Предварителни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2011 г.

Управление “Осигурителен надзор” на КФН обяви предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2011 г. Информацията е получена на база на предварителните финансови отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данни за разпределението на осигурените лица в пенсионните фондове по пол и възраст към 31.12.2011 г.

Към 31.12.2011 г. броят на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове – универсални, професионални, доброволни и доброволни по професионални схеми –  достига 3 992 506 лица, което представлява нарастване със 109 623 лица или с 2,82 на сто спрямо осигурените към края на 2010 г. Относителният дял на мъжете от осигуряващите се лица в универсалните пенсионни фондове е 51,35 на сто, в професионалните – 85,67 на сто, в доброволните – 57,94 на сто, а в доброволните по професионални схеми – 32,81 на сто. Средната възраст на осигурените в универсалните фондове е 36,1 г., в професионалните – 42,3 г., в доброволните – 47,6 г. и в доброволните по професионални схеми – 41,5 г.

Акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12.2011 г. се равняват на 4 572 743 хил. лв. и регистрират ръст от 585 324 хил.лв. или 14,68 на сто в сравнение с нетните активи към 31.12.2010 г.

Пенсионноосигурителните дружества приключват отчетната 2011 г. с общи приходи в размер на 98 301 хил. лв., което представлява увеличение с 13,42 на сто в сравнение с отчетените приходи през 2010 г. Дружествата реализират положителен общ нетен финансов резултат за 2011 г. в размер на 22 322 хил.лв., което представлява увеличение на този показател с 13,20 на сто в сравнение с 2010 г.

Подробна информация за предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2011 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 31.12.2011 г. по пол и възраст може да намерите в рубрика “Статистика”, “Статистика и анализи на осигурителния пазар”.