Кратък преглед на дейността на Комисията за финансов надзор през 2017-а година

Отиващата си година вероятно беше най-динамичната в близо 15-годишната история на Комисията за финансов надзор /КФН/. Във всички сектори, за които отговаря комисията, се случиха изключително важни събития и настъпиха сериозни промени в правната рамка, в която функционират. Самата комисия от следващата година ще функционира при коренно променен модел на финансиране, който й дава възможност да се превърне в ефективен регулатор със значително по-сериозен експертен капацитет.
 
ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
От началото на 2018-а година КФН ще се финансира изцяло от събираните от поднадзорните лица такси. Приходите от налаганите от КФН глоби пък вече ще постъпват в държавния бюджет. Този модел на финансова независимост на регулатора е възприет в по-голямата част от страните в Европейския съюз. Освен новите възможности, които КФН получава, регулаторът е изправен и пред повишени изисквания от бизнеса. Затова  председателят на КФН Карина Караиванова пое ангажимент, че комисията ще ускори бизнес-процесите вътре в регулатора. Трябва да се положат и  сериозни усилия в процеса на преминаване към риск-базиран надзор – т.е. КФН не просто да очаква подаването на жалба или сигнал, а да действа превантивно и на базата на собствен анализ да открива проблемните зони в пазарите, които регулира.
 
ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР
 
В областта на допълнителното пенсионно осигуряване настъпиха значителни промени в нормативната база, като след няколко неуспешни опита за преминаване през парламента бяха одобрени промени в Кодекса за социално осигуряване. Усъвършенства се режимът за инвестиране на средствата на пенсионните фондове, за да се създадат  възможности за постигане на по-добра доходност при управление на средствата на осигурените лица, завишиха се изискванията към управлението на пенсионноосигурителните дружества, засилиха се контролните функции на банките-попечители, разшириха се дефинициите за свързани лица. С оглед на приетите поправки в кодекса стартира процесът по цялостен преглед и съобразяване на подзаконовата нормативна уредба с промените, както и усъвършенстване и модернизиране на системите за надзор на дейността по допълнително пенсионно осигуряване. Предстои проследяване на привеждането на дейността на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване, на банките попечители, членовете на управителните и контролните органи, представителите на юридически лица в контролните органи и прокуристите на пенсионноосигурителните дружества.
 
Успешно приключи прегледа на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Резултатите показаха устойчивост на сектора по допълнително пенсионно осигуряване. Активите на пенсионните фондове са налични и се съхраняват от банките-попечители в съответствие с нормативните изисквания. Беше направена и втора проверка на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване към 31.12.2016 г.
 
През 2018 г. КФН ще продължи активно работата си в интерес на осигурените лица като ще търси най-добрите решения за регулиране дейността на пенсионноосигурителните дружества, които управляват 12,7 млрд. лева активи на пенсионните фондове.
 
ЗАСТРАХОВАНЕ
Успешно приключи прегледът на балансите на застрахователите като в застрахователния сектор бяха проведени и стрес-тестове. Получените данни показаха, че секторът е стабилен, устойчив и добре функциониращ, като бяха идентифицирани някои проблеми и издадени съответните предписания за последващи мерки. Едната проблемна област се прояви при оценката на финансови инструменти поради липсата на ясна дефиниция на понятието активен пазар. Другата проблемна област е при третирането на квотни презастрахователни договори.
През 2017 г. КФН отне два лиценза на застрахователни компании – на Застрахователна компания „Надежда” АД и Кооперация „Синдикална взаимозастрахователна кооперация – СИВЗК”.
КФН активно участваше в процеса по въвеждането на системата бонус-малус за задължителната за автомобилистите застраховка Гражданска отговорност. Очаква се през следващата година системата, която ще стимулира дисциплинираните шофьори, да влезе в действие. КФН прие съществени промени в някои наредби. Създаде се възможност да не се вика КАТ при леки пътни произшествия, когато има съгласие по обстоятелствата между участниците в ПТП-то, дори когато някое от превозните средства не може да се придвижва на собствен ход.
В резултат на предприетите от КФН мерки се достигна до рекордно високи нива на покритие за Гражданска отговорност за автомобилистите – 98% от моторните превозни средства са в обхвата на задължителната застраховка.
 
