УД „Сентинел Асет Мениджмънт” АД получи одобрение за промяна в Правилата на ДФ „Сентинел-Принсипал” и ДФ „Сентинел-Рапид”

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, изададе одобрение на УД „Сентинел Асет Мениджмънт” АД за промяна в Правилата на ДФ „Сентинел-Принсипал” и ДФ „Сентинел-Рапид”

Пълния текст на решения 493 и 495 може да намерите в раздел „Документи”.