КФН прие промени в Кодекса за социално осигуряване

На свое заседание от 15 февруари 2012 г. КФН прие на второ четене проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (КСО), чиято основна цел е защита интересите на осигурените лица чрез усъвършенстване на уредбата на инвестициите на пенсионните фондове и на структурата и размерите на заплащаните от осигурените лица такси и удръжки. Инвестициите и таксите са фактори, които оказват съществено влияние върху натрупването на средства по индивидуалните партиди на участниците във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване.

В проекта се доразвива регламентацията по отношение на изискванията към организацията на работа на пенсионноосигурителните дружества и към техните осигурителни посредници. Предлага се диференциране на размера на глобите и санкциите за нарушение на разпоредбите на част втора от КСО според тежестта на нарушенията, което дава възможност на административно наказващия орган да определя по-справедливо наказание.

Законопроектът цели също така и постигането на по-добра съгласуваност с други нормативни актове, уреждащи финансовия сектор и надзора върху него, с оглед установяване на сходна законова уредба на някои от обществените отношения в тази област.