Данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 31.03.2021 г.

 
Представените окончателни данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 31.03.2021 г., са публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Пазари”, „Застрахователен пазар”, „Статистика”, „Общо Застраховане“ „2021“. Данните не включват застрахователните договори, които са сключени при извършване на дейност от застрахователите при правото на установяване или при условията на свобода на предоставяне на услуги. 

Екипът на Комисията за финансов надзор се включи в обучение, проведено от Икономически университет – Варна


На 15 и 16 април 2021 г. се поведе поредният модул от FIN-TECH проекта на Икономическия университет – Варна, който е финансиран по  програма Хоризонт – 2020 на Европейската комисия. В онлайн сесията взеха участие експертите на Комисия за финансов надзор, Икономически университет – Варна, Българската финтех асоциация и представители на финтех компании в България.
В рамите на двата дни, в които се проведе обучението, бяха дискутирани  българската финтех екосистема, реални казуси от използването на блокчейн във финтех, управлението на киберриска чрез модели, базирани на рангова скала и обясним изкуствен интелект, умните договори – управление, възможности и рискове, пазара на криптовалути и методи за неговия анализ чрез прилагане на различни клъстерни техники, базирани на прототипи и др.
Събитието се провежда в рамките на проект FIN-TECH „A FINancial supervision and TECHnology compliance training programme“, финансиран по програма HORIZON 2020, в който Икономически университет  – Варна и Комисията за финансов надзор представят България в консорциум, съставен от 24 държави. Всяка от тях е презентирана от образователна институция в областта на висшето образование и регулаторен орган за небанковия сектор.
От старта на проекта, в началото на 2019 г., експертите на КФН и ИУ – Варна участваха в още две сесии за обмен на знание в областите на големи данни и изкуствен интелект. ИУ – Варна и КФН съвместно организираха и проведоха Международна кръгла маса "Peer to peer lending in Europe and the Balkan Peninsula".
Комисията за финансов надзор активно продължава да проучва прилагането на финансови иновации в небанковия финансов сектор.

Data on the value and the number of paid and filed claims under the Motor Third Party Liability Insurance, including by risk groups, as of 31.03.2021

The presented final data on the value and number of paid and filed claims under Motor Third Party Liability Insurance, including by risk groups, as of 31.03.2021 are published on the FSC website – www.fsc.bg, section “Insurance activity”, “Statistics”, “Non-life Insurance”, “2020”. The data do not include insurance contracts that are concluded by insurers under the right of establishment or under the terms of freedom to provide services.

The team of the Financial Supervision Commission took part in a training conducted by the University of Economics – Varna

On 15 and 16 April 2021, the next module of the FIN-TECH project of the University of Economics – Varna was launched, funded by the Horizon 2020 program of the European Commission. The online session was attended by experts from the Financial Supervision Commission, the University of Economics – Varna, the Bulgarian Fintech Association and representatives of fintech companies in Bulgaria.

Within the two days of the training, the Bulgarian fintech ecosystem was discussed, as well as real cases of using blockchain in fintech, cyber risk management through models based on rank scale and explicable artificial intelligence, smart contracts – management, opportunities and risks , the cryptocurrency market and methods for its analysis by applying various cluster techniques based on prototypes, etc.

The event is held within the project FIN-TECH “A FINancial supervision and TECHnology compliance training program”, funded by HORIZON 2020, in which the University of Economics – Varna and the Financial Supervision Commission represent Bulgaria in a consortium of 24 countries. Each of them is presented by an educational institution in the field of higher education and a regulatory body for the non-banking sector.

Since the start of the project, in early 2019, the experts of the FSC and the University of Economics – Varna participated in two more sessions for knowledge exchange in the fields of big data and artificial intelligence. The University of Economics – Varna and the FSC jointly organized and held an International Round Table “Peer to peer lending in Europe and the Balkan Peninsula”.

