Прессъобщение

Комисията за финансов надзор (КФН) извършва проверки относно административни нарушения на разпоредбите на чл. 11, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, изразяващи се в разпространяване чрез средствата за масово осведомяване, включително чрез Интернет на информация, която създава или може да създаде невярна или подвеждаща представа относно финансови инструменти, включително разпространяването на слухове и неверни или заблуждаващи новини.

Проверките се извършват срещу множество лица и медии, които са правили изявления и коментари по отношение на публичните дружества –„Първа инвестиционна банка” АД, „Корпоративна търговска банка” АД и „Булгартабак холдинг” АД през последните няколко седмици пред различни медии. В момента се установява кръгът на всички лица, чиито изказвания могат да бъдат квалифицирани като подвеждащи и създаващи невярна или подвеждаща представа за финансовото състояние на дружества, търгувани на „Българска фондова борса – София” АД.

Съгласно Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, глобите за манипулация на пазара, разпространяването на слухове и неверни или заблуждаващи новини са от 20 000 до 50 000 лв. за физически лица, ако деянието не съставлява престъпление, а за юридически лица санкцията е от 50 000 до 100 000 лв.

КФН призовава всички медии да проявят отговорно поведение и да спрат разпространението на мнения, както и потребителски коментари под материали, отнасящи се до публични дружества, които биха могли да създадат невярна или подвеждаща представа относно финансови инструменти, включително разпространяването на слухове и неверни или заблуждаващи новини.

КФН ще бъде безкомпромисна спрямо лица и медии, чиито изказвания и публикации са неверни и почиват на слухове и дестабилизират финансовата система. В случай на установяване на данни за извършени престъпления срещу финансовата система, ще бъде сезирана Прокуратурата на Република България. След приключване на проверките и съответните административно-процесуални действия, КФН ще уведоми обществеността.

Прессъобщение на Комисията за финансов надзор

Във връзка с редица спекулации в различни медии, КФН би искала да подчертае следното, като своя официална позиция:

Комисията за финансов надзор (КФН) и Главна прокуратура винаги са имали отлично институционално сътрудничество. Израз на това е и подписаното наскоро от главния прокурор Сотир Цацаров и председателя на КФН Стоян Мавродиев Споразумение за сътрудничество и взаимодействие между Прокуратурата на РБ и КФН.

Като отговорна институция КФН стриктно спазва закона и не би могла да коментира по никакъв повод действията на Прокуратурата. Принципна позиция на регулатора е, че всеки български гражданин следва да изпълнява задължението си по НПК като уведомява органите на прокуратурата при наличие на данни за извършено престъпление. С още по-голяма сила това е валидно за органите на държавната власт, които в това си качество са били надлежно уведомени за данни за извършено престъпление.

КФН изразява убедеността си, че органите на Прокуратурата, действайки по всеки сигнал и преписка, с които са надлежно сезирани в рамките на тяхната компетентност и преценка, предприемат законосъобразни действия, които имат за цел единствено спазването на закона, проверка и установяване на обективната истина и, съответно, повдигане или не на обвинения спрямо установените лица, за които са счели, че имат достатъчно данни за извършено престъпление.

КФН припомня, че разпространяването чрез средствата за масово осведомяване, или по какъвто и да е начин на информация, която създава или може да създаде невярна или подвеждаща представа, включително изразяването на манипулативно мнение, разпространяването на слухове и неверни или заблуждаващи новини относно публичните дружества, представлява пазарна манипулация съгласно Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти. Такива действия могат да се окачествят и като опит за създаване на изкуствено напрежение между институциите в България, което е вредно, безотговорно и не помага на работата им в защита на националния интерес и стабилността на държавата.

КФН е независим от политически и бизнес интереси регулатор и като такъв категорично не участва в провокации или сценарии за дестабилизация на институциите, както и във всякакви действия, които биха могли да изложат на риск финансовата стабилност и държавността.

Комисията за финансов надзор стриктно изпълнява законовите си задължения, следи и санкционира всяко незаконосъобразно поведение, което може да повлияе негативно на капиталовия пазар и вреди на финансовата стабилност на страната.

 

Съобщение на КФН

Пълният текст на Указанията относно прилагането и тълкуването на чл. 86, чл. 201 и чл. 214 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране може да бъде намерен на страницата на КФН на следния адрес: http://www.fsc.bg/Kapitalov-pazar-bg-258

 

Съобщение на КФН

На основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с чл. 118, ал. 1, т. и 4 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), както и на основание чл. 121 ЗПФИ във връзка с чл. 59, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс, е издадено решение № 596–ФБ от 25.06.2014 г., с което „БФБ – София” АД, гр. София, е задължена незабавно да предприеме необходимите действия, в резултат на които, считано от 26.06.2014 г. до 21.07.2014 г. включително, да бъде спряна търговията с емисия финансови инструменти ISIN BG1100129052, емитирана от „Корпоративна Търговска Банка” АД, борсов код 6C9. На основание чл. 120 ЗПФИ решението за прилагане на принудителна административна мярка подлежи на незабавно изпълнение, независимо дали е обжалвано.

