КФН отмени свои Указания относно тълкуване и прилагане на чл. 170, ал. 1 от КСО

На свое заседание на 23.07.2020 г. Комисията за финансов надзор (КФН) отмени Указания относно тълкуване и прилагане на чл. 170, ал. 1 от КСО, приети с Решение по Протокол № 6 от 11.02.2004 г. на заседание на КФН. (Указанията за начина на изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало лице, осигурено в пенсионен фонд). Те са отменени поради изменение на чл. 170, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, в сила от 18 юли 2020 г., направено със ЗИД на ЗППЦК. С направената промяна законодателят категорично очертава кръга на наследниците, които имат право да получат съответен дял от натрупаните средства в индивидуалната партида на осигуреното лице – това са преживелият съпруг, низходящите или възходящите роднини.

Данни за застрахователния пазар към 31.12.2019 г.


    Представените справки и отчети на застрахователите по общо застраховане, животозастраховане и презастрахователите съгласно Наредба № 53 от 23.12.2016 г. и годишни количествени справки съгласно Регламент (ЕС) 2015/2450 по чл. 304, параграф 1, буква "г" от Регламент (ЕС) 2015/35 към края на 2019 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Пазари”, Застрахователен пазар”, „Статистика” – 2019 г.

Данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 30.06.2020 г.


    Представените окончателни данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 30.06.2020 г., са публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Пазари”, „Застрахователен пазар”, „Статистика”, „Общо Застраховане“ „2020“. Данните не включват застрахователните договори, които са сключени при извършване на дейност от застрахователите при правото на установяване или при условията на свобода на предоставяне на услуги.

Народното събрание избра Владимир Савов за заместник-председател на КФН и Петър Джелепов за член на Комисията

Днес, 23.07.2020 г.,  на редовно заседание на Народното събрание, депутатите избраха Владимир Савов за заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и Петър Джелепов за позицията на член на Комисията, отговарящ за политиката по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица.
Владимир Савов е опитен финансист с експозиция към регулациите и надзора, финансовия анализ, застраховането, капиталовите пазари и банковото дело. Запознат е в детайли с дейността на КФН, тъй като шест годинизаема длъжността на член на КФН. По време на този период последователно изпълнява правомощията на заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“и правомощията на заместник-председател, ръководещ управление „Застрахователен надзор“. По време на работата си в КФН Владимир Савов фокусира усилията си в последователност на процесите, отговорност и ефективност, за постигане на устойчиви във времето резултати, базирани на прозрачност и законност.Натрупаният международен опит на Савов разкрива ясна перспектива пред КФН и позиционирането ѝ на картата на европейските регулаторни органи. Българският застрахователен сектор е неразривно свързан с европейския и световен такъв. Споделянето на добри практики и възможности за развитие и сътрудничество на международно ниво е и част от визията на КФН за прилагане на европейски и световни принципи на местно ниво.
„Владимир Савов е стратег, ориентиран към резултатите, базирани на прозрачност и законност. Стандартите му на работа са високи и в унисон с организационните ценности, мисия и визия. Убеден съм, че с връщането му в екипа на КФН, заедно ще постигнем изключителни резултати при изпълнение на целите, които си поставяме.“ сподели Бойко Атанасов, председател на КФН.
Професионалната кариера на Петър Джелепов преминава през ръководството на регионални структури в банковия сектор, управление на процеси и екипи, както и през анализ и създаване на модели в услуга на индивидуалните потребители. Впоследствие, експертизата му се обогатява с процеса на управление на продажбите в банковия сектор. Фокус в представянето му са уменията за водене на преговори, анализ на макро и микро ниво и разбиране на нуждите на потребителите. По време на над 10-те години опит в сферата на управлението, той акцентира върху реализиране на бизнес стратегии и сегментационна политика, мониторинг и контрол на постигнатите резултати, планиране на бизнес целите на банките, пряко участие в преговори и сделки с корпоративни клиенти.
Позициите, които заема последователно, са свързани с извършване на детайлен анализ на методите по таргетиране на потребителите, като той въвежда оптимизация на работните процеси и създава условия за устойчивото развитие на тази дейност.
От парламентарната трибуна г-н Бойко Атанасов заяви, че и двамата кандидати притежават пълния набор от качества, гарантиращи силен експертен екип в КФН, който да постига високи резултати и да осигурява стабилност и предвидимост за гражданите и поднадзорните лица, в синхрон с визията му за развитие на Комисията.

Народното събрание избра Владимир Савов за заместник-председател на КФН и Петър Джелепов за член на Комисията

Днес 23.07.2020 г.  на редовно заседание на Народното събрание депутатите избраха Владимир Савов за заместник-председател на КФН, водещ управление „Застрахователен надзор“ и Петър Джелепов за позицията на член на Комисията, отговарящ за политиката по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица.

