Комисията прие указания и практика във връзка с дейностите по разпространение на застрахователни продукти


    Комисията за финансов надзор уведомява всички застрахователни посредници, че с решение от заседание на КФН, проведено на 23.02.2021 г., са приети:
    1. Указания относно тълкуването и прилагането на чл. 292, ал. 2 и 3, чл. 304, ал. 2 и 3, чл. 316, ал. 1, чл. 317, ал. 3 и чл. 321б, ал. 2 от Кодекса за застраховането във връзка с осигуряването, документирането и отчитането на продължаващото професионално обучение и развитие на разпространителите на застрахователни продукти, които са приети във връзка с постъпили в управление „Застрахователен надзор“ многобройни запитвания от разпространители на застрахователни продукти относно документирането и отчитането на продължаващото професионално обучение и развитие на разпространителите на застрахователни продукти съгласно Кодекса за застраховането и с оглед уеднаквяване на реда и начина на осигуряването, документирането и отчитането на продължаващото обучение.
    2. Указания относно тълкуването и прилагането на чл. 290, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането във връзка с разглеждането на жалби на ползватели на застрахователни услуги от застрахователните посредници, като същите са съобразени с Насоките относно разглеждането на жалби от застрахователните посредници (EIOPA-BoS-13/164 BG), издадени от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA). Комисията за финансов надзор (КФН) е приела решение от 14.07.2014 г. че възнамерява да спазва горепосочените насоки. Към момента на вземането на решението отмененият Кодекс за застраховането не съдържа разпоредби, които да позволяват предприемането на действия от страна на КФН за въвеждане на насоките. Понастоящем действащият КЗ съдържа разпоредбата на чл. 290, която регламентира разглеждането на жалби от застрахователни посредници. Тази разпоредба съдържа обща уредба, а разпоредбата на чл. 9, ал. 4 от КЗ позволява КФН да приема указания във връзка с прилагането на изисквания на насоките на EIOPA.
    3. Практика относно установяването на факти и обстоятелства при извършване на проверки на място на застрахователни посредници, приета с оглед необходимостта от обявяване на използваните от КФН списъци от обстоятелства (чек-листове), които подлежат на установяване при извършване на проверки на място на посредници, като тези списъци бъдат публично достъпни за проверяваните поднадзорни лица – застрахователни брокери, застрахователни агенти и посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност.

The Commission has adopted guidelines and practices in relation to the distribution of insurance products

The Financial Supervision Commission notifies all insurance intermediaries that with a decision of a meeting of the FSC held on 23.02.2021, the following have been adopted:

1. Guidelines regarding the interpretation and application of Art. 292, para. 2 and 3, Art. 304, para. 2 and 3, Art. 316, para. 1, Art. 317, para. 3 and Art. 321b, para. 2 of the Insurance Code in connection with the provision, documentation and reporting of continuing professional training and development of distributors of insurance products, which were accepted in connection with numerous inquiries received by the Insurance Supervision Department from distributors of insurance products regarding documentation and reporting of continuing professional training and development of distributors of insurance products in accordance with the Insurance Code and with a view to unifying the procedure and manner of provision, documentation and reporting of continuing training.

2. Guidelines regarding the interpretation and application of Art. 290, para. 2 and 3 of the Insurance Code in relation to the handling of complaints from users of insurance services by insurance intermediaries, in accordance with the Guidelines on complaints handling by insurance intermediaries (EIOPA-BoS-13/164 EN) issued by the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA). The Financial Supervision Commission (FSC) has adopted a decision of 14.07.2014 that it intends to comply with the above guidelines. At the time of the decision, the repealed Insurance Code does not contain provisions that would allow the FSC to take action to implement the guidelines. The current IC contains the provision of Art. 290, which regulates complaints handling by insurance intermediaries. This provision contains general regulations, and the provision of Art. 9, para. 4 of the IC allows the FSC to adopt guidelines in connection with the application of the requirements of the EIOPA guidelines.

3. Practice regarding the establishment of facts and circumstances during on-site inspections of insurance intermediaries, adopted in view of the need to disclose the checklists used by the FSC to establish circumstances during on-site inspections of intermediaries; these lists will be publicly available to the supervised entities – insurance brokers, insurance agents and intermediaries offering insurance products as an ancillary activity.

