Final results of the supplementary pension insurance activity for 2020

The Social Insurance Supervision Department of the FSC announced the final results of the supplementary pension insurance activity for 2020. The information was summarized on the basis of the audited annual financial statements and the annual statements for supervision purposes for 2020, submitted by the pension insurance companies to the Financial Supervision Commission. The data on distribution of insured persons by sex and age as of 31.12.2020 have also been published.

The total number of insured persons in the four types of pension funds as of 31.12.2020 is 4,819,139 people, increasing compared to 31.12.2019 by 1.18 per cent.

In the system of the supplementary pension insurance as of 31.12.2020, BGN 17,294,294 thousand of net assets have been accumulated. Compared to the end of 2019, the net assets of pension funds increased by 10.67 percent.

The total revenues of the pension insurance companies for 2020 amount to BGN 217,338 thousand and increased by 9.02 per cent compared to the reported revenues for 2019. The net financial result of the companies as of 31.12.2020 amounts to BGN 55,955 thousand

Detailed information on the final results of the supplementary pension insurance activity for 2020 and on the insured persons and the accumulated funds as of 31.12.2020 by sex and age are available in the section: Social Insurance Activity/ Statistics / Statistics and analysis / 2020.

Окончателни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2020г.


    Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2020 г. Информацията е обобщена на база на одитираните годишни финансови отчети и годишните отчети за надзорни цели за 2020 г., представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 31.12.2020 г.
    Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 31.12.2020 г. е 4 819 139 души, като нараства спрямо 31.12.2019 г. с 1,18 на сто.
    В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12.2020 г. са акумулирани нетни активи на стойност 17 294 294 хил. лв. В сравнение с края на 2019 г. нетните активи на пенсионните фондове нарастват с 10,67 на сто.
    Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за 2020 г. възлизат на 217 338 хил. лв. и се увеличават с 9,02 на сто в сравнение с отчетените приходи за 2019 г. Нетният финансов резултат на дружествата към 31.12.2020 г. е в размер на 55 955 хил. лв.
    Подробна информация за окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2020 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 31.12.2020 г. по пол и възраст може да намерите в раздел: Пазари / Осигурителен пазар / Статистика / Статистика и анализи / 2020.

Комисията за финансов надзор сигнализира за липса на свързаност между „Вранчев Финанс“ и инвестиционен посредник „ВАРЧЕВ ФИНАНС“ ЕООД


            По повод постъпил сигнал, с цел информираност на инвеститорите във финансови инструменти и всички останали участници на капиталовите пазари, Комисията за финансов надзор уведомява обществеността, че между инвестиционен посредник „ВАРЧЕВ ФИНАНС“ ЕООД, свързаните с него юридически лица и използваната от инвестиционния посредник интернет страница https://www.varchev.com/, от една страна, и лицата, предоставящи кредити под наименованието „Вранчев Финанс“ и използващи интернет страницата https://vranchev-finans.com, от друга, няма никаква връзка.
           „Вранчев Финанс“ не притежава лиценз от КФН за предоставяне на инвестиционни услуги и извършване на инвестиционни дейности по смисъла на чл. 6, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти, нито в КФН са получавани нотификации за „Вранчев Финанс“ или интернет страницата https://vranchev-finans.com от друг национален компетентен орган на държава членка за предоставяне на услуги в Република България по силата на свободата на предоставяне услуги в рамките на Европейския съюз или чрез установяване на клон. Следователно, съгласно чл. 7, ал. 1 от ЗПФИ, „Вранчев Финанс“ няма право да предоставя инвестиционни услуги и/или да извършва инвестиционни дейности по смисъла на чл. 6, ал. 2 и 3 от ЗПФИ на територията на Република България и Европейския съюз, включително и да приема парични средства по свои банкови сметки по повод и/или с цел каквато и да било инвестиционна дейност.
           Проверка на това кои са лицензираните дружества може да се извърши на интернет страницата на КФН – http://www.fsc.bg и/или на интернет страниците на другите компетентни органи от Европейския съюз, както и на интернет сайта на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) – https://www.esma.europa.eu/.

Комисията за финансов надзор представя проект за изграждане на единна информационна система


Комисията за финансов надзор (КФН) представи публично проекта:
„Изграждане на Единна информационна система (ЕИС) за нуждите на Комисията за финансов надзор“.

    Проектът се изпълнява съгласно административен договор № BG05SFOP001-1.011-0001-C01/23.07.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по процедура BG05SFOP001-1.011 чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Управляващия орган на ОПДУ и Комисията за финансов надзор.
Denica_Kirova
    Представянето на ЕИС бе направено от г-жа Деница Кирова – Главен секретар на КФН и възложител на проекта, която сподели с участниците, че „За Комисията е приоритет намаляването на административната тежест чрез пълно дигитализиране на административните услуги, които тя предлага. Една от ключовите ни цели е да предоставяме навременни, качествени и прозрачни надзорни дейности. Живеем в два работни свята – реален и виртуален. Осъзнаваме нуждата да бъдем изцяло присъстващи там, където са бизнеса и потребителите. Вярвам, че изграждането на единната информационна система ще ни позволи да отговорим на тази потребност, като ще имаме възможността освен да подобрим процеса по административно обслужване на гражданите и бизнеса, така и да интегрираме дейностите и процесите на КФН със системите на Европейските надзорни регулатори.“

