КФН подписа договор с „Ърнст енд Янг” като консултант на стрес тестовете на българските застрахователи и презастрахователи

Комисията за финансов надзор (КФН) подписа  договор с компанията  „Ърнст енд Янг” като консултант за провеждането на стрес тестовете на българските застрахователи и презастрахователи. Пълният текст на методологията за провеждане на стрес тестовете може да намерите тук.

Английската версия на документа е достъпна тук.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

За месец октомври 1 застрахователно дружество от държава членка е нотифицирало КФН за намерението си да извършва застрахователна дейност на територията на България, а 2 са преустановили извършването на дейност. Към 31 октомври 2016 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 562.

През месец октомври 10 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 2 са преустановили дейност. Към 31 октомври 2016 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2186.

През октомври няма застрахователни дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 31 октомври 2016 г. общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 14. 

През месец октомври няма застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 31 октомври 2016 г. общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 44.   
    
Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

СПИСЪК НА ДРУЖЕСТВА БЕЗ ЛИЦЕНЗ

Комисията за финансов надзор (КФН) на Република България предупреждава потенциалните инвеститори и всички заинтересовани лица за дружества, които нямат право да предоставят на територията на Република България инвестиционни услуги и да извършват инвестиционни дейности, сред които са приемане и предаване на нареждания на клиенти за сключване на сделки с финансови инструменти, сключване на сделки с финансови инструменти от името и за сметка на клиенти, предоставяне на инвестиционни консултации, управлението на портфейли, включително чрез електронни платформи за търговия.
 
Следните дружества не са лицензирани от КФН и нямат право да извършват дейност  като инвестиционен посредник или управляващо дружество на територията на Република България:
 
1. „ФИНАНСОВ КОНСУЛТ” ООД (предходно наименование „ТЕЛЕТРЕЙД СОФИЯ” ООД);
2. „БРОКЕРИДЖ – ХРИСТО ИВАНОВ” ЕООД;
3. „24 ТРЕЙД” ЕООД (предходно наименование „ЕКСУС МАРКЕТС” ЕООД);
4. DEALERWEB LTD;
5. „ИНВЕСТОРС” ЕООД (предходно наименование „АСТОН МАРКЕТС” ЕООД);
6. TRADERXP (TRADERXP LTD);
7. GLOBAL CAPITAL LTD OF TRUST COMPANY COMPLEX – IMPERIAL OPTIONS;
8. „ИНСТАФОРЕКС” (INSTAFOREX), РУСИЯ;
9. „ХОТФОРЕКС” (HOTFOREX), МАВРИЦИЙ;
10. „СИТИКЕПИТЪЛ” ООД, ГР. СОФИЯ;
11. „БУЛГЕРИАН ТРЕЙДИНГ ГРУП”, ГР. СОФИЯ;
12. „КЕЙ ЕФ ЕМ КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТС” ЕООД, ГР. СОФИЯ;
13. „ИНСТА СОФИЯ” ООД;
14. ISLANDBAY SERVICES LTD. С ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ BROKER CAPITAL;
15. „БРОКЕРС СТАР” ООД;
16. „БЕЛФОР КАПИТАЛ” ООД, ГР. СОФИЯ;
17. „ЕФЕКСГЛОРИ” ООД, ГР. ПЛОВДИВ;
18. „Б.М. ИНВЕСТМЕНТС” ЕООД;
19. TRADEPLUS SOLUTIONS LTD., MARSHALL ISLANDS;
20. ТВОЙ МИЛЛИОН;
21. PLUSOPTION;
22. „ИНТЕРАКТИВ КАМПЪНИ” ЕООД;
23. „АЛФА БРОКИНГ” ЕООД;
24. „ТИГЪР АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД;
25. „НЮ КЕПТЪЛ ТРЪСТ” ЕООД;
26. „АТЛАНТИК КЕПИТЪЛ” ЕООД;
27. „ЕРИДА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД;
28. „РОЯЛ КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД;
29. „ПРОМЕТЕОС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД;
30. „РИДЖИФИЙЛД КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД;
31. TIGER ASSET MANAGEMENT LLC, АВСТРИЯ;
32. „НЕМЕСИС КЕПИТЪЛ БИ ДЖИ” ЕООД;
33. „ПРОСПЕР ГЕСИТ” ЕООД;
34. UT MARKETSUNITED TRADING MARKETS (WWW.UTMARKETS.COM);
35. „СИ ЕФ ДИ ГЛОБАЛ” ООД (CFD GLOBAL Ltd.);
36. STP MARKETING (WWW.STPMARKETS.COM);
37. IBROKERS TRADING SOLUTION LTD;
38. GN CAPITAL LTD – PWRTRADE (WWW.PWRTADE.COM);
39. T –MARKETING  SERVICES LTD;
40.PANDA OPTIONS VIP;
41. BINARYBOOK;
42. SECURED OPTIONS (URBANIX LTD);
43. BLOOMBEX OPTIONS/ BLOOMBEX LTD (E.B.SERVICES LTD);
44. „ТРЕМИНА ТРЕЙД” ЕООД;
45. „БУЛФАЕР” ЕООД/ ЕКОЕСФИНАНС ХОЛДИНГ (HTTP://ECOESFINANCE.COM);
46. MAGNUM OPTION (HTTP://WWW.MAGNUMOPTIONS.EU/);
47. IBROKERS.TRADE (HTTP://IBROKERS.TRADE/);
48.BFOREX (HTTP://WWW.BFOREX.COM/);
49. INSIDE OPTIONS;
50. FXOpen (HTTPS://WWW.FXOPEN.COM);
51.IMPERIAL OPTIONS (HTTP://WWW.IMPERIALOPTIONS.COM/);
52. GOOPTIONS (HTTP://WWW.GOPTIONS.COM?CAMPAIGN=946).
 