The Financial Supervision Commission is actively continuing to study the implementation of financial innovations in the non-banking financial sector.

Data on the maximum amount of technical interest

Pursuant to Art. 86, para. 11 of Ordinance No. 53 of 23.12.2016 on the requirements for reporting, valuation of assets and liabilities and the formation of technical reserves of insurers, reinsurers and the Guarantee Fund, the Financial Supervision Commission published the maximum amount of technical interest for calculating premiums and reserves for the period from 1 April 2021 to 30 June 2021. Data on the maximum amount of technical interest can be found in the section “Insurance activity”, “Statistics”, “Life Insurance”.

Данни за максималния размер на техническата лихва


На основание чл. 86, ал. 11 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд, Комисията за финансов надзор публикува максимален размер на техническата лихва за изчисление на премиите и резервите за периода от 1-ви април 2021 г. до 30-ти юни 2021 г. Данни за максималния размер на техническата лихва може да намерите в раздел „Пазари”, ”Застрахователен пазар”, „Статистика“, „Животозастраховане“.

Съобщение относно правните последици на влязлото в сила решение за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АД


    С цел информираност по казуса с румънския застраховател „Чертасиг-Застрахователно и презастрахователно дружество“ АД, чийто лиценз бе отнет от Органа за застрахователен надзор на Република Румъния, и в допълнение към вече публикуваната информация от 17.03.2021 г., КФН уведомява кредиторите на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АД, че те попадат в обхвата на румънския Закон 213/2015 за Гаранционния фонд за застрахованите, чиято цел, съгласно чл. 2, пар. 1, е да защити кредиторите на застрахователя от последиците на неговата неплатежоспособност. КФН напомня за предоставената от Органа за застрахователен надзор на Република Румъния информация, че всяко лице, което има застрахователно вземане срещу „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АД, може да подаде мотивирано искане до Гаранционния фонд на Република Румъния, считано от датата на постановяване на решението на Органа за застрахователен надзор на Република Румъния за отнемане на лиценза на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АД, но не по-късно от 90 дни от влизане в сила на решението за откриване на производството по несъстоятелност (15.04.2021), а в случай, че това право е възникнало след откриването на производството по несъстоятелност – в 90-дневен срок от неговото възникване.
    В допълнение Органът за застрахователен надзор на Република Румъния предоставя информация, че съгласно чл. 75, пар. 1 от румънския Закон № 85/2014 за предотвратяване на несъстоятелността и процедурите по несъстоятелност, считано от датата на влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АД (14.01.2021 г.), всички съдебни и извънсъдебни производства, образувани по индивидуални искове на негови кредитори, както и производства за събиране на вземания срещу него, се прекратяват. Предявяването и събирането на вземанията срещу “Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АД може да се осъществи само в откритото производството по несъстоятелност. 

Communication about the legal consequences of the decision to open insolvency proceedings against Certasig – Insurance and Reinsurance Company AD becoming effective

 In order to communicate information about the case with the Romanian insurer Certasig-Insurance and Reinsurance Company AD, whose license was revoked by the Insurance Supervision Authority of the Republic of Romania, and in addition to the already published information from 17.03.2021, the FSC notifies the creditors of Certasig – Insurance and Reinsurance Company AD that they fall within the scope of the Romanian Law 213/2015 on the Guarantee Fund for the Insured, whose purpose, according to Art. 2, para. 1, is to protect the creditors of the insurer from the consequences of its insolvency. The FSC recalls the information provided by the Insurance Supervision Authority of the Republic of Romania that any person who has an insurance claim against Certasig – Insurance and Reinsurance Company AD may submit a justified request to the Guarantee Fund of the Republic of Romania as of the date of the decision of the Insurance Supervision Authority of the Republic of Romania for revocation of the license of Certasig – Insurance and Reinsurance Company AD, but not later than 90 days from the decision to open insolvency proceedings becoming effective (15.04.2021), and in case this right has occurred after the opening of the insolvency proceedings – within 90 days from its occurrence.