    Основните цели на проекта „Изграждане на Единна информационна система (ЕИС) за нуждите на Комисията за финансов надзор“ са:

  • Подобряване на процеса за административно обслужване на гражданите и бизнеса чрез надграждане на всички административни услуги, които КФН предлага и са част от системата на държавната администрация (ИИСДА или Административен регистър).
  •  Препроектиране, надграждане и усъвършенстване на минимум 18 публични регистъра на КФН, чрез които се предоставя информация на гражданите и бизнеса.
  • Интегриране с относимите хоризонтални компоненти на електронното управление в Република България, както и с Единния портал за достъп до електронни услуги.
  • Интегриране в реално време на обмена на информация с регулаторните органи на ЕС – Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA) и Европейски орган за ценни книжа и пазари (The European Securities and Markets Authority – ESMA).
  • Усъвършенстване на прилагания от КФН механизъм за риск-базиран надзор.
  • Прецизиране и развитие на автоматизация на процеса по определяне на такси, дължими от бизнеса и гражданите.
  • Организиране и провеждане на обучения с най-широк кръг ползватели както от администратори на системата, така и с крайните потребители.
    All_of_themПроектът ще допринесе за постигане на основните цели, произтичащи от Актуализираната стратегията за електронно управление в Република България за периода 2019 – 2023 г. Чрез него ще бъдат финансирани дейности, необходими за изпълнението на една от приоритетните мерки в Актуализираната пътна карта за изпълнение на Актуализираната стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2019-2023 г., а именно: проектиране, разработка, внедряване и поддръжка на Единна информационна система в Комисията за финансов надзор.
    Общата стойност на проекта е 4 999 980,50 лв. (четири милиона деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин и осемдесет лева и петдесет стотинки), от които 4 249 983,42 лв. европейско и 749 997,08 лв. национално съфинансиране.
    Срокът за изграждане на Единната информационна система за нуждите на Комисията за финансов надзор е предвиден за есента на 2023-та година.

    Самото събитие се проведе онлайн чрез платформата MS Teams, която бе въведена като част от мерките за дистанционна работа в Комисията в началото на епидемичната обстановка през изминалата година.
 

The Financial Supervision Commission reports the lack of connection between Vranchev Finance and investment firm VARCHEV FINANCE EOOD

Regarding a received signal and in order to inform investors in financial instruments and all other participants in the capital markets, the Financial Supervision Commission informs the public that investment firm VARCHEV FINANCE EOOD, the related legal entities and the website used by the investment firm https://www.varchev.com/, on the one hand, and the persons providing loans under the name “Vranchev Finance” and using the website https://vranchev-finans.com, on the other hand, have no connection whatsoever.

 Vranchev Finance does not have a license from the FSC to provide investment services and perform investment activities within the meaning of Art. 6, para. 2 and 3 of the Markets in Financial Instruments Act, nor did the FSC receive notifications for Vranchev Finance or the website https://vranchev-finans.com from another national competent authority of a Member State for the provision of services in the Republic of Bulgaria under the freedom to provide services within the European Union or by establishing a branch. Therefore, according to Art. 7, para. 1 of the MFIA, Vranchev Finance has no right to provide investment services and / or perform investment activities within the meaning of Art. 6, para. 2 and 3 of the MFIA on the territory of the Republic of Bulgaria and the European Union, including to accept funds in its bank accounts on the occasion and / or for the purpose of any investment activity.

 Licensed companies can be verified on the FSC webpage – http://www.fsc.bg/ and / or on the webpages of the competent authorities of the European Union, as well as on the website of the European Securities and Markets Authority (ESMA) – https://www.esma.europa.eu/.

The Financial Supervision Commission presents a project for building a Unified Information System

The Financial Supervision Commission (FSC) presented publicly the project:

“Establishment of a Single Information System (UIS) for the Financial Supervision Commission”.

The project is implemented under administrative contract No. BG05SFOP001-1.011-0001-C01 / 23.07.2020 for the provision of grants under the Operational Program “Good Governance” (OPGG), co-financed by the European Union through the European Social Fund under the procedure BG05SFOP001-1.011 by directly providing a grant concluded between the OPGG Managing Authority and the Financial Supervision Commission.

The UIS was presented by Ms. Denitsa Kirova – Secretary General of the FSC and contracting authority of the project, who shared with the participants that “It is a priority for the Commission to reduce administrative burden by fully digitalizing the administrative services it offers. One of our key goals is to provide timely, good and transparent supervision activities. We live in two working worlds – real and virtual. We are aware of the need to be fully present where business and consumers are. I believe that building a unified information system will allow us to meet this need, and we will have the opportunity not only to improve the process of administrative services to citizens and businesses, but also to integrate the activities and processes of the FSC with the systems of European supervisors.