Владимир Савов е опитен финансист с експозиция към регулациите и надзора, финансовия анализ, застраховането, капиталовите пазари и банковото дело. Запознат е в детайл с дейността на КФН заради шестте години, в които заема длъжността на член на КФН. По време на този период последователно изпълнява правомощията на заместник-председател на управление „Инвестиционен надзор“ и правомощията на заместник-председател на управление „Застрахователен надзор“. По време на работата си в КФН Владимир Савов фокусира усилията си към последователност на процесите, отговорност и ефективност, за постигане на устойчиви във времето резултати, базирани на прозрачност и законодателство.

Натрупаният международен опит на Савов разкрива ясна перспектива пред КФН и позиционирането й на картата на европейските регулаторни органи. Българският застрахователен сектор е неразривно свързан с европейския и световен такъв. Споделянето на добри практики и възможности за развитие и сътрудничество на международно ниво е и част от визията на КФН за прилагане на европейски и световни принципи на локално ниво.

„Владимир Савов е стратег, ориентиран към резултатите, базирани на прозрачност и законодателство. Стандартите му на работа са високи и в унисон с организационните ценности, мисия и визия. Убеден съм, че с връщането си в екипа на КФН, заедно с Владимир Савов, ще постигнем изключителни резултати при изпълнение на целите, които си поставяме.“ Сподели Бойко Атанасов, председател на КФН.

 

Професионалната кариера на Петър Джелепов преминава през ръководството на регионални структури в банковия сектор, през управление на процеси и екипи, както и през анализ и създаване на модели в услуга на индивидуалните потребители. В последствие, експертизата му се обогатява с процеса на управление на продажбите в банковия сектор. Фокус в представянето му са уменията за водене на преговори, анализ на макро и микро ниво и разбиране на нуждите на потребителите. По време на над 10-те години опит в сферата на управлението той акцентира върху реализиране на бизнес стратегии и сегментационна политика, мониторинг и контрол на постигнатите резултати, планиране на бизнес целите на банките, пряко участие в преговори и сделки с корпоративни клиенти

Позициите, които заема последователно са свързани с извършване на детайлен анализ на методите по таргетиране на потребители като той въвежда и оптимизации на работните процеси и създава условия за устойчивото развитие на тази дейност.

От парламентарната трибуна г-н Бойко Атанасов заяви, че и двамата кандидати притежават пълния набор от качества, гарантиращи силен експертен екип в КФН, който да постига високи резултати и да осигурява стабилност и предвидимост за гражданите и поднадзорните лица, в синхрон с визията му за развитие на Комисията.

 

 

Eвропейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) поднови решението си относно прага за уведомяване на нетни къси позиции

Европейският орган за ценни книжа и пазари поднови решението си временно да изиска от притежателите на нетни къси позиции в акции, търгувани на регулиран от Европейския съюз пазар, да уведомят съответния национален компетентен орган, ако позицията надвишава 0,1% от емитирания акционерен капитал на съответния емитент. Решението може да се прочете на адрес: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/esma70-155-10189_esma_decision_-_renewal_article_28_ssr_reporting_threshold.pdf
 
Пандемията COVID-19 продължава да има сериозни неблагоприятни ефекти върху реалната икономика в ЕС, като всички перспективи за бъдещо възстановяване остават несигурни. В този контекст решението е обусловено от необходимостта националните компетентни органи и ЕОЦКП да бъдат информирани относно функционирането на пазарите и съществуването на заплахи за финансовата стабилност на ранен етап, което от своя странна ще позволи предприемането на своевременни действия в случай на необходимост.
 
Мярката се прилага от 17 юни 2020 г. за период от три месеца. Временните задължения за прозрачност се прилагат за всяко физическо или юридическо лице, независимо от държавата им на пребиваване. Те не се прилагат за акции, допуснати до търговия на регулиран пазар, където основното място за търговия с акции се намира в трета държава.

Председателят на КФН г-н Бойко Атанасов със силна позиция за предизвикателствата в небанковия финансов сектор в условията на криза


Г-н Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор, даде интервю за бюлетина на Асоциация на банките в България . Г-н Атанасов коментира безпрецедентната криза, породена от COVID-19, която от здравословна прераства в икономическа и финансова и анализира предприетите мерки за минимизиране на негативните последици от нея, както от страна на КФН, така и в глобален мащаб.
Статията може да намерите на следния линк: https://abanksb.bg/bulletin/62-bg.pdf

Данни за застрахователния пазар към 30.04.2020 г.

Представените данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастраховане към края месец април 2020 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.