 

Инвеститорите следва да имат предвид, че при сключване на договори за предоставяне на инвестиционни услуги и подаване на нареждания за сключване на сделки с финансови инструменти, включително при предоставяне на парични средства или финансови инструменти за доверително управление с дружества, които не са лицензирани от КФН или от компетентния орган на друга държава членка, могат да бъдат измамени и да понесат значителни финансови загуби.

Предоставените финансови инструменти и парични средства от инвеститорите на дружества, които не са лицензирани и съответно контролирани от КФН, не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ).

За да защитят интереса си гражданите, които желаят да инвестират във финансови инструменти и парични средства чрез сключване на сделки или посредством доверително управление, е необходимо първо да проверят дали съответното дружество е лицензирано от КФН и има право, съгласно издадения лиценз да предоставя съответната услуга на клиенти. Инвестиционни услуги и инвестиционни дейности на територията на Република България могат да бъдат предоставяни от:

  • дружества, получили лиценз от КФН по реда на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) за извършване на дейност като инвестиционен посредник;
  • банка, получила лиценз от БНБ и вписана в регистъра на КФН като инвестиционен посредник;
  • дружества, получили лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество по реда на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;
  • дружества, получили лиценз от компетентен надзорен орган на друга държава членка за извършване на дейност като инвестиционен посредник и за които в КФН е получено уведомление от съответния надзорен орган.
Също така, инвеститорите следва да имат предвид, че дружества,  лицензирани като инвестиционни посредници в държави извън Европейския съюз, не могат да предоставят инвестиционни услуги на територията на Република България, без да имат издаден лиценз от КФН за това и без да бъдат вписани във водения от КФН регистър.

Списък на инвестиционните посредници, получили лиценз от КФН може да намерите на следния интернет адрес:
http://www.fsc.bg/bg/pazari/kapitalov-pazar/spisatsi-podnadzorni-litsa/investitsionni-posrednitsi/

Списък на управляващите дружества, получили лиценз от КФН може да намерите на следния интернет адрес:
http://www.fsc.bg/bg/pazari/kapitalov-pazar/spisatsi-podnadzorni-litsa/upravlyavashti-druzhestva/

Списък на инвестиционните посредници от държави членки, имащи право да предоставят инвестиционни услуги и да извършват инвестиционни дейности на територията на Република България, при условията на свободно предоставяне на услуги, съгласно чл. 31 от Директива 2004/39/ЕС , може да намерите на интернет страницата на КФН на следния адрес:
http://www.fsc.bg/bg/podnadzorni-litsa/notifikatsii/notifikatsii-polucheni-v-kfn/
 

Съветът за развитие на капиталовия пазар одобри Стратегия за развитие на българския капиталов пазар

На свое заседание на 17.11.16 г. 2016 г. Съветът за развитие на капиталовия пазар одобри Стратегия за развитие на българския капиталов пазар. В документа са посочени мерки, обвързани с конкретни срокове, които трябва да доведат до положителен ефект върху капиталовия пазар у нас. Можете да прочетете пълния текст на документа в приложения файл.

Симона Димитрова от НФСГ стана председател на КФН за един ден

„Всичко ми е интересно. Много е хубаво да видя как стоят нещата на практика, след като вече знам много за теорията. Беше вдъхновяващо да стана част от ежедневните задължения на хората, които се грижат за коректното функциониране на небанковия финансов сектор у нас”. Това каза Симона Димитрова, ученичка от Националната финансово-стопанска гимназия (НФСГ), в края на деня, който тя прекара като председател на Комисията за финансов надзор (КФН) като част от инициативата „Мениджър за един ден” на Джуниър Ачийвмънт България.

Председателят на КФН Карина Караиванова запозна Симона Димитрова с работата и функциите на комисията. В разговора с ученичката Караиванова разказа за голямата отговорност и множеството задължения на председателя на регулатора, който надзирава един огромен по обем пазар, какъвто е небанковият финансов сектор в нашата страна.

Работният ден на Симона Димитрова започна с кратък брифинг относно текущите задачи за деня. Ученичката научи повече за трите стълба на небанковия финансов сектор и дейността на съответните управления, които са част от структурата на Комисията за финансов надзор. Тя се запозна лично с ръководителите на всеки един от надзорите. Симона присъства на заседание на КФН. След обсъждане на всички точки от дневния ред ученичката закри заседанието.

Симона получи покана да се присъедини към работна група заедно с представителите на застрахователния сектор от заместник-председателя Ралица Агайн-Гури. От нея тя научи повече за застрахователния сектор и за това как в диалог с бизнеса и с представители на поднадзорните лица се формира нормативната рамка. Заместник-председателите на КФН Ангел Джалъзов и Владимир Савов обясниха на Симона как функционират допълнителното пенсионното осигуряване и капиталовият пазар у нас.

Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2016 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2016 г. Информацията е получена на база на финансовите отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 30.09.2016 г.

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 30.09.2016 г. е 4 443 485 души, като нараства спрямо 30.09.2015 г. с 1,89 на сто.

В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 30.09.2016 г. са акумулирани нетни активи на стойност 10 372 948 хил.лв. В сравнение с края на деветмесечието на 2015 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 16,90 на сто.

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през деветмесечието  на 2016 г. възлизат на 134 539 хил.лв. Общият нетен финансов резултат на дружествата за деветмесечието  на 2016 г. е в размер на 60 505 хил.лв.

Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2016 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 30.09.2016 г. по пол и възраст може да намерите в раздел: Поднадзорни лица / Статистика  / Осигурителен пазар  / Статистика и анализи

Данни за застрахователния пазар към 31.08.2016 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастрахователните дружества към края на месец август на 2016 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.