Европейската Комисия представи Бяла книга за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии

Европейската комисия публикува Бяла книга за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии, която се основава на резултатите от обширна консултация, чието начало бе поставено през юли 2010 г. Освен че засяга различни области на политиката и съответства на изготвения от Европейската комисия годишен обзор на растежа за 2012 г., тя предвижда и засилване на хармонизацията в областта на пенсионните системи на държавите-членки и ревизия на Директива 2003/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 юни 2003 година относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване.

Целта на Бялата книга е да се фокусира вниманието върху шест аспекта, сред които: създаване на допълнителни частни пенсионни схеми, като се насърчават социалните партньори да създадат такива схеми, а държавите-членки – да оптимизират данъчните и други видове стимули; подобряване на сигурността на допълнителните частни пенсионни схеми, в т.ч. чрез преразглеждане на директивата относно институциите за професионално пенсионно осигуряване (2003/41/ЕО) и др.

Повече информация, както и текста на Бялата книга на български език, са публикувани на електронния адрес на Европейската комисия:  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=bg&catId=89&newsId=1194&furtherNews=yes. Бялата книга на български и английски език е публикувана и на страницата на КФН в секция “ЕС новини/уведомления”.