 In addition, the Insurance Supervision Authority of the Republic of Romania provides information that according to Art. 75, para. 1 of Romanian Law No. 85/2014 on insolvency prevention and insolvency proceedings, as of the date of the decision to open insolvency proceedings of Certasig – Insurance and Reinsurance Company AD becoming effective (14.01.2021), all judicial and extrajudicial proceedings instituted on the basis of individual claims of its creditors, as well as proceedings for the recovery of claims against them, shall be terminated. The presentation and collection of claims against Certasig – Insurance and Reinsurance Company AD can be carried out only in the open insolvency proceedings.

The FSC is conducting a study aimed at the use of artificial intelligence as a financial innovation

The FSC is conducting a study on the use of artificial intelligence (AI) by entities under the Commission’s supervision. According to the Chairman of the FSC, Mr. Boyko Atanasov, the survey is very suitable in order to clarify the priorities and identify actions that may be necessary for the safe adoption of artificial intelligence in financial services. The study is part of the strategy for achieving the objectives of the Financial Supervision Commission for the period 2019 – 2021.

This is another in a series of studies conducted by the Financial Supervision Commission for the second year, related to trends in the use of financial innovations by supervised entities.

“Innovation in the field of artificial intelligence is the future. The financial sector is the one that has a serious need for tools for audit, control and options for early detection of risks affecting consumers,” said during the information campaign Mr. Boyko Atanasov, Chairman of the FSC.

The online survey was sent to representatives of the three branches of the non-banking financial sector – insurance, investment and pension insurance market. The study also focuses on the effect of the Covid-19 pandemic, which has accelerated the pace of automation and the adoption of AI in financial services. Therefore, proper control and sustainability of AI systems in the short term are crucial. There may be a need for further work on the audit of artificial intelligence algorithms in the future, which was already a key area of interest before Covid-19. In the long run, companies will need to think about AI and data management in a more holistic way, and in the context of their broader technology infrastructures, and adjust risk management processes accordingly. After the questionnaire is filled in, the FSC will compile a discussion document that will provide information on statistical results in quantitative and qualitative terms, as well as presenting the attitudes of supervised entities towards their answers.

The survey will be conducted online until 29 April 2021.

КФН провежда проучване, насочено към използването на изкуствения интелект, като финансова иновация


КФН разработи въпросник, който да послужи за изготвяне на дискусионен  документ за проучване използването на изкуствения интелект (ИИ) при поднадзорните на Комисията лица. Целта е да се изяснят приоритетите и да се определят действия, които могат да бъдат необходими за безопасното приемане на изкуствения интелект във финансовите услуги.
Това е още едно от поредица проучвания, които Комисията за финансов надзор провежда за втора година, свързано с тенденциите при използване на финансовите иновации от поднадзорните лица.
Онлайн анкетата  е изпратена до  представители на  трите сектора на небанковата финансова сфера – застрахователен, инвестиционен и пенсионноосигурителен пазар. Фокус в проучването е поставен и върху ефекта от пандемията от Covid-19, която предизвика ускоряване темповете на автоматизация и приемане на ИИ във финансовите услуги. В резултат на това, подходящият контрол и устойчивостта на системи за ИИ, в краткосрочен план, са от ключово значение. В бъдеще може да се предполага необходимост от по-нататъшна работа по одит на алгоритмите за изкуствен интелект, което вече беше ключова област от интерес преди Covid-19. В дългосрочен план, компаниите ще трябва да мислят за ИИ и управлението на данни по по-цялостен начин, и в контекста на по-широките си технологични инфраструктури, както и да коригират съответно процесите за управление на риска. След попълването на въпросника, КФН ще състави дискусионен документ, който ще предостави  информация за статистическите резултати в количествен и качествен план, както и представяне на нагласите на поднадзорните лица, спрямо отговорите им.
Проучването ще се проведе онлайн до 29 април 2021 г.