Решения от заседание на КФН на 29.04.2021 г.


На заседанието си на 29.04.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Блек Сий Стар“ АД, гр. Пловдив.
 Емисията е в размер на 4 500 000 евро, разпределени в 4 500 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност на една облигация 1 000 евро, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 4,50%, платим на 3-месечен период, с дата на емитиране 14.08.2020 г. и дата на падеж 14.08.2023 г.
Вписва посочената емисия и „Блек Сий Стар“ АД, гр. Пловдив, като емитент в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Одобрява проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Еврохолд България“ АД, гр. София.
 Емисията е в размер до 79 010 240 броя безналични, поименни, непривилегировани акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 2,50 лева всяка и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството.
Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
3. Одобрява проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Топлофикация – Бургас” АД, гр. Бургас.
Емисията е в размер на 6 666 668 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,50 лева всяка една и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството.
Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
4. Одобрява Таня Панева за член на Съвета на директорите на управляващо дружество „Скай управление на активи“ АД.
 
4. Одобрява Георги Римпев за член на Съвета на директорите на управляващо дружество „Аларик Кепитъл“ АД.
 
6. Утвърждава „ПрайсуотърхаусКупърс Одит“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г. на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” АД.
 
7. Утвърждава „Ейч Ел Би България“ ООД, като одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г. на „ОЗОФ Доверие ЗАД” АД.
 
8. Спира по искане на заявителя производство за вписване на „Студио лични финанси“ ООД в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН.
 
9. Спира производство във връзка с намерението на ЗК „Лев Инс“ АД да извършва дейност на територията на Кралство Швеция, Кралство Дания, Република Финландия и Република Кипър, при условията на свобода на представяне на услуги, по определени класове застраховки.
 
10. Спира производство във връзка с намерението на ЗК „Лев Инс“ АД да извършва дейност на територията на Република Унгария и Република Хърватия, при условията на свобода на представяне на услуги, по определени класове застраховки.
 
11. Изпраща писмо до инвестиционен посредник „Адамант Кепитъл Партнърс” АД, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на прокурист на дружеството.
 
12. Изпраща писмо до „Дженерали Застраховане” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с утвърждаване на „КПМГ Одит“ ООД и „АФА” ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г. на дружеството.
 
13. Изпраща писмо до управляващо дружество (УД) „Астра Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за преобразуване на договорен фонд (ДФ) „Астра Комодити” чрез вливане в ДФ „Астра Енерджи”, управлявани от УД „Астра Асет Мениджмънт” АД.
 
14. Изпраща писмо до управляващо дружество „Аркус Асет Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на прокурист на дружеството.
 
15. Изпраща писмо до управляващо дружество „Тексим Асет Мениджмънт“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на член на Съвета на директорите на дружеството.

Решения от заседание на КФН на 29.04.2021 г.


На заседанието си на 29.04.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Блек Сий Стар“ АД, гр. Пловдив.
 Емисията е в размер на 4 500 000 евро, разпределени в 4 500 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност на една облигация 1 000 евро, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 4,50%, платим на 3-месечен период, с дата на емитиране 14.08.2020 г. и дата на падеж 14.08.2023 г.
Вписва посочената емисия и „Блек Сий Стар“ АД, гр. Пловдив, като емитент в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Одобрява проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Еврохолд България“ АД, гр. София.
 Емисията е в размер до 79 010 240 броя безналични, поименни, непривилегировани акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 2,50 лева всяка и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството.
Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
3. Одобрява проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Топлофикация – Бургас” АД, гр. Бургас.
Емисията е в размер на 6 666 668 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,50 лева всяка една и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството.
Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
4. Одобрява Таня Панева за член на Съвета на директорите на управляващо дружество „Скай управление на активи“ АД.
 
4. Одобрява Георги Римпев за член на Съвета на директорите на управляващо дружество „Аларик Кепитъл“ АД.
 
6. Утвърждава „ПрайсуотърхаусКупърс Одит“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г. на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” АД.
 
7. Утвърждава „Ейч Ел Би България“ ООД, като одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г. на „ОЗОФ Доверие ЗАД” АД.
 
8. Спира по искане на заявителя производство за вписване на „Студио лични финанси“ ООД в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН.
 
9. Спира производство във връзка с намерението на ЗК „Лев Инс“ АД да извършва дейност на територията на Кралство Швеция, Кралство Дания, Република Финландия и Република Кипър, при условията на свобода на представяне на услуги, по определени класове застраховки.
 
10. Спира производство във връзка с намерението на ЗК „Лев Инс“ АД да извършва дейност на територията на Република Унгария и Република Хърватия, при условията на свобода на представяне на услуги, по определени класове застраховки.
 
