Решения от заседание на КФН от 28.03.2007 г.

На свое заседание от 28.03.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Вписа последваща емисия от акции на “Свилоза” АД в размер на 25 096 910 обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Емисията е издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от 6 658 034 лв. на 31 754 944 лв..

2. Издаде разрешение на „Статус Капитал” АД да организира и управлява договорен фонд „Статус Финанси”.
Основната цел на фонда е да осигури нарастване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове на фонда чрез реализиране на максималния възможен доход при поемане на умерен до висок риск. Фондът ще инвестира преимуществено:
– до 90% от активите  в акции в дружества, търгуеми права и други ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, търгувани на регулирани пазари в държави-членки на ЕС, както и в трети държави. Пазарите в трети държави, в които фондът ще инвестира са в: Хърватска, Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина, Черна гора, Турция, Русия, Украйна и Швейцария;
– до 70% в акции в дружества, търгуеми права и други ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, търгувани на регулиран пазар България;
– до 50% във влогове във банки;
– до 20% в ипотечни облигации и други дългови ценни книжа;
– до 10% в акции и дялове на други колективни инвестиционни схеми;