Съобщение относно съобразяването на начина на управление и представляване на инвестиционните посредници с новата редакция на чл.60, ал. 2 от ЗППЦК

В „Държавен вестник” бр. 25 от 2007 г. е обнародвана промяна на чл. 60, ал. 2 от ЗППЦК, съгласно която инвестиционният посредник се управлява и представлява съвместно най-малко от две лица, отговарящи на изискванията по чл. 60, ал. 1 от ЗППЦК. Лицата по изречение първо могат да упълномощават трети лица за извършване на отделни действия.
Промяната е обнародвана на 23.03.2007 г. и нейното влизане в сила не е отложено със специална законова норма, т.е. приложение намира общата разпоредбата на чл. 5, ал. 5 от Конституцията на Република България – влизането в сила е 3 дни след обнародването. Новата редакция на чл. 60, ал. 2 от ЗППЦК е в сила от 27.03.2007 г. В своята надзорна практика по съобразяване на инвестиционните посредници (ИП) с чл. 60, ал. 2 от ЗППЦК Комисията за финансов надзор (КФН) отчита следните обстоятелства:
1. Съобразяването на ИП с разпоредбата на чл. 60, ал. 2 от ЗППЦК изисква промяна в устава (дружествения договор) на ИП по отношение на начина на представляване и избор на втори представляващ и управляващ.
2. Промените в т. 1 налагат свикване на общо събрание (ОС) на ИП, тъй като само то може да приеме промени в устава/ дружествения договор и да назначи член на съвета на директорите или втори управител. Свикването на ОС при АД, съгласно чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) става чрез покана, обнародвана в ДВ или ако няма акции на приносител и уставът го предвижда – чрез писмени покани. Съгласно чл. 223, ал. 5 от ТЗ, времето от обнародване на поканата до откриване на ОС не може да бъде по-малко от 30 дни. При ИП, който е ООД изборът на нов управител се извършва отново от ОС, което се свиква с писмени покани, но срокът за получаването им от съдружниците е най-малко 7 дни преди заседанието, ако не е предвидено друго в дружествения договор. Следователно, технологичното време на свикване на ОС при ООД е по-кратко, което ще предостави и възможност на такива ИП да намерят подходящи лица за длъжността управител или прокурист в периода за съобразяване посочен по-долу.
3. Предвид факта, че разпоредбите чл. 140, ал. 4, чл. 174, ал. 2 и чл. 235, ал. 3 от ТЗ изискват вписване в търговския регистър на имената на представляващите и управляващи ООД и АД, ще е необходимо време след тяхното избиране да бъдат вписани в регистъра по партидата на търговските дружества (инвестиционни посредници). Следователно освен технологичното време за свикване на ОС, промяна на устава/ дружествения договор на ИП, времето за съобразяване с нормата на чл. 60, ал. 2 от ЗППЦК ще се удължи и от вписването в търговския регистър на приетите решения, тъй като вписването на тези решения на ОС има конститутивен ефект.
4. При условие, че ще се назначава ново лице, което да представлява и управлява ИП, то следва да отговаря на всички установени в чл. 60, ал. 1 от ЗППЦК изисквания. Принципът на „двойно представляване и управляване” не бива да се превръща в механично приемане на нови членове на СД/УС, без да се спазват законоустановените критерии за лицата.
 
 Отчитайки, че в измененията на ЗППЦК, приети с ДВ бр. 25 от 23.03.2007 г. не е предвиден срок за привеждане в съответствие на ИП с изискванията на чл. 60, ал. 2 от ЗППЦК – ИП да се управлява и представлява съвместно най-малко от две лица, КФН в надзорната си практика спрямо ИП приема следното:

• Предвид горните обстоятелства ще изчака привеждането на ИП в съответствие с цитираната норма от закона 2 месеца от влизането в сила на новата редакция на чл. 60, ал. 2 от ЗППЦК, т.е. до 27.05.2007 г.
• След изтичане на предложения срок за съобразяване ще се предприемат мерки спрямо ИП, които не са привели начина си на управление и представляване в съответствие с чл. 60, ал. 2 от ЗППЦК.