11. Изпраща писмо до инвестиционен посредник „Адамант Кепитъл Партнърс” АД, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на прокурист на дружеството.
 
12. Изпраща писмо до „Дженерали Застраховане” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с утвърждаване на „КПМГ Одит“ ООД и „АФА” ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г. на дружеството.
 
13. Изпраща писмо до управляващо дружество (УД) „Астра Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за преобразуване на договорен фонд (ДФ) „Астра Комодити” чрез вливане в ДФ „Астра Енерджи”, управлявани от УД „Астра Асет Мениджмънт” АД.
 
14. Изпраща писмо до управляващо дружество „Аркус Асет Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на прокурист на дружеството.
 
15. Изпраща писмо до управляващо дружество „Тексим Асет Мениджмънт“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на член на Съвета на директорите на дружеството.

Окончателни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2020г.


    Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2020 г. Информацията е обобщена на база на одитираните годишни финансови отчети и годишните отчети за надзорни цели за 2020 г., представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 31.12.2020 г.
    Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 31.12.2020 г. е 4 819 139 души, като нараства спрямо 31.12.2019 г. с 1,18 на сто.
    В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12.2020 г. са акумулирани нетни активи на стойност 17 294 294 хил. лв. В сравнение с края на 2019 г. нетните активи на пенсионните фондове нарастват с 10,67 на сто.
    Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за 2020 г. възлизат на 217 338 хил. лв. и се увеличават с 9,02 на сто в сравнение с отчетените приходи за 2019 г. Нетният финансов резултат на дружествата към 31.12.2020 г. е в размер на 55 955 хил. лв.
    Подробна информация за окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2020 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 31.12.2020 г. по пол и възраст може да намерите в раздел: Пазари / Осигурителен пазар / Статистика / Статистика и анализи / 2020.

Комисията за финансов надзор сигнализира за липса на свързаност между „Вранчев Финанс“ и инвестиционен посредник „ВАРЧЕВ ФИНАНС“ ЕООД


            По повод постъпил сигнал, с цел информираност на инвеститорите във финансови инструменти и всички останали участници на капиталовите пазари, Комисията за финансов надзор уведомява обществеността, че между инвестиционен посредник „ВАРЧЕВ ФИНАНС“ ЕООД, свързаните с него юридически лица и използваната от инвестиционния посредник интернет страница https://www.varchev.com/, от една страна, и лицата, предоставящи кредити под наименованието „Вранчев Финанс“ и използващи интернет страницата https://vranchev-finans.com, от друга, няма никаква връзка.
           „Вранчев Финанс“ не притежава лиценз от КФН за предоставяне на инвестиционни услуги и извършване на инвестиционни дейности по смисъла на чл. 6, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти, нито в КФН са получавани нотификации за „Вранчев Финанс“ или интернет страницата https://vranchev-finans.com от друг национален компетентен орган на държава членка за предоставяне на услуги в Република България по силата на свободата на предоставяне услуги в рамките на Европейския съюз или чрез установяване на клон. Следователно, съгласно чл. 7, ал. 1 от ЗПФИ, „Вранчев Финанс“ няма право да предоставя инвестиционни услуги и/или да извършва инвестиционни дейности по смисъла на чл. 6, ал. 2 и 3 от ЗПФИ на територията на Република България и Европейския съюз, включително и да приема парични средства по свои банкови сметки по повод и/или с цел каквато и да било инвестиционна дейност.
           Проверка на това кои са лицензираните дружества може да се извърши на интернет страницата на КФН – http://www.fsc.bg и/или на интернет страниците на другите компетентни органи от Европейския съюз, както и на интернет сайта на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) – https://www.esma.europa.eu/.

Комисията за финансов надзор представя проект за изграждане на Единна информационна система

Комисията за финансов надзор (КФН) представи публично проекта:
„Изграждане на Единна информационна система (ЕИС) за нуждите на Комисията за финансов надзор“.

    Проектът се изпълнява съгласно административен договор № BG05SFOP001-1.011-0001-C01/23.07.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по процедура BG05SFOP001-1.011 чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Управляващия орган на ОПДУ и Комисията за финансов надзор.

