Съобщение относно съобразяването на начина на управление и представляване на инвестиционните посредници с новата редакция на чл.60, ал. 2 от ЗППЦК

В „Държавен вестник” бр. 25 от 2007 г. е обнародвана промяна на чл. 60, ал. 2 от ЗППЦК, съгласно която инвестиционният посредник се управлява и представлява съвместно най-малко от две лица, отговарящи на изискванията по чл. 60, ал. 1 от ЗППЦК. Лицата по изречение първо могат да упълномощават трети лица за извършване на отделни действия.
Промяната е обнародвана на 23.03.2007 г. и нейното влизане в сила не е отложено със специална законова норма, т.е. приложение намира общата разпоредбата на чл. 5, ал. 5 от Конституцията на Република България – влизането в сила е 3 дни след обнародването. Новата редакция на чл. 60, ал. 2 от ЗППЦК е в сила от 27.03.2007 г. В своята надзорна практика по съобразяване на инвестиционните посредници (ИП) с чл. 60, ал. 2 от ЗППЦК Комисията за финансов надзор (КФН) отчита следните обстоятелства:
1. Съобразяването на ИП с разпоредбата на чл. 60, ал. 2 от ЗППЦК изисква промяна в устава (дружествения договор) на ИП по отношение на начина на представляване и избор на втори представляващ и управляващ.
2. Промените в т. 1 налагат свикване на общо събрание (ОС) на ИП, тъй като само то може да приеме промени в устава/ дружествения договор и да назначи член на съвета на директорите или втори управител. Свикването на ОС при АД, съгласно чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) става чрез покана, обнародвана в ДВ или ако няма акции на приносител и уставът го предвижда – чрез писмени покани. Съгласно чл. 223, ал. 5 от ТЗ, времето от обнародване на поканата до откриване на ОС не може да бъде по-малко от 30 дни. При ИП, който е ООД изборът на нов управител се извършва отново от ОС, което се свиква с писмени покани, но срокът за получаването им от съдружниците е най-малко 7 дни преди заседанието, ако не е предвидено друго в дружествения договор. Следователно, технологичното време на свикване на ОС при ООД е по-кратко, което ще предостави и възможност на такива ИП да намерят подходящи лица за длъжността управител или прокурист в периода за съобразяване посочен по-долу.
3. Предвид факта, че разпоредбите чл. 140, ал. 4, чл. 174, ал. 2 и чл. 235, ал. 3 от ТЗ изискват вписване в търговския регистър на имената на представляващите и управляващи ООД и АД, ще е необходимо време след тяхното избиране да бъдат вписани в регистъра по партидата на търговските дружества (инвестиционни посредници). Следователно освен технологичното време за свикване на ОС, промяна на устава/ дружествения договор на ИП, времето за съобразяване с нормата на чл. 60, ал. 2 от ЗППЦК ще се удължи и от вписването в търговския регистър на приетите решения, тъй като вписването на тези решения на ОС има конститутивен ефект.
4. При условие, че ще се назначава ново лице, което да представлява и управлява ИП, то следва да отговаря на всички установени в чл. 60, ал. 1 от ЗППЦК изисквания. Принципът на „двойно представляване и управляване” не бива да се превръща в механично приемане на нови членове на СД/УС, без да се спазват законоустановените критерии за лицата.
 
 Отчитайки, че в измененията на ЗППЦК, приети с ДВ бр. 25 от 23.03.2007 г. не е предвиден срок за привеждане в съответствие на ИП с изискванията на чл. 60, ал. 2 от ЗППЦК – ИП да се управлява и представлява съвместно най-малко от две лица, КФН в надзорната си практика спрямо ИП приема следното:

• Предвид горните обстоятелства ще изчака привеждането на ИП в съответствие с цитираната норма от закона 2 месеца от влизането в сила на новата редакция на чл. 60, ал. 2 от ЗППЦК, т.е. до 27.05.2007 г.
• След изтичане на предложения срок за съобразяване ще се предприемат мерки спрямо ИП, които не са привели начина си на управление и представляване в съответствие с чл. 60, ал. 2 от ЗППЦК.

УД „Сентинел Асет Мениджмънт” АД получи одобрение за промяна в Правилата на ДФ „Сентинел-Принсипал” и ДФ „Сентинел-Рапид”

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, изададе одобрение на УД „Сентинел Асет Мениджмънт” АД за промяна в Правилата на ДФ „Сентинел-Принсипал” и ДФ „Сентинел-Рапид”

Пълния текст на решения 493 и 495 може да намерите в раздел „Документи”.

