Мария Филипова, заместник-председател на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, участва в откриването тинк-танк за устойчиви финанси и енергетика – Green Finance & Energy Centre


Тази седмица беше даден официален старт на първия и единствен по рода си в България тинк-танк за устойчиви финанси и енергетика – Green Finance & Energy Centre. Зеленият център се създава по инициатива на Българска фондова борса (БФБ) и Българска независима енергийна борса (БНЕБ) и се реализира с подкрепата на Министерството на финансите, Министерството на енергетиката, Комисията за финансов надзор и Фонда на фондовете.
Символичен старт на дейността на Зеления център беше даден чрез дигитално подписване на Харта за устойчиво икономическо развитие на България.
 
Г-жа Мария Филипова, заместник-председател на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, приветства партньорите и участниците в проекта с думите, че “всички ние сме ангажирани с каузата да работим активно за развитието на  капиталовия пазар, да полагаме усилия за постигане на устойчив растеж и да изграждаме неутрална икономика по отношение на климата в дългосрочен план.”
 
В представянето си г-жа Филипова подчерта, че “в основата на балансираното и ползотворно взаимодействие между регулатора, корпоративните ръководства, акционерите и останалите заинтересовани лица, е зачитането на правата и задълженията на всички участници на пазара.“ Тя призова към отговорност при взимане на решения и акцент върху работата за осигуряване на благоприятни условия за постигане на устойчив растеж и реализиране на общите дългосрочни цели, както и за установяване на прозрачни и честни взаимоотношения между всички участници на капиталовия пазар.
 
Зеленият център е неправителствена организация – think-tank за устойчиви финанси и енергетика. Центърът създава политики в областите на устойчивите финанси и енергетика, води обществения дебат и формулира конкретни решения по тези теми в страната.
Въпреки, че 83,9% от компаниите оценяват нивото на разработените от тях политики над средното, над 41% от тях изпитват недостиг на информация и 37, 5% от фирмите отчитат като важен проблем липсата на кодекси и методологични документи с практическа насоченост. Това стана ясно от проучването на средата от аспектите на екологията, социалната отговорност и доброто корпоративно управление (т.нар. ESG практики – Ecology, Social, Governance) – направено от ВУЗФ Лаб по поръчка на БФБ сред 56 компании от 7 икономически сектора. Проучването беше представено от проф. Виржиния Желязкова – заместник-ректор по учебната дейност и качеството във Висшето училище по застраховане и финанси.
 
Г-н Маню Моравенов и г-н Константин Константинов, изпълнителни директори на БФБ и БНЕБ представиха мисията, целите и първите инициативи, които ще предприеме Зеленият център. Сред тях са повишаване на информираността сред бизнеса, надграждане на кодекса за добро корпоративно управление с аспектите на екологичното развитие и социалната отговорност, създаване на борсов Зелен индекс, който да насърчава компаниите да въвеждат ESG практиките, както и да отличава тези, които го правят по най-добрия начин.
 
Специални гости на събитието бяха Маринела Петрова – заместник-министър на финансите, Жечо Станков – заместник-министър на енергетиката, и Александър Георгиев – изпълнителен директор на Фонд на фондовете.
Гледните точки на Европа и света по темите за устойчивите финанси и енергетика дадоха Ева Майдел – член на Европейския парламент и Антъни Милър – главен координатор на Инициативата на ООН за устойчиви борси.
 
Повече информация за Green Finance & Energy Centre – www.gfecentre.org

Mariya Filipova, Deputy Chairperson of the Financial Supervision Commission, Head of the Investment Supervision Department, participates in the launching of a think tank for sustainable finance and energy – Green Finance & Energy Centre

This week the official start of the first and only think tank for sustainable finance and energy in Bulgaria – Green Finance & Energy Centre. The Green Centre was established on the initiative of the Bulgarian Stock Exchange (BSE) and the Independent Bulgarian Energy Exchange (IBEX) and is realized with the support of the Ministry of Finance, the Ministry of Energy, the Financial Supervision Commission and the Fund of Funds.

A symbolic start to the activities of the Green Centre was given through the digital signing of the Charter for Sustainable Economic Development of Bulgaria.

Ms. Mariya Filipova, Deputy Chairperson of the Financial Supervision Commission, Head of the Investment Supervision Department, welcomed the partners and participants in the project, saying that “we are all committed to the cause of working actively for the development of the capital market, to strive for sustainable growth and build a climate-neutral economy in the long run.”

In her presentation, Ms. Filipova stressed that “the basis for balanced and fruitful interaction between the regulator, corporate management, shareholders and other stakeholders is respect for the rights and obligations of all market participants.” She called for responsible decision-making and focus on working to ensure favourable conditions for achieving sustainable growth and achieving common long-term goals, as well as establishing transparent and fair relationships between all participants in the capital market.

The Green Centre is a NGO – think tank for sustainable finance and energy. The Centre creates policies in the fields of sustainable finance and energy, leads the public debate and formulates specific solutions on these issues in the country.

Although 83.9% of companies assess the level of their policies above average, over 41% of them lack information and 37.5% of companies report as an important problem the lack of codes and methodological documents with a practical focus. This became evident from the study of the environment from the aspects of ecology, social responsibility and good corporate governance (the so-called ESG practices – Environmental, Social, Governance) – made by VUZF Lab on behalf of the BSE among 56 companies from 7 economic sectors. The study was presented by Prof. Virzhinia Zhelyazkova – Vice-Rector for Academic Affairs and Quality at the Higher School of Insurance and Finance.