    Представянето на ЕИС бе направено от г-жа Деница Кирова – Главен секретар на КФН и възложител на проекта, която сподели с участниците, че „За Комисията е приоритет намаляването на административната тежест чрез пълно дигитализиране на административните услуги, които тя предлага. Една от ключовите ни цели е да предоставяме навременни, качествени и прозрачни надзорни дейности. Живеем в два работни свята – реален и виртуален. Осъзнаваме нуждата да бъдем изцяло присъстващи там, където са бизнеса и потребителите. Вярвам, че изграждането на единната информационна система ще ни позволи да отговорим на тази потребност, като ще имаме възможността освен да подобрим процеса по административно обслужване на гражданите и бизнеса, така и да интегрираме дейностите и процесите на КФН със системите на Европейските надзорни регулатори.“

    Основните цели на проекта „Изграждане на Единна информационна система (ЕИС) за нуждите на Комисията за финансов надзор“ са:

  • Подобряване на процеса за административно обслужване на гражданите и бизнеса чрез надграждане на всички административни услуги, които КФН предлага и са част от системата на държавната администрация (ИИСДА или Административен регистър).
  •  Препроектиране, надграждане и усъвършенстване на минимум 18 публични регистъра на КФН, чрез които се предоставя информация на гражданите и бизнеса.
  • Интегриране с относимите хоризонтални компоненти на електронното управление в Република България, както и с Единния портал за достъп до електронни услуги.
  • Интегриране в реално време на обмена на информация с регулаторните органи на ЕС – Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA) и Европейски орган за ценни книжа и пазари (The European Securities and Markets Authority – ESMA).
  • Усъвършенстване на прилагания от КФН механизъм за риск-базиран надзор.
  • Прецизиране и развитие на автоматизация на процеса по определяне на такси, дължими от бизнеса и гражданите.
  • Организиране и провеждане на обучения с най-широк кръг ползватели както от администратори на системата, така и с крайните потребители.
    Проектът ще допринесе за постигане на основните цели, произтичащи от Актуализираната стратегията за електронно управление в Република България за периода 2019 – 2023 г. Чрез него ще бъдат финансирани дейности, необходими за изпълнението на една от приоритетните мерки в Актуализираната пътна карта за изпълнение на Актуализираната стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2019-2023 г., а именно: проектиране, разработка, внедряване и поддръжка на Единна информационна система в Комисията за финансов надзор.
    Общата стойност на проекта е 4 999 980,50 лв. (четири милиона деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин и осемдесет лева и петдесет стотинки), от които 4 249 983,42 лв. европейско и 749 997,08 лв. национално съфинансиране.
    Срокът за изграждане на Единната информационна система за нуждите на Комисията за финансов надзор е предвиден за есента на 2023-та година.

    Самото събитие се проведе онлайн чрез платформата MS Teams, която бе въведена като част от мерките за дистанционна работа в Комисията в началото на епидемичната обстановка през изминалата година.

Видео от представянето можете да видите тук.Logo

Решения от заседание на КФН на 27.04.2021 г.


На заседанието си на 27.04.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява Димитър Калъпов за управител на инвестиционен посредник „Варчев Финанс“ ЕООД.
 
2. Одобрява Григор Димитров за независим член, както и Татяна Иванова и Коста Чолаков за членове на Надзорния съвет на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД.
 
3. Одобрява извършването на пряко придобиване от „Авеста Трейд“ АД на 100 % квалифицирано участие в капитала на „Застрахователна Компания Медико-21“ АД.
 
4. Признава придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Мехмед Дикме.
 
5. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Геопост” СА, Франция, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг“ АД на 1 623 711 броя акции от капитала на „Спиди” АД от останалите акционери на дружеството.
 
6. Изпраща нотификация до компетентния орган на Република Кипър относно намерението на „Контракт Иншуранс Брокер“ ООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги на нейна територията.
 
7. Освобождава за 2021 година „Акспо България“ ЕАД от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружеството търговия с деривати на електрическа енергия (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).
 
8. Освобождава за 2021 година „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружеството търговия с деривати на електрическа енергия (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).
 
9. Изпраща писмо до управляващо дружество „Смарт Фънд Асет Мениджмънт“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на член на Съвета на директорите на дружеството.

Решения от заседание на КФН на 27.04.2021 г.


На заседанието си на 27.04.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява Димитър Калъпов за управител на инвестиционен посредник „Варчев Финанс“ ЕООД.
 
2. Одобрява Григор Димитров за независим член, както и Татяна Иванова и Коста Чолаков за членове на Надзорния съвет на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД.
 
3. Одобрява извършването на пряко придобиване от „Авеста Трейд“ АД на 100 % квалифицирано участие в капитала на „Застрахователна Компания Медико-21“ АД.
 
4. Признава придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Мехмед Дикме.
 
5. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Геопост” СА, Франция, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг“ АД на 1 623 711 броя акции от капитала на „Спиди” АД от останалите акционери на дружеството.
 
6. Изпраща нотификация до компетентния орган на Република Кипър относно намерението на „Контракт Иншуранс Брокер“ ООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги на нейна територията.
 
