Окончателни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2016 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2016 г. Информацията е обобщена на база на одитираните годишни финансови отчети, финансовите отчети за надзорни цели към 31.12.2016 г. и на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и окончателните данни за разпределението на осигурените лица в пенсионните фондове по пол и възраст към 31.12.2016 г.

Към 31.12.2016 г. броят на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове – универсални, професионални, доброволни и доброволни по професионални схеми – достига 4 472 676 лица, което представлява нарастване с 85 813 лица или с 1,96 на сто спрямо осигурените към края на 2015 г.
Акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12.2016 г. се равняват на 10 757 277 хил. лв. и регистрират ръст от 1 419 295 хил.лв. или 15,20 на сто в сравнение с нетните активи към 31.12.2015 г.

Пенсионноосигурителните дружества приключват отчетната 2016 г. с общи приходи в размер на 183 765 хил. лв., което представлява увеличение с 8,09 на сто в сравнение с отчетените приходи през 2015 г. Дружествата реализират положителен общ нетен финансов резултат за 2016 г. в размер на 58 552 хил.лв., което представлява увеличение на този показател с 20,90 на сто в сравнение с 2015 г.

Подробна информация за окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2016 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 31.12.2016 г. по пол и възраст може да намерите в раздел: Поднадзорни лица / Статистика / Осигурителен пазар / Статистика и анализи.

Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 31.03.2015 г. до 31.03.2017 г.

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на -0,99 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 31.03.2015 г. до 31.03.2017 г. За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на -0,52 на сто. Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 2,01 на сто, а за ППФ съответно е 2,48 на сто.
Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд.
Пълният текст на решения № 612-УПФ и № 613-ППФ от 19.04.2017 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Предупреждение към инвеститорите във финансови инструменти, че инвестиционния посредник „Позитива Кепитъл“ ЕООД няма право да предоставя услуги на територията на България

Комисия за финансов надзор предупреждава всички лица – потенциални инвеститори във финансови инструменти, че „Позитива Кепитъл“ ЕООД няма право да предоставя инвестиционни услуги на територията на Република България. Видовете инвестиционни услуги са посочени в чл. 5 от Закона за пазарите на финансови инструменти, а именно: приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти, изпълнение на нареждания за сключване на сделки с финансови инструменти за сметка на клиенти, управление на портфейл, предоставяне на инвестиционни консултации на клиент. „Позитива Кепитъл“ ЕООД не е дружество, лицензирано от КФН или от компетентен орган на друга държава членка. Потенциалните инвеститори следва да имат предвид, че предоставянето на инвестиционни услуги от името на „Позитива Кепитъл“ ЕООД както и предоставянето на банкови сметки на „Позитива Кепитъл“ ЕООД, по които да бъдат превеждани суми във връзка с търговията с финансови инструменти, е в противоречие със закона.

Квесторите Наталия Кумпикова и Николай Полинчев са назначени на инвестиционния посредник „Позитива“ АД с Решение на КФН от 24.03.2017 г., а на Валентин Андонов и Александра Георгиева временно е забранено да управляват и представляват дружеството. В резултат на това решение от 24.03.2017 г. всички действия във връзка с управлението и представителството на инвестиционен посредник „Позитива“ АД се извършват съвместно от квесторите, а Валентин Андонов и Александра Георгиева нямат право да подписват никакви документи от името на „Позитива“ АД, в това число и договори с клиенти.
 

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани към 31 март 2017 г.

За месец март 4 застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН) за намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на България. Към 31 март 2017 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 570.
През месец март 13 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 1 е преустановил извършването на дейност. Към 31 март 2017 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2240[1].
През март няма застрахователни дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС.
Към 31 март 2017 г. общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 14.  
През март един застрахователен посредник със седалище на територията на Република България е заявил намерение да извършва дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 31 март 2017 г. общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 47.               
Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.[1] Броят на застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на България, е коригиран предвид допусната техническа грешка през предходен период.

НОВА ПОДСЕКЦИЯ НА ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР /КФН/ ЩЕ ИНФОРМИРА ПОДНАДЗОРНИТЕ ЛИЦА ЗА ПРОМЕНИТЕ В САНКЦИОННИЯ РЕЖИМ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ /ЕС/

КФН открива нова подсекция, която ще бъде достъпна и видимапри начално зареждане на интернет страницата на комисията. На адрес http://www.fsc.bg/bg/podnadzorni-litsa/sanktsii-na-es ще бъде публикувана и поддържана актуална информация относно санкционния режим на ЕС и промените в него и задълженията на поднаднадзорните на комисията лица във връзка с контролните действия на КФН, свързани с тях, както и активни линкове към действащите забранителни списъци. Поднадзорните лица следва да подават информация към КФН във всички случаи, когато възниква хипотеза за ефективното прилагане на наложените от ЕС ограничения. По този начин поднадзорните лица ще бъдат уведомявани максимално бързо за промените в забранителните списъци и съответните актове на ЕС. При възникване на въпроси поднадзорните лица могат да се обръщат към КФН чрез посочените на сайта телефони и e-mail адрес.