Комисията за финансов надзор одобри промени в устава на “Хелт енд Уелнес” АДСИЦ

На свое заседание на 20.02.2012г., КФН одобри представения проект на промени в устава на „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ, гр. София, който ще бъде гласуван на предстоящо извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 13.03.2012г., съответно при липсата на кворум – при условията на чл. 227 от ТЗ – на 29.03.2012г.