7. Освобождава за 2021 година „Акспо България“ ЕАД от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружеството търговия с деривати на електрическа енергия (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).
 
8. Освобождава за 2021 година „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружеството търговия с деривати на електрическа енергия (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).
 
9. Изпраща писмо до управляващо дружество „Смарт Фънд Асет Мениджмънт“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на член на Съвета на директорите на дружеството.

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) проучва нагласите на потенциалните доставчици относно предлагането на спестовни продукти


Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) извършва проучване във връзка с нагласите на потенциалните европейските доставчици относно предлагането на спестовни продукти. Целта е да се съберат максимален обем данни и информация за предлагане на Паневропейския личен пенсионен продукт (PEPP).
Регламент (ЕС) 2019/1238 относно паневропейски персонален пенсионен продукт (Регламент РЕРР) е приет през месец юли 2019 г. и e в сила от месец август 2020 г. С публикуване в Официален вестник на ЕС на 22.03.2021 г. на Делегиран Регламент (ЕС) 2021/473 за допълнение на Регламент PEPP се определя и дата 22.03.2022 г., от която той ще започне да се прилага. С това свое решение Европейската комисия предоставя възможност на гражданите на ЕС да спестяват за бъдещото си пенсиониране чрез безопасен, прозрачен и висококачествен пенсионен продукт.
Линкът, на който може да бъде намерена анкетата, е: 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PEPP_survey, като последният ще бъде активен до 31 май 2021 г.

Решения от заседание на КФН на 22.04.2021 г.


На заседанието си на 22.04.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява Красимир Стоянов и Розалия Калвакова за членове на Съвета на директорите на „Супер Боровец Пропърти Фонд“ АДСИЦ.
 
2. Одобрява Александър Каменов за лице, ръководещо ключовата функция за съответствие на „Групама Застраховане“ ЕАД и съответно на „Групама Животозастраховане“ ЕАД.
 
3. Отписва „Пазарджик БТМ” АД, гр. Пазарджик, като публично дружество и издадената от дружеството емисия ценни книжа в размер на 202 548 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1  лев всяка, с ISIN код BG11PAPABT16, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
4. Определя индивидуална годишна вноска  за 2020 г. и за 2021 г. на “Юропиън Брокеридж Хаус” ООД във Фонда за преструктуриране на инвестиционните посредници.
 
5. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Словакия във връзка с оттегляне на намерението на „ЗД Евроинс” АД да извършва застрахователна дейност на територията на страната при условията на правото на установяване /чрез клон/.
          
6. Изпраща писмо до „Бългериан Еъруейз Груп” ЕАД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени облигации.
 
7. Изпраща писмо до управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на лиценз за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове.
 
8. Изпраща писмо до управляващо дружество „Еф Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на национален инвестиционен фонд и във връзка с вписване на дружеството в регистъра на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове.
 
9. Изпраща писмо до „ДЗИ Животозастраховане“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с прехвърляне на застрахователния портфейл от „Ен Ен Застрахователно акционерно дружество“ – клон София КЧТ, към „ДЗИ Животозастраховане“ ЕАД.

Решения от заседание на КФН на 22.04.2021 г.


На заседанието си на 22.04.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява Красимир Стоянов и Розалия Калвакова за членове на Съвета на директорите на „Супер Боровец Пропърти Фонд“ АДСИЦ.
 
2. Одобрява Александър Каменов за лице, ръководещо ключовата функция за съответствие на „Групама Застраховане“ ЕАД и съответно на „Групама Животозастраховане“ ЕАД.
 
3. Отписва „Пазарджик БТМ” АД, гр. Пазарджик, като публично дружество и издадената от дружеството емисия ценни книжа в размер на 202 548 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1  лев всяка, с ISIN код BG11PAPABT16, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
4. Определя индивидуална годишна вноска  за 2020 г. и за 2021 г. на “Юропиън Брокеридж Хаус” ООД във Фонда за преструктуриране на инвестиционните посредници.
 
5. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Словакия във връзка с оттегляне на намерението на „ЗД Евроинс” АД да извършва застрахователна дейност на територията на страната при условията на правото на установяване /чрез клон/.
          
6. Изпраща писмо до „Бългериан Еъруейз Груп” ЕАД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени облигации.
 
7. Изпраща писмо до управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на лиценз за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове.
 
8. Изпраща писмо до управляващо дружество „Еф Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на национален инвестиционен фонд и във връзка с вписване на дружеството в регистъра на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове.
 
9. Изпраща писмо до „ДЗИ Животозастраховане“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с прехвърляне на застрахователния портфейл от „Ен Ен Застрахователно акционерно дружество“ – клон София КЧТ, към „ДЗИ Животозастраховане“ ЕАД.