Актуализирани образци на справки на управляващите дружества

  
    Заместник-председателят, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, утвърди актуализиран образец на Справка № 7 УД – Портфейл, част от образците на справки към финансовите отчети на управляващите дружества, определени с Решение № 1522 – КИС от 08.12.2017 г. Актуалните образци на справки са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор, раздел „Административни документи“, рубрика „Форми и образци“, „Капиталов пазар".

Данни за застрахователния пазар към 30.11.2020 г.

  
    Представените данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастраховане към края месец ноември 2020 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Пазари”, „Застрахователен пазар”, „Статистика”.

Updated templates of reports of the management companies

The Deputy Chairperson, Head of the Investment Supervision Department, approved an updated template of Report No. 7 Management Company – Portfolio, part of the templates of reports to the financial statements of management companies, determined by Decision No. 1522 – КИС of 08.12.2017. The current templates of reports are available on the website of the Financial Supervision Commission, section “Administrative documents”, “Forms and samples”, “Investment activity”.

Data on the insurance market as of 30.11.2020

The data presented from the reports of insurers in non-life and life insurance at the end of November 2020 are summarized and published on the FSC website – www.fsc.bg