Решения от заседание на КФН от 27 февруари 2012 г.

На свое заседание от 27.02.2012 г. КФН взе следните решения:

1. Отнема частичен лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на “Сомони Файненшъл Брокеридж” ООД, гр. Стара Загора, а именно за извършване на сделки за собствена сметка и поемане на емисии финансови инструменти.

2. Одобрява преобразуването на “Сомони Файненшъл Брокеридж” ООД, гр. Стара Загора – отделяне чрез придобиване на имущество на дружеството от приемащо дружество „Сомони” ООД.

3. Издава временна забрана за публикуване на търговото предложение от Поликолор С.А., Румъния, Уайтбийм Холдинг Лимитед, Малта и Тайдал Уейв Трейдинг Лимитед, Кипър за закупуване чрез инвестиционен посредник „Първа Финансова Брокерска Къща” АД, гр. София на акции на „Оргахим” АД, гр. Русе от останалите акционери на дружеството.

 4. Издава разрешение на „ЗП Либра” ООД гр. Варна за извършване на дейност като застрахователен брокер на територията на Република Румъния, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Гърция, Австрия и Малта.

Публикуван е списък с проспекти и допълнения към проспекти на интернет страницата на ESMA

На 22.02.2012 г. на интернет страницата си ESMA информира потребителите и заинтересованите страни, че в допълнение към различните изисквания за информиране в Директива 2010/78 на Европейския съюз (т.н. Омнибус директива), информацията за проспектите ще бъде на разположение само на интернет страницата на съответния национален компетентен орган.  Тя ще бъде достъпна под една от формите, описани в член 14.4 от изменената Директива за проспектите, според който компетентният орган трябва да публикува на интернет страницата си всички одобрени проспекти в срок от 12 месеца или да има линк към публикувания проспект на страницата на регулирания пазар. Това е временно положение, защото настоящият проект на ESMA има за цел в бъдеще да публикува, съхранява, обновява и обменя информацията, събрана от всички национални компетентни органи.
Лист с компетентните органи, заедно с линк, насочващ директно към техните файлове с проспекти, е на разположение на следната страница:
http://www.esma.europa.eu/page/Prospectuses-and-supplements

Предварителни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2011 г.

Управление “Осигурителен надзор” на КФН обяви предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2011 г. Информацията е получена на база на предварителните финансови отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данни за разпределението на осигурените лица в пенсионните фондове по пол и възраст към 31.12.2011 г.

Към 31.12.2011 г. броят на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове – универсални, професионални, доброволни и доброволни по професионални схеми –  достига 3 992 506 лица, което представлява нарастване със 109 623 лица или с 2,82 на сто спрямо осигурените към края на 2010 г. Относителният дял на мъжете от осигуряващите се лица в универсалните пенсионни фондове е 51,35 на сто, в професионалните – 85,67 на сто, в доброволните – 57,94 на сто, а в доброволните по професионални схеми – 32,81 на сто. Средната възраст на осигурените в универсалните фондове е 36,1 г., в професионалните – 42,3 г., в доброволните – 47,6 г. и в доброволните по професионални схеми – 41,5 г.

Акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12.2011 г. се равняват на 4 572 743 хил. лв. и регистрират ръст от 585 324 хил.лв. или 14,68 на сто в сравнение с нетните активи към 31.12.2010 г.

Пенсионноосигурителните дружества приключват отчетната 2011 г. с общи приходи в размер на 98 301 хил. лв., което представлява увеличение с 13,42 на сто в сравнение с отчетените приходи през 2010 г. Дружествата реализират положителен общ нетен финансов резултат за 2011 г. в размер на 22 322 хил.лв., което представлява увеличение на този показател с 13,20 на сто в сравнение с 2010 г.

Подробна информация за предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2011 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 31.12.2011 г. по пол и възраст може да намерите в рубрика “Статистика”, “Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Комисия за финансов надзор представи предложенията за промени в КСО

Днес КФН представи пред журналисти подробности за приетите на второ четене предложения за промени в КСО. На представянето присъстваха г-н Ангел Джалъзов, Заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Осигурителен надзвор”, г-жа Валентина Динкова, Директор дирекция “Регулаторни режими в осигурителния надзор” и г-жа Мария Христова, Началник отдел “Анализ и оценка на риска” в Дирекция “Регулаторни режими в осигурителния надзор”.

Основна цел на приетите от КФН промени в КСО е усъвършенстване на уредбата на инвестициите на пенсионните фондове и на структурата и размерите на заплащаните от осигурените лица такси и удръжки. Необходимостта от тези промени произтичат от обстоятелството, че едни от важните фактори, оказващи влияние върху натрупването на средства по индивидуалните партиди на участниците във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване са реализираната доходност от инвестирането на тези средства и таксите и удръжките, които осигурените лица заплащат на пенсионноосигурителните дружества. Предложените промени също така доразвиват регламентацията на изискванията към организацията на работа на пенсионноосигурителните дружества и техните осигурителни посредници. С него се предлага и по-добра съгласуваност с други нормативни актове, уреждащи финансовия сектор и надзора върху него с оглед установяване на сходна законова уредба на някои от обществените отношения в тази област.