Mr. Manyu Moravenov and Mr. Konstantin Konstantinov, Executive Directors of the BSE and IBEX presented the mission, goals and first initiatives to be taken by the Green Centre. These include raising awareness among businesses, upgrading the code of good corporate governance with aspects of environmental development and social responsibility, creating a stock exchange Green Index to encourage companies to implement ESG practices, and to distinguish those who do so in the best way.

Special guests of the event were Marinela Petrova – Deputy Minister of Finance, Zhecho Stankov – Deputy Minister of Energy, and Aleksandar Georgiev – Executive Director of the Fund of Funds.

The views of Europe and the world on sustainable finance and energy were provided by Eva Maidel, Member of the European Parliament, and Anthony Miller, Chief Coordinator of the UN Sustainable Stock Exchange Initiative.

More information about Green Finance & Energy Centre – www.gfecentre.org

Vladimir Savov – Deputy Chairperson of the Financial Supervision Commission, Head of the Insurance Supervision Department, participates in the international conference Fintech Summit 2021

Once more “Capital” brought together the financial technology community at the traditional FinTech Summit.

Fintech entrepreneurs and innovators, visionaries, bankers, financial experts, representatives of companies from the country and abroad, as well as the central government and regulators discussed the future of the fintech sector, and how the global economic crises caused by COVID in 2020 turned out to be a stimulus for the development of financial technology.

“Technological advances offer the insurance industry tremendous opportunities to meet growing customer needs and regulatory requirements. More and more, maintaining competitiveness will mean that insurers have to keep up with the latest developments in insurtech, so that companies can ensure that they take advantage of the best possible technological solutions,” said Vladimir Savov – Deputy Chairperson of the FSC, Head of the Insurance Supervision Department in his opening speech at the Innovation in the Insurance Sector panel. He added that he “believes that we, as an insurance regulatory and supervisory body, need to address the following challenges in the near future:

  • We need to understand how innovation works and is implemented to ensure an adequate assessment of new product and business models.
  • We will also need to balance the risks of innovation with the benefits for policyholders and the insurance sector as a whole, and consider how to create the right environment to foster innovation. In other words, we need to find a balance between fostering innovation and protection against the negative aspects of any potential customer and business disruptions.
  • We will need to assess and, where appropriate, adjust the regulatory framework, especially on the part of market behaviour, in order to adequately deal with changing risks and business models.
  • We will need to organize the appropriate capacity – technical resources, knowledge and skills – to be able to respond to and monitor FinTech solutions in the future.

In conclusion, Mr. Vladimir Savov assured the conference participants that “The Financial Supervision Commission is fully committed to its strategic goals, namely to protect consumers of financial services, maintain the stability of the non-banking financial sector and promote business development. We will strive to apply the same principles in building and maintaining an adequate understanding of financial innovation. In this way, we intend to strengthen cooperation with stakeholders, first and foremost with the insurance sector.”

Владимир Савов – заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ на Комисията за финансов надзор участва в международната конференция Fintech Summit 2021

 

За поредна година "Капитал" събра общността на финансовите технологии на традиционната конференция FinTech Summit.
Финтех предприемачи и иноватори, визионери, банкери, финансови експерти, представители на компании от страната и чужбина, както и на централната власт и регулаторите дискутираха бъдещето на финтех сектора, както и какъв стимул за развитието на финансовите технологии се оказа световната икономическа криза, предизвикана от коронавируса през 2020 г.
“Технологичният напредък предлага на застрахователната индустрия огромни възможности да отговори на нарастващите нужди на клиентите и регулаторните изисквания. Все повече и повече, поддържането на конкурентоспособност ще означава за застрахователите да бъдат в крак с най-новите развития в insurtech, така че фирмите да гарантират, че се възползват от най-добрите възможни технологични решения.”, каза  Владимир Савов – заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ в откриващото му изказване на панела „Иновации в застрахователния сектор“. Той допълни още, че “вярва, че ние, като регулаторен и надзорен орган на застраховането, трябва да се справим със следните предизвикателства в близко бъдеще:
• Трябва да разберем как иновациите работят и се прилагат, за да гарантираме адекватна оценка на новите продуктови и бизнес модели.
• Ще трябва също да балансираме рисковете от новите иновации спрямо ползите за притежателите на полици и застрахователния сектор като цяло, и да обмислим как да създадем подходяща среда за насърчаване на иновациите. С други думи, трябва да намерим равновесието между насърчаването на иновациите и защитата срещу негативни аспекти от потенциалните клиентските и бизнес смущения.
• Ще трябва да оценим и, когато е подходящо, да коригираме регулаторната рамка, особено от страна на пазарното поведение, за да се справим адекватно с променените рискове и бизнес модели.
• Ще трябва да организираме подходящ капацитет – технически ресурси, знания и умения – за да можем да се реагираме и надзираваме FinTech решенията в бъдеще.
 В заключение, г-н Владимир Савов увери участниците в конференцията, че “Комисията за финансов надзор е изцяло посветена на стратегическите си цели, а именно да защитава потребителите на финансови услуги, да поддържа стабилността на небанковия финансов сектор и да насърчава развитието на бизнеса. Ще се стремим да прилагаме същите принципи при изграждането и поддържането на адекватно разбиране на финансовите иновации. По този начин възнамеряваме да засилим сътрудничеството със заинтересованите страни, на първо място със застрахователния сектор”.