Предварителни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2020г.


    Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2020 г. Информацията е получена на база на отчетите и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 31.12.2020 г.
    Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 31.12.2020 г. е 4 819 139 души, като нараства спрямо 31.12.2019 г. с 1,18 на сто.
    В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12.2020 г. са акумулирани нетни активи на стойност 17 294 294 хил. лв. В сравнение с края на 2019 г. нетните активи на пенсионните фондове нарастват с 10,67 на сто.
    Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за 2020 г. възлизат на 217 020 хил. лв. и се увеличават с 8,88 на сто в сравнение с отчетените приходи за 2019 г. Нетният финансов резултат на дружествата към 31.12.2020 г. е в размер на 58 432 хил. лв.
    Подробна информация за предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2020 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 31.12.2020 г. по пол и възраст може да намерите в раздел: Пазари / Осигурителен пазар / Статистика / Статистика и анализи / 2020.
 

Preliminary results of the supplementary pension insurance activity for 2020

 The Social Insurance Supervision Department of the FSC announced the preliminary results of the supplementary pension insurance activity for 2020. The information was obtained on the basis of the reports and references submitted by the pension insurance companies to the Financial Supervision Commission. The data on distribution of insured persons by sex and age as of 31.12.2020 have also been published.

 The total number of insured persons in the four types of pension funds as of 31.12.2020 is 4,819,139 people, increasing compared to 31.12.2019 by 1.18 per cent.

 In the system of the supplementary pension insurance as of 31.12.2020, BGN 17,294,294 thousand of net assets have been accumulated. Compared to the end of 2019, the net assets of pension funds increased by 10.67 percent.

 The total revenues of the pension insurance companies for 2020 amount to BGN 217,020 thousand and increased by 8.88 per cent compared to the reported revenues for 2019. The net financial result of the companies as of 31.12.2020 amounts to BGN 58,432 thousand

 Detailed information on the preliminary results of the supplementary pension insurance activity for 2020 and on the insured persons and the accumulated funds as of 31.12.2020 by sex and age are available in the section: Social Insurance activity/ Statistics / Statistics and analysis / 2020.

Eвропейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) стартира общо надзорно действие съвместно с националните компетентни органи

ESMA стартира общо надзорно действие съвместно с националните компетентни органи относно надзора върху разходите и таксите на предприятията за колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа (ПКИПЦК) в целия Европейски съюз
 
Общото надзорно действие ще се проведе през 2021 г. Целта на посоченото действие е да се установи спазват ли се правилата и правната рамка относно задължението инвеститорите да не бъдат таксувани с неправомерни разходи. Надзорът по отношение на разходите и таксите е ключов фактор, гарантиращ доверието на инвеститорите във финансовите пазари.

Цялото съобщение на ESMA може да намерите на интернет адрес: ESMA launches a Common Supervisory Action with NCAs on the supervision of costs and fees of UCITS (europa.eu)

The European Securities and Markets Authority (ESMA) launches a Common Supervisory Action with national competent authorities

ESMA launches Common Supervisory Action with national competent authorities on the supervision of the costs and fees of Undertakings for the Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) throughout the European Union

The joint supervisory action will take place in 2021. The purpose of this action is to establish whether the rules and legal framework regarding the obligation for investors not to be charged illegitimate costs are being complied with. Supervision of costs and fees is a key factor in ensuring investor confidence in the financial markets.

The full ESMA communication can be found at: ESMA launches a Common Supervisory Action with NCAs on the supervision of costs and fees of UCITS (europa.eu)

Данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 31.12.2020 г.


    Представените окончателни данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 31.12.2020 г. са публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”, „Общо Застраховане“ „2020“. Данните не включват застрахователните договори, които са сключени при извършване на дейност от застрахователите при правото на установяване или при условията на свобода на предоставяне на услуги.

Data on the value and the number of paid and filed claims under the Motor Third Party Liability Insurance, including by risk groups, as of 31.12.2020

 The presented final data on the value and number of paid and filed claims under Motor Third Party Liability Insurance, including by risk groups, as of 31.12.2020 are published on the FSC website – www.fsc.bg, section “Insurance activity”, “Statistics”, “Non-life Insurance”, “2020”. The data do not include insurance contracts that are concluded by insurers under the right of establishment or under the terms of freedom to provide services.