Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) стартира публични консултации относно проект на Технически стандарти за регулиране на извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции

На 9.12.2012 г. Европейският парламент, Съвета и Европейската комисия постигнаха политическо съгласие по Регламента на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (EMIR). С Регламента се въвеждат разпоредби с цел подобряване на прозрачността и намаляване на рисковете, свързани с търговията на деривати на извънборсовия пазар и установява общи правила за централни контрагенти и регистри на транзакции. Актът делегира правомощия на ЕК да приеме регулаторни технически стандарти (RTS) и прилагащи технически стандарти (ITS) в редица области. С тази цел ESMA стартира публична консултация, като въз основа на съответния получен материал ще подготви проект на технически стандарти.

За кого се отнася консултацията
Всички заинтересовани страни са поканени да участват с коментари относно консултативния документ. Той ще представлява интерес преди всичко за: финансови и нефинансови контрагенти на сделките с извънборсови деривати, централни контрагенти и регистри на транзакции.

Текстът на консултацията може да намерите на следния адрес:
http://www.esma.europa.eu/system/files/2012-95.pdf

Отговорите на тази консултация следва да се попълнят на www.esma.europa.eu в подсекция „Consultations” на секция „Your input” до 19 март 2012 г.