Данни за (пре)застрахователния пазар към края на 2013 г.

        Към края на 2013 г. общият брой на лицензираните (пре)застрахователи със седалище в Република България е 46. От тях 29 са общозастрахователни дружества, 14 – животозастрахователни дружества, 2 – животозастрахователни кооперации и един презастраховател, извършващ дейност по общо застраховане.

    Освен „Джи Пи Презастраховане” ЕАД, презастрахователна дейност през 2013 г. са извършвали пет общозастрахователни и три животозастрахователни дружества.

    Брутният премиен приход за 2013 г., реализиран от лицензираните в Република България застрахователи, възлиза на 1 724 080 хил. лв. На годишна база се отчита ръст на премиите от 7,7 % при спад от 1,9 %, изчислен в края на 2012 г. Посоченият ръст е следствие от прелицензирането на съществуващите здравноосигурителни дружества като застрахователи, съответно от вливанията на такива дружества в действащи застрахователи. Без ефекта от записаните от прелицензираните здравноосигурителни дружества премии, ръстът на брутния премиен приход се изчислява на 5,8 % на годишна база.

    Брутният премиен приход, реализиран в края на 2013 г. от дружествата по общо застраховане, възлиза на 1 425 830 хил. лв., в т.ч. 30 930 хил. лв., записан от прелицензираните през 2013 г. здравноосигурителни дружества. Спрямо края на 2012 г. се отчита ръст от 6,5 % на годишна база. Ако не се вземат предвид записаните от прелицензираните здравноосигурителни дружества премии, ръстът на брутния премиен приход в общозастрахователния сектор се изчислява на 4,2 % на годишна база.

     На пазара по общо застраховане най-голям дял от брутния премиен приход в сектора заемат автомобилните застраховки („ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) – 69,6 %, следвани от имуществените застраховки  („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”) – 18,4 %. Спрямо края на 2012 г., премиите по застраховка „ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” отчитат ръст от 10,8% на годишна база. Тази промяна е резултат от нарастване на средния брой на застрахованите през 2013 г. моторни превозни средства с 2,1 % спрямо края на 2012 г.

     Записаният по застраховка „Заболяване” премиен приход нараства от 344 хил. лв. към 31.12.2012 г. на 36 561 хил. лв. в края на 2013 г. Посоченият ръст е следствие от прелицензирането на дванадесет от здравноосигурителните дружества, както и от прехвърлянето на здравноосигурителния портфейл на „Дженерали Закрила Здравно Осигуряване” АД на „Дженерали Застраховане” АД.

     Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите в края на 2013 г., възлиза на 298 250 хил. лв., като се отчита ръст от 14 % на годишна база (при спад от 6,9 % в края на 2012 г.). Спрямо края на 2012 г. ръст на премийния приход се отчита при тринадесет от животозастрахователите. Най-сериозно увеличение се наблюдава в дейността на животозастрахователните кооперации.

      Най-голям дял в премийния приход по животозастраховане заема застраховка „Живот” и рента – 74,3 %, следвана от застраховка „Злополука” с дял от 8,1 % и застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд (7,3 %).

      Размерът на получените премии по активно презастраховане се изчислява на 1 476 046 хил. лв., като 65 221 хил. лв. са записани от застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане, 6 486 хил. лв. от животозастрахователите и 1 404 339 хил. лв. от „Джи Пи Презастраховане” ЕАД. В сравнение с края на 2012 г., в края на отчетния период се изчислява спад от 0,8% в общия размер на получения от активно презастраховане премиен приход. Премиите, получени от „Джи Пи Презастраховане” ЕАД в края на 2013 г., отчитат спад от 4% на годишна база.

  Най-голям дял на пазара по активно презастраховане заемат автомобилните застраховките („Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства”, без релсови превозни средства) – 43 %, следвани от имуществените застраховки („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество) с дял от 34,4 %.

     Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 619 589 хил. лв., с което се отчита увеличение от 3 % на годишна база. Изплатените от животозастрахователите претенции са в размер на 117 256 хил. лв. и отчитат увеличение от  10,8 % на годишна база. Дванадесет от животозастрахователите отчитат увеличение в размера на изплатените от тях суми за обезщетения в сравнение с края на 2012 г.