ИНВЕСТИЦИОНЕН НАДЗОР
Бяха приети съществени промени в закони и наредби, които са изключително важни за функционирането на капиталовия пазар у нас.
Корекции бяха нанесени в Закона за публично предлагане на ценни книжа. Осигурява се по-голяма прозрачност на пазара и защита интересите на инвеститорите, а също така се облекчава административната тежест на публичните дружества и емитентите на ценни книжа като се съкращават сроковете, в които КФН се произнася по отделни административни производства.
Законът за пазарите на финансови инструменти беше одобрен на първо четене от Народното събрание. В него са определя информацията, която инвестиционният посредник е длъжен да предоставя на настоящите и потенциалните клиенти. Същевременно се разширява кръгът на финансовите инструменти, като са включени някои стокови и други деривати, както и някои видове енергийни договори. Предвижда се и създаването на нов вид многостранна система за търговия – така наречения пазар за растеж, с цел насърчаване на малкия и средния бизнес да набира капитал чрез капиталовия пазар.
В съответствие с препоръките от доклада на Програмата за оценка на финансовия сектор (FSAP) е заложено съществените регулаторни и надзорни правомощия по Закона за пазарите на финансови инструменти да се осъществяват от Комисията за финансов надзор като колективен орган.
 
ОБУЧЕНИЯ
От началото на следващата година правната рамка MIFID II ще изправи пред нови предизвикателства капиталовите пазари в Европейския съюз. За да подготви българските участници на пазара, КФН проведе при огромен интерес от страна на бизнеса семинари  във връзка с най-важните нормативни промени, които засягат поднадзорните лица. Бяха проведени и обучителни семинари за компании от застрахователния бранш, посветени на прилагането на „Платежоспособност II“. Тази поредица обучителни семинари ще продължи и през 2018 г. В рамките на председателството на България на Съвета на Европейския съюз в София предстои да се събере елита на европейската регулация в застраховане, пенсионно осигуряване и капиталов пазар по време на заседанията на управителните органи на двата регулатора на европейско ниво – ESMA и EIOPA.
През 2017-а КФН активно защитаваше потребителите. Като проява на политиката на откритост и публичност беше открит Информационен център, от който гражданите могат да получават директно отговори на всички интересуващи ги въпроси.
Ръководството на комисията вече е в пълен състав, след като Народното събрание натовари Диана Йорданова и Бойко Атанасов с отговорностите да наблюдават пенсионното осигуряване и капиталовия пазар.
Комисията води проактивна кадрова политика, като бяха привлечени редица компетентни служители с много добро образование. Персоналът на комисията беше попълнен с възпитаници на някои от най-престижните университети в света като „Кеймбридж“ и „Сорбоната“.
Подробен преглед за дейността на КФН през 2017-а година ще бъде представен в Годишния отчет пред Народното събрание.

Утвърдени са технически лихвен процент и биометрични таблици за смъртност, които да се прилагат от ПОД при изчисляване на пенсионните резерви към 31.12.2017 г.

Диана Йорданова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", издаде решение, с което утвърждава технически лихвен процент и биометрични таблици за смъртност, които да се прилагат при изчисляване на пенсионните резерви към 31.12.2017 г. от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

Решение № 1594-ПОД от 20.12.2017 г. може да намерите в раздел „Административни документи”, а приложенията към него – в раздел „Административни документи”, "Форми и оразци на документи".

КФН ще публикува на своя уеб сайт регулярна информация за среднодневия брой сделки за търгуваните на БФБ финансови инструменти


На интернет страницата на Комисия за финансов надзор, в раздел „Пазари“, подраздел „Капиталов пазар“, подраздел „Статистика“, подраздел „2017“ е публикувана информация за среднодневния брой сделки за емисиите акции, допуснати до търговия на „Българска Фондова Борса – София“ АД, която следва да се използва при определяне стъпките на котиране съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2017/588 на Комисията от 14 юли 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти във връзка с режимите за стъпки на котиране за акции, депозитарни разписки и борсово търгувани фондове. На този адрес КФН ще публикува на регулярна база информация за среднодневния брой сделки за финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ съгласно изискванията на посочения регламент.

Оповестяване на резултати от проведените на 25 и 26 ноември 2017 г. изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и инвестиционен консултант

На 25 и 26 ноември 2017 г. се проведоха поредните изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на ценни книжа и инвестиционен консултант.
 
           
На изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на 25 ноември 2017 г. се явиха 35 лица при допуснати 43 кандидати, като 17 от тях са издържали изпита.
 