„ВАРНА ИНШУРЪНС ПАРТНЪРС БРОКЕР” ООД е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобренияе с които вписва 
 „ВАРНА ИНШУРЪНС ПАРТНЪРС БРОКЕР” ООД, Варна, в регистъра на застрахователните брокери.
 
Пълния текст на решение 490 може да намерите в раздел „Документи”.

„ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЕКСПРЕС” АД е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде решение, с които вписва „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЕКСПРЕС” АД (предишно наименование „ИНС ЕКСПРЕС” АД), София, в регистъра на застрахователните брокери.
 
Пълния текст на решение 501 може да намерите в раздел „Документи”.

Решения от заседание на КФН от 28.03.2007 г.

На свое заседание от 28.03.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Вписа последваща емисия от акции на “Свилоза” АД в размер на 25 096 910 обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Емисията е издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от 6 658 034 лв. на 31 754 944 лв..

2. Издаде разрешение на „Статус Капитал” АД да организира и управлява договорен фонд „Статус Финанси”.
Основната цел на фонда е да осигури нарастване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове на фонда чрез реализиране на максималния възможен доход при поемане на умерен до висок риск. Фондът ще инвестира преимуществено:
– до 90% от активите  в акции в дружества, търгуеми права и други ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, търгувани на регулирани пазари в държави-членки на ЕС, както и в трети държави. Пазарите в трети държави, в които фондът ще инвестира са в: Хърватска, Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина, Черна гора, Турция, Русия, Украйна и Швейцария;
– до 70% в акции в дружества, търгуеми права и други ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, търгувани на регулиран пазар България;
– до 50% във влогове във банки;
– до 20% в ипотечни облигации и други дългови ценни книжа;
– до 10% в акции и дялове на други колективни инвестиционни схеми;

 

„ХИМИМПОРТ ИНВЕСТ” АД получи разрешение да придобие пряко акционерно участие в ПОД „Лукойл Гарант-България” АД

Г-н Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", даде разрешение на „ХИМИМПОРТ ИНВЕСТ” АД да придобие пряко акционерно участие в ПОД „Лукойл Гарант-България” АД, в резултат на което да притежава 84,6 на сто от капитала на дружеството.
Пълния текст на решение 491 може да намерите в раздел „Документи”.

Съобщение относно образец на справка за лицата притежаващи пряко или чрез свързани лица 10 или над 10 на сто от капитала и / или гласовете в общото събрание на инвестиционен посредник

Уведомяваме инвестиционните посредници (ИП), че във връзка с разпоредбата на чл. 74в от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, в сила от 01.01.2007 г., Заместник – председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” одобри образец на справка за лицата притежаващи пряко или чрез свързани лица 10 или над 10 на сто от капитала и / или от гласовете в общото събрание на ИП, определени съгласно чл. 148, или които могат да го контролират, както и данни за притежавания от тях дял от капитала и / или от гласовете в общото събрание. Съгласно цитираната разпоредба ИП следва да представят горната информация по утвърдения образец най-малко веднъж годишно, в срок до 31 март.

Следва да имате предвид, че неизпълнението на разпоредбата на чл. 74в, ал. 2  представлява административно нарушение по реда на чл. 221, ал. 1 от ЗППЦК.

Формата на утвърденият образец може да намерите в Раздел „Документи”,  Рубрика „Форми и образци на документи”.

 

Франческо Босатра е одобрен за член на Надзорния съвет на “Дженерали България Холдинг” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  одобри Франческо Босатра  за член на Надзорния съвет на “Дженерали България Холдинг” АД, гр. София.
Пълния текст на решение 492 може да намерите в раздел „Документи”.

Калоян Антов е одобрен за член на Съвета на директорите на ЗАД “Алианц България Живот”

 

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  одобри Калоян Антов за член на Съвета на директорите на ЗАД “Алианц България Живот”, гр. София.
Пълния текст на решение 486 може да намерите в раздел „Документи”.

Сибиле Скария е одобрена за член на УС на “ГРАВЕ България Животозастраховане” ЕАД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  одобри Сибиле Скария  за член на Управителния съвет на “ГРАВЕ България Животозастраховане” ЕАД, гр. София.
Пълния текст на решение 487 може да намерите в раздел „Документи”.