     Сумата на активите на застрахователите в края на 2013 г. нараства с 6 % на годишна база и възлиза на 3 286 285 хил. лв., от която 63,7 % на застрахователите по общо застраховане и 36,3 % на застрахователите по животозастраховане. Активите в общозастрахователния сектор отчитат увеличение от 5,8% на годишна база и достигат до 2 093 952 хил. лв. Активите на животозастрахователите нарастват с 6,3% на годишна база и възлизат на 1 192 333 хил. лв.

   В края на 2013 г. общата стойност на инвестираните от общозастрахователните дружества средства, възлиза на 1 303 036 хил. лв., с което се отчита ръст от 5,8 % на годишна база. Стойността на инвестициите на животозастрахователите възлиза на 1 042 774 хил. лв. и нараства с 6,7 % на годишна база.

     Сумата на активите на презастрахователя „Джи Пи Презастраховане” ЕАД възлиза на 1 767 420 хил. лв. в края на 2013 г. при 1 994 272 хил. лв. в края на 2012 г.

     Стойността на инвестициите на презастрахователя в края на 2013 г. е 1 573 170 хил. лв., при 1 830 622 хил. лв. година по-рано.

     Общият размер на собствения капитал на застрахователите нараства с 5,2 % на годишна база и достига 976 931 хил. лв., в т.ч. 637 408 хил. лв. на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане, и 339 524 хил. лв. на животозастрахователите.

  Размерът на брутните технически резерви, заделени от дружествата по общо застраховане нараства с 0,6 % на годишна база и достига 1 553 458 хил. лв.      Размерът на брутните технически резерви, заделени от животозастрахователите нараства с 13,1 % на годишна база и достига 808 686 хил. лв.

    В края на 2013 г. дружествата в сектора по общо застраховане отчитат положителен технически резултат от 82 005 хил. лв., при 37 672 хил. лв. в края на 2012 г. Финансовият резултат към 31.12.2013 г. възлиза на 66 596 хил. лв. Отчетеният от животозастрахователите технически резултат към края на 2013 г. възлиза на 19 464 хил. лв., при 9 664 хил. лв. в края на 2012 г., а финансовият резултат е 10 589 хил. лв., при 28 328 хил. лв.  в края на 2012 г.

  Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите и презастрахователя за 2013 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.

Решения от заседание на КФН на 23 юни 2014 г.

На заседанието си на 23 юни 2014 г. КФН реши:

1. Издава окончателна забрана за публикуване на предложението на „Велде” ГмбХ за закупуване чрез инвестиционен посредник „Дилингова Финансова Компания” АД на акции на „Велде България” АД, гр. Троян, от останалите акционери на дружеството.

2. На основание чл. 13, ал. 1, т. 8 от ЗКФН, да се изпрати писмо за отстраняване на непълноти и несъответствия в проспект за публично предлагане на акции, издадени от „Спиди” АД.

3. Приема указания относно тълкуването и прилагането на чл. 86, чл. 201 и чл. 214 от ЗДКИСДПКИ във връзка с лиценза на управляващи дружества, които искат да предоставят услугата по чл. 86, ал. 2, т. 1 от ЗДКИСДПКИ, както и във връзка с лицензиране на управляващи дружества, като лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове съгласно чл. 201, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ, съответно регистрирането им съгласно чл. 214 от ЗДКИСДПКИ, за които управляващите дружества да бъдат уведомени чрез съобщение на интернет страницата на КФН.

4. Приема на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за воденето и съхраняването на регистрите на Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства. Проектът на наредба ще бъда качен на сайта на КФН за обществено обсъждане в 14–дневен срок. 

Съобщение на КФН

По повод решението на Управителния съвет на Българска народна банка от 20.06.2014 г., с което „Корпоративна търговска банка” АД бе поставена под специален надзор съгласно закона за кредитните институции, Комисията за финансов надзор съобщава, че е издадена принудителна административна мярка спрямо „Българска фондова борса София” АД за спиране от търговия на акциите на „Корпоративна търговска банка” АД за срок от 23.06.2014 г. до 25.06.2014 г. включително.

Мярката се налага с цел защита на инвеститорите, успокояване и стабилизиране на пазара.

Използваме случая да заявим, че няма финансови и икономически причини за негативни очаквания за развитието на българския капиталов пазар.

Важна информация за застрахователните брокери

Напомняме на всички застрахователни брокери, че подаването на годишните отчет и справки за извършваното от тях застрахователно и презастрахователно посредничество за периода 01.01.2014 г. – 30.06.2014 г., се осъществява единствено през портала на КФН, за който всеки застрахователен брокер е преминал процедурата по регистрация и е получил код за достъп и парола.