 
Списък на лицата, издържали изпита за придобиване
на право за извършване на дейност като брокер
 

1. Георги Людмилов Бояджиев
2. Надежда Спасова Паскова
3. Николай Маринов Бозуков
4. Явор Василев Илиев
5. Христомир Пенчев Желев
6. Благой Димитров Солаков
7. Генади Нинов Гешев
8. Йонета Ботева Косева – Димитрова
9. Деян Николов Манковски
10. Величко Маринов Димов
11. Димитър Емилов Кутелов
12. Константин Манолов Манолов
13. Алекс Красимиров Панев
14. Даниел Стоянов Стоянов
15. Велизар Заваринов Дойкин
16. Калина Христова Мейс
17. Онник Аршавир Кюркчиян
 

 
 
Резултатите от проверката и оценките са оформени с
Протокол № 1 от 06 декември 2017 г. на Изпитната комисия,
назначена с Решение на КФН по Протокол № 80 от 16 ноември 2017 г.
 
На изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант на 26 ноември 2017 г. се явиха 28 лица при допуснати 32 кандидати, като 9 от тях са издържали изпита.
 
Списък на лицата, издържали изпита за придобиване
на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант  
 

1. Хари Георгиев Янчев
2. Свилен Добринов Господинов
3. Жана Иванова Коларова
4. Кирил Веселинов Андреев
5. Мариета Тихомирова Дамянова – Бабева
6. Красимир Николов Александров
7. Алекс Красимиров Панев
8. Моника Илиева Илиева
9. Петър Константинов Динев
 

 
 
Резултатите от проверката и оценките са оформени с
Протокол № 2 от 06 декември 2017 г. на Изпитната комисия,
назначена с Решение на КФН по Протокол № 80 от 16 ноември 2017 г.
 
На основание чл. 12, ал. 3 от Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с финансови инструменти и инвестиционни консултации относно финансови инструменти, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност, в срок 5 работни дни от обявяването на резултатите от изпита лицата, които не са издържали изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер, съответно инвестиционен консултант, могат да отправят искане до КФН да се запознаят с резултатите от проверката на писмената си работа.
 
 
На вниманието на успешно издържалите изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и като инвестиционен консултант:
 
Връчването на сертификатите ще се извърши на 18.12.2017 г. от 16:30 часа в сградата на КФН.
 
При явяването си за връчването на сертификатите трябва да носите документ за самоличност и документ за платена такса, съгласно чл. 1, ал. 2, т. 7, предл. 2 от Тарифата по чл. 27, ал. 2 от ЗКФН.
 
Плащането може да се извърши на каса в сградата на КФН или по банков път по сметка:
 
IBAN: BG95 BNBG 9661 3000 1415 01,
 
BIC: BNBGBGSD, БНБ – ЦУ

Решение от заседание на КФН на 06.12.2017 г.

На заседанието си на 06.12.2017 г. КФН реши:
 
Налага забрана за срок от три месеца, считано от датата на издаване на решението на КФН за прилагане на принудителната административна мярка на „Бета Корп“ АД, на:
– Борислав Александров Попов, Румен Йорданов Нанов и Атанас Иванов Бойчев да изпълняват функциите си на членове на Съвета на директорите на „Бета Корп“ АД;
– Борислав Александров Попов и Румен Йорданов Нанов да управляват и представляват „Бета Корп“ АД.
Назначава Наталия Ангелова Кумпикова и Стефан Петров Стефанов за квестори на „Бета Корп” АД за срок от 3 месеца от издаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

За месец ноември 2 застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН) за намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на България. Към 30 ноември 2017 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 592.

През месец ноември 12 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 5 са преустановили извършването на дейност. Към 30 ноември 2017 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2313.

През ноември няма застрахователни дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 30 ноември 2017 г. общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 15. 

През месец ноември няма нови застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 30 ноември 2017 г. общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 46.  

Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”. 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ОРГАН ЗА ЦЕННИ КНИЖА И ПАЗАРИ (ESMA) ПУБЛИКУВА НА 27.10.17 Г. ПУБЛИЧНО ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ПРИОРИТЕТИ ПРИ ПРАВОПРИЛАГАНЕТО ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ (МСФО) В ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2017 Г


В публичното изявление за общите европейски приоритети при правоприлагането са посочени общите приоритети за финансовата 2017 г., които включват следните основни теми:  
  • оповестявания на очакваното въздействие от прилагането на новите стандарти в периода на първоначалното им прилагане (МСФО 9 „Финансови инструменти“, МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти“ и МСФО 16 „Лизинг“)
  • признаване, оценяване и оповестяване по МСФО 3 „Бизнес комбинации“ и
  • оповестявания, свързани с МСС 7 „Отчети за паричните потоци“
 
Емитентите и техните одитори следва да вземат предвид основните въпроси, разгледани в публичното изявление на ESMA при изготвянето и одитирането на годишните финансови отчети (ГФО) за 2017 г.
 
