Публична консултация във връзка с делегирани актове към Регламента за късите продажби и някои аспекти на суаповете за кредитно неизпълнение

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) стартира публична консултация във връзка с делегирани актове към Регламента за късите продажби и някои аспекти на суаповете за кредитно неизпълнение.

За достъп до консултационния документ може да използвате следната връзка: http://www.esma.europa.eu/node/56557, като срокът за предоставяне на становища е 09.03.2012 г.

Настоящият консултационен документ би представлявал интерес за инвестиционни посредници, инвеститори, които биха ползвали режима на къси продажби, попечители и емитенти.