Презентацията на тема „Промени в КСО” на г-жа Валентина Динкова, Директор дирекция “Регулаторни режими в осигурителния надзор”, е публикувана на страницата на КФН в раздел За комисията – Събития.

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) стартира публични консултации относно проект на Технически стандарти за регулиране на извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции

На 9.12.2012 г. Европейският парламент, Съвета и Европейската комисия постигнаха политическо съгласие по Регламента на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (EMIR). С Регламента се въвеждат разпоредби с цел подобряване на прозрачността и намаляване на рисковете, свързани с търговията на деривати на извънборсовия пазар и установява общи правила за централни контрагенти и регистри на транзакции. Актът делегира правомощия на ЕК да приеме регулаторни технически стандарти (RTS) и прилагащи технически стандарти (ITS) в редица области. С тази цел ESMA стартира публична консултация, като въз основа на съответния получен материал ще подготви проект на технически стандарти.

За кого се отнася консултацията
Всички заинтересовани страни са поканени да участват с коментари относно консултативния документ. Той ще представлява интерес преди всичко за: финансови и нефинансови контрагенти на сделките с извънборсови деривати, централни контрагенти и регистри на транзакции.

Текстът на консултацията може да намерите на следния адрес:
http://www.esma.europa.eu/system/files/2012-95.pdf

Отговорите на тази консултация следва да се попълнят на www.esma.europa.eu в подсекция „Consultations” на секция „Your input” до 19 март 2012 г.

Публична консултация във връзка с делегирани актове към Регламента за късите продажби и някои аспекти на суаповете за кредитно неизпълнение

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) стартира публична консултация във връзка с делегирани актове към Регламента за късите продажби и някои аспекти на суаповете за кредитно неизпълнение.

За достъп до консултационния документ може да използвате следната връзка: http://www.esma.europa.eu/node/56557, като срокът за предоставяне на становища е 09.03.2012 г.

Настоящият консултационен документ би представлявал интерес за инвестиционни посредници, инвеститори, които биха ползвали режима на къси продажби, попечители и емитенти.

Получени са две уведомления от Органа за финансови услуги на Обединеното Кралство и от Финансовия надзор на Унгария за прехвърляне на застрахователни портфейли

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на 20.01.2012 г. е получила информация от Органа за финансови услуги на Обединеното Кралство относно прехвърляне на част от животозастрахователния портфейл от AXA Wealth Limited на Winterthur Life UK Limited и прехвърляне на част от животозастрахователния портфейл от Winterthur Life UK Limited на AXA Wealth Limited. Прехвьрлянето е одобрено от техния Върховен съд на 14.09.2011 г. и е в сила от 01.10.2011 г. От посочените дружества AXA Wealth Limited има право да упражнява дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на 20.02.2012 г. е получила информация от Финансовия надзор на Унгария относно прехвърляне на застрахователния портфейл от Euler Hermes Credit Insurance Belgium SA на Euler Hermes Magyar Hitelbiztositó Zártkörűen Működő Részvénytársaság в сила от 31.12.2011 г. От посочените дружества Euler Hermes Credit Insurance Belgium SA e имало право да упражнява дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.

Европейската Комисия представи Бяла книга за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии

Европейската комисия публикува Бяла книга за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии, която се основава на резултатите от обширна консултация, чието начало бе поставено през юли 2010 г. Освен че засяга различни области на политиката и съответства на изготвения от Европейската комисия годишен обзор на растежа за 2012 г., тя предвижда и засилване на хармонизацията в областта на пенсионните системи на държавите-членки и ревизия на Директива 2003/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 юни 2003 година относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване.

Целта на Бялата книга е да се фокусира вниманието върху шест аспекта, сред които: създаване на допълнителни частни пенсионни схеми, като се насърчават социалните партньори да създадат такива схеми, а държавите-членки – да оптимизират данъчните и други видове стимули; подобряване на сигурността на допълнителните частни пенсионни схеми, в т.ч. чрез преразглеждане на директивата относно институциите за професионално пенсионно осигуряване (2003/41/ЕО) и др.

Повече информация, както и текста на Бялата книга на български език, са публикувани на електронния адрес на Европейската комисия:  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=bg&catId=89&newsId=1194&furtherNews=yes. Бялата книга на български и английски език е публикувана и на страницата на КФН в секция “ЕС новини/уведомления”.

Комисията за финансов надзор отнема издаденото разрешение на УД ”Интеркарт Инвестмънтс” АД, за организиране и управление на ДФ „Оптима Селект”

На 20.02.2012г., КФН отнема издаденото с Решение номер 1601-ДФ/17.12.2008г. на КФН разрешение на УД „Интеркарт Инвестмънтс” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1407, район „Лозенец”, бул. „Джеймс Баучер” 76 А, за организиране и управление на ДФ „Оптима Селект”.