Предоставянето на шестмесечните отчет и справки трябва да се осъществи чрез образците, които са актуализирани и качени на страницата на КФН на адрес: www.fsc.bg, раздел „Административни документи”, подраздел „Форми и образци”, „Застрахователен пазар”, документ „Утвърдени образци на отчети и справки на застрахователните и презастрахователни брокери заедно с пояснения за попълването им” – http://www.fsc.bg/Zastrahovatelen-pazar-bg-263.

Използването на образците, които са сваляни при предишни отчетни периоди, ще гененрира грешка и няма да позволи подаването на годишната информация.

Напомняме също така, че срокът за подаване на периодичните отчет и справки за първото шестмесечие на 2014 г. е 31.07.2014 г. Следва да се има предвид, че застрахователните посредници, заличени от регистъра на КФН през периода 01.01.2014 г. – 30.06.2014 г., трябва да представят справка за извършваното от тях посредничество към датата на заличаване.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с твърдения и коментари, разпространени от и чрез медии, по отношение на публичните дружества „Корпоративна търговска банка” АД и „Булгартабак – холдинг” АД, Комисията за финансов надзор (КФН) заявява категоричната си позиция, че разпространяването чрез средствата за масово осведомяване, включително и чрез интернет, или по какъвто и да е начин на информация, която създава или може да създаде невярна или подвеждаща представа, включително изразяването на манипулативно мнение, разпространяването на слухове и неверни или заблуждаващи новини относно публичните дружества представлява пазарна манипулация съгласно Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти. КФН стриктно следи и ще санкционира всяко незаконосъобразно поведение, което може да повлияе негативно на капиталовия пазар и вреди на финансовата стабилност на страната. КФН е независим регулатор и като такъв се ръководи единствено от закона и защитата на инвеститорите и обществения интерес и е напълно безпристрастна при вземането на решения, налагането на принудителни административни мерки и налагането на санкции. В практиката си КФН винаги е била и остава над конюнктурните конфликти между участници на капиталовия пазар и българския бизнес.

Във връзка с друга актуална за медиите тема, КФН категорично опровергава информацията в някои медийни публикации за наличието на сигнал от институцията или нейни представляващи до български или международни органи, в който да е намесен президентът на Република България г-н Росен Плевнелиев. Определяме замесването на президента на страната и КФН в подобни спекулации като вредно и неспомагащо по никакъв начин за правилното функциониране на институциите в държавата и защитата интересите на гражданите. Припомняме, че по повод продажбата на публично дружество „Каолин” АД, КФН е предприела поредица от проверки, наложени са принудителни мерки, сезирани са компетентните разследващи органи и се водят съдебни дела във връзка със съмнения за ощетяване на миноритарните акционери чрез сделката. Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, е приложил принудителна административна мярка спрямо „Алфа Финанс Холдинг” АД за предоставяне на договора за продажбата на акциите на „Каолин” АД в цялост и пълнота, която мярка бе обжалвана от „Алфа Финанс Холдинг” АД и е окончателно потвърдена от Върховния административен съд. Въпреки че принудителната мярка е влязла в сила през април тази година, „Алфа Финанс Холдинг” АД продължава да не я изпълнява, независимо от съдебните решения и техните мотиви, с което застрашава интереса на миноритарните акционери и възпрепятства надзорните действия и правоприлагането.

Комисията за финансов надзор е стриктна в отстояването на правовия ред и защитата на държавния интерес, и категорично заявява, че няма да се поддава на натиск чрез медийни публикации от какъвто и да е характер, при изпълнението на задълженията си като гарант на финансовата стабилност в България.

Решения от заседание на КФН на 18 юни 2014 г.

На заседанието си на 18 юни 2014 г. КФН реши:

  1. Вписва последваща емисия акции, издадена от „M+C Хидравлик” АД, гр. Казанлък, в размер на 26 036 800 броя обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, на дивидент и на ликвидационен дял, с номинална стойност 1 лв. всяка, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл. 197 от Търговския закон в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.
  2. Отказва да потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от „Фючърс Кепитал” АД.
  3. Одобрява промените в устава на „Премиер Фонд” АДСИЦ, гр. Варна, приети на общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 05.06.2014 г.
  4. Да изпрати уведомление до компетентния орган на приемащата държава за намерението на застрахователен брокер „Си Ай Би” ООД да извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република Унгария.
  5. Приема на второ четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 2.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, както и за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането и Закона за здравното осигуряване, които отговорният актюер заверява (Наредба № 31)
  6. Признава пълна правоспособност на отговорен актюер на Светлана Маркова.