Комисията за финансов надзор сигнализира за липса на свързаност между „Вранчев Финанс“ и инвестиционен посредник „ВАРЧЕВ ФИНАНС“ ЕООД


            По повод постъпил сигнал, с цел информираност на инвеститорите във финансови инструменти и всички останали участници на капиталовите пазари, Комисията за финансов надзор уведомява обществеността, че между инвестиционен посредник „ВАРЧЕВ ФИНАНС“ ЕООД, свързаните с него юридически лица и използваната от инвестиционния посредник интернет страница https://www.varchev.com/, от една страна, и лицата, предоставящи кредити под наименованието „Вранчев Финанс“ и използващи интернет страницата https://vranchev-finans.com, от друга, няма никаква връзка.
           „Вранчев Финанс“ не притежава лиценз от КФН за предоставяне на инвестиционни услуги и извършване на инвестиционни дейности по смисъла на чл. 6, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти, нито в КФН са получавани нотификации за „Вранчев Финанс“ или интернет страницата https://vranchev-finans.com от друг национален компетентен орган на държава членка за предоставяне на услуги в Република България по силата на свободата на предоставяне услуги в рамките на Европейския съюз или чрез установяване на клон. Следователно, съгласно чл. 7, ал. 1 от ЗПФИ, „Вранчев Финанс“ няма право да предоставя инвестиционни услуги и/или да извършва инвестиционни дейности по смисъла на чл. 6, ал. 2 и 3 от ЗПФИ на територията на Република България и Европейския съюз, включително и да приема парични средства по свои банкови сметки по повод и/или с цел каквато и да било инвестиционна дейност.
           Проверка на това кои са лицензираните дружества може да се извърши на интернет страницата на КФН – http://www.fsc.bg и/или на интернет страниците на другите компетентни органи от Европейския съюз, както и на интернет сайта на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) – https://www.esma.europa.eu/.

Комисията за финансов надзор сигнализира за липса на свързаност между „Вранчев Финанс“ и инвестиционен посредник „ВАРЧЕВ ФИНАНС“ ЕООД


            По повод постъпил сигнал, с цел информираност на инвеститорите във финансови инструменти и всички останали участници на капиталовите пазари, Комисията за финансов надзор уведомява обществеността, че между инвестиционен посредник „ВАРЧЕВ ФИНАНС“ ЕООД, свързаните с него юридически лица и използваната от инвестиционния посредник интернет страница https://www.varchev.com/, от една страна, и лицата, предоставящи кредити под наименованието „Вранчев Финанс“ и използващи интернет страницата https://vranchev-finans.com, от друга, няма никаква връзка.
           „Вранчев Финанс“ не притежава лиценз от КФН за предоставяне на инвестиционни услуги и извършване на инвестиционни дейности по смисъла на чл. 6, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти, нито в КФН са получавани нотификации за „Вранчев Финанс“ или интернет страницата https://vranchev-finans.com от друг национален компетентен орган на държава членка за предоставяне на услуги в Република България по силата на свободата на предоставяне услуги в рамките на Европейския съюз или чрез установяване на клон. Следователно, съгласно чл. 7, ал. 1 от ЗПФИ, „Вранчев Финанс“ няма право да предоставя инвестиционни услуги и/или да извършва инвестиционни дейности по смисъла на чл. 6, ал. 2 и 3 от ЗПФИ на територията на Република България и Европейския съюз, включително и да приема парични средства по свои банкови сметки по повод и/или с цел каквато и да било инвестиционна дейност.
           Проверка на това кои са лицензираните дружества може да се извърши на интернет страницата на КФН – http://www.fsc.bg и/или на интернет страниците на другите компетентни органи от Европейския съюз, както и на интернет сайта на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) – https://www.esma.europa.eu/.