При прегледа на ГФО за 2017 г., ESMA и националните компетентни регулатори ще следят за спазване на посочените по-горе специфични изисквания на МСФО. При откриването на съществени несъответствия ще бъдат предприемани  съответни мерки.
 
Повече информация за публичното изявление е достъпна на интернет адрес – тук, а самото публично изявление може да намерите на следния адрес – тук.
 
            Превод на български език на текста на публичното изявление може да намерите на интернет страницата на КФН www.fsc.bg, раздел Европейски въпроси/ЕС новини/ Уведомления.

Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един в друг съответен пенсионен фонд за третото тримесечие и за деветмесечието на 2017 г.

Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор обявява резултатите от промяната на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за третото тримесечие и за деветмесечието на 2017 г. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.
През третото тримесечие на 2017 година в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 56 954 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средства от един пенсионен фонд в друг.
Общо 47 058 осигурени лица от подалите заявления през третото тримесечие на 2017 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 118 897 454 лв.
Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през деветмесечието на 2017 г., са общо 148 958. Общият размер на прехвърлените средства от началото на годината е 381 833 555 лв.
Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства от един в друг съответен пенсионен фонд за третото тримесечие и за деветмесечието на 2017 г. може да намерите в раздел: Поднадзорни лица / Статистика / Осигурителен пазар / Статистика и анализи.
 

Приветствие от Карина Караиванова Председател на Комисията за финансов надзор при откриване на Шестата годишна конференция за инвестиции и валутна търговия 1.12.2017 г.


Дами и Господа,

Можем да се поздравим с положителна тенденция на капиталовия пазар в България. Знаете, че говорихме за Стратегия за развитие на капиталовия пазар, около която се обединихме доста участници. Бяха идентифицирани мерки, които очакваме да допринесат за стимулиране на капиталовия пазар у нас. Доста от мерките са изпълнени и считам, че всяка допринася за положителната тенденция.

Основно предизвикателство сега ще бъде имплементирането на регулаторната рамка MiFID II. Вече проведохме няколко семинара по MiFID II – основното са новите изисквания за по-голяма прозрачност и необходимостта от много детайлна информация от играчите на капиталовия пазар.

Иска ми се да ви дам малко  статистика. През последната година капиталовият пазар показва добро развитие. Данните показват, че средно дневният оборот за третото тримесечие на 2016 г. е бил 1,1 милиона лева, докато за третото тримесечие на 2017 г. вече е 3,6 милиона лева. Ръст от 70,81% бележи и средно дневният брой сключени сделки, докато по отношение средно дневният брой лотове ръста е 280%. Основният индекс SOFIX също така отразява положителната тенденция, независимо че запазва своята волатилност, за едногодишен период бележи ръст от 104 пункта или 18,52%.

По отношение на активите на местните инвестиционни фондове:  към септември 2017 г. те надхвърлят 1,27 млрд. лева, което е увеличение спрямо същия месец на миналата година с 34,6%. 
  
Към края на септември 2017 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, имат най-висок относителен дял в общия размер на активите на местните инвестиционни фондове – близо 40%. Този дял нараства на годишна база и съвсем леко изпреварва (с 0,1%) дела на фондовете, инвестиращи в облигации. Делът на активите на балансираните фондове остава почти без промяна на годишна база (20,1%).

По отношение на управляваните от инвестиционни посредници и кредитни институции предоставящи инвестиционни услуги активи, също се наблюдава ръст от 20% на годишна база. Същевременно при активите управлявани от управляващи дружества се наблюдава увеличение от над 30%. Различният ръст се дължи основно на значително по-малкото активи управлявани от управляващи дружества и възможностите за привличане на нови инвеститори.

Тоест може да заключим, че има позитивна тенденция за развитие на капиталовия пазар. Това, разбира се, не е достатъчно. С интерес ще чуем вашите разсъждения какво още може да се направи за стимулиране на българския капиталов пазар.

Пожелавам успех да днешната конференция.