The main goals of the project “Establishment of a Single Information System (UIS) for the Financial Supervision Commission are:

Improving the process of administrative services to citizens and businesses by upgrading all administrative services that the FSC offers and are part of the state administration system (IISSA or Administrative Register).

Redesign, upgrade and improvement of at least 18 public registers of the FSC, through which information is provided to citizens and businesses.

Integration with the relevant horizontal components of e-government in the Republic of Bulgaria, as well as with the Single Portal for access to e-services.

Real-time integration of information exchange with EU regulators – the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) and the European Securities and Markets Authority (ESMA) .

Improving the mechanism for risk-based supervision applied by the FSC.

Refining and development of automation of the process of determining fees due by businesses and citizens.

Organizing and conducting trainings with the widest range of users, both by system administrators and end users.

The project will contribute to achieving the main objectives arising from the Updated e-Government Strategy in the Republic of Bulgaria for the period 2019 – 2023. It will finance activities necessary for the implementation of one of the priority measures in the Updated Roadmap for the implementation of the Updated Strategy for the development of e-government in the Republic of Bulgaria for the period 2019-2023, namely: design, development, implementation and maintenance of the Unified Information System of the Financial Supervision Commission.

The total value of the project is BGN 4,999,980.50. (four million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred and eighty BGN and fifty stotinki), of which BGN 4,249,983.42 are European and BGN 749,997.08 are national co-financing.

The deadline for the establishment of the Unified Information System for the needs of the Financial Supervision Commission is set for the autumn of 2023.

The event itself took place online through the MS Teams platform, which was introduced as part of the Commission’s telecommuting measures at the beginning of last year’s epidemic.

The European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) is examining the attitudes of potential suppliers towards the supply of savings products

The European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) is conducting a survey on the attitudes of potential European suppliers towards the supply of savings products. The aim is to collect the maximum amount of data and information available on the Pan-European Personal Pension Product (PEPP).

Regulation (EU) 2019/1238 on a pan-European personal pension product (PERP Regulation) was adopted in July 2019 and has been effective since August 2020. The publication in the Official Journal of the EU on 22.03.2021 of a Delegated Regulation (EU) 2021/473 to supplement the PEPP Regulation also sets a date of 22.03.2022 from which it will apply. With this decision, the European Commission provides an opportunity for EU citizens to save for their future retirement through a safe, transparent and high-quality pension product.

The link where the survey can be found is:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PEPP_survey, the latter being active until 31 May 2021.

The European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) explores the attitudes of potential providers concerning the saving products offering


The European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) conducts a research into the attitudes of potential providers offering saving products on European level. The purpose of this survey is to collect maximum data volume and information about the offering of the pan- European Personal Pension Product (PEPP).
Regulation (EU) 2019/1238 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on a pan-European Personal Pension Product (PEPP) was adopted in July 2019 and entered into force in August 2020.
On the 22 of March 2021 the Commission Delegated Regulation (EU) 2021/473, supplementing the PEPP Regulation, was published in the Official Journal of the European Union, setting the date for its entry into force on 22.03.2022. Based on its decision, the European Commission provides an opportunity for the EU citizens to save for their future retirement by means of a safe, transparent and high-quality pension product.
The survey is available at the following link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PEPP_survey  
The latter will be active until 31 of May 2021.

The European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) explores the attitudes of potential providers concerning the saving products offering


The European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) conducts a research into the attitudes of potential providers offering saving products on European level. The purpose of this survey is to collect maximum data volume and information about the offering of the pan- European Personal Pension Product (PEPP).
Regulation (EU) 2019/1238 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on a pan-European Personal Pension Product (PEPP) was adopted in July 2019 and entered into force in August 2020.
On the 22 of March 2021 the Commission Delegated Regulation (EU) 2021/473, supplementing the PEPP Regulation, was published in the Official Journal of the European Union, setting the date for its entry into force on 22.03.2022. Based on its decision, the European Commission provides an opportunity for the EU citizens to save for their future retirement by means of a safe, transparent and high-quality pension product.
The survey is available at the following link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PEPP_survey  
The latter will be active until 31 of May 2021.

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) проучва нагласите на потенциалните доставчици относно предлагането на спестовни продукти


Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) извършва проучване във връзка с нагласите на потенциалните европейските доставчици относно предлагането на спестовни продукти. Целта е да се съберат максимален обем данни и информация за предлагане на Паневропейския личен пенсионен продукт (PEPP).
Регламент (ЕС) 2019/1238 относно паневропейски персонален пенсионен продукт (Регламент РЕРР) е приет през месец юли 2019 г. и e в сила от месец август 2020 г. С публикуване в Официален вестник на ЕС на 22.03.2021 г. на Делегиран Регламент (ЕС) 2021/473 за допълнение на Регламент PEPP се определя и дата 22.03.2022 г., от която той ще започне да се прилага. С това свое решение Европейската комисия предоставя възможност на гражданите на ЕС да спестяват за бъдещото си пенсиониране чрез безопасен, прозрачен и висококачествен пенсионен продукт.
Линкът, на който може да бъде намерена анкетата, е: 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PEPP_survey  като последният ще бъде активен до 31 май 2021 г.