-членки на Европейския съюз и 4 218 хил. лв. в полза на дружества по доброволно здравно осигуряване.
От реализирания от застрахователните брокери премиен приход в полза на застрахователи със седалище в Р. България 644 523 хил. лв. са реализирани в общото застраховане и 45 300 хил. лв. в животозастраховането. В сравнение с 2009 г. премийния приход, реализиран чрез застрахователните брокери нараства с 1,1 %, като в общото застраховане е отчетен ръст от 0,6 %, съответно в животозастраховането от 8,2 %.
В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход в полза на застрахователи по общо застраховане със седалище в Р. България най-голям дял запазват автомобилните застраховки – „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (42,7 %) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (38,0 %), следвани от „Пожар и природни бедствия” (8,5 %) и „Други щети на имущество” (4,4 %). При животозастраховането, реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход в полза на застрахователи със седалище в Р. България, е основно по застраховка „Живот” и рента (86,7 %).
През 2010 г. 42,5 % от реализираният премиен приход чрез застрахователни брокери в полза на застрахователи от други държави е за застрахователи от Франция и 29,0 % за застрахователи от Великобритания.
Най-голям дял в структурата на премийния приход, реализиран чрез застрахователните брокери в полза на застрахователи от други държави, заемат застраховките „Пожар и природни бедствия” (25,5 %), „Разни финансови загуби” (20,7 %) и „Злополука” (15,9 %).
Приходите от комисиони на застрахователните брокери възлизат на 171 655 хил. лв., в т. ч. 165 260 хил. лв. – при посредничеството със застрахователи със седалище в Р. България, 5 878 хил. лв. – при посредничеството със застрахователи от други държави и 517 хил. лв. – при посредничество с дружества по доброволно здравно осигуряване.
Комисионите на брокерите, отнесени към реализирания чрез тях премиен приход в полза на застрахователи със седалище в Р. България, са 23,9 % в общото застраховане и 24,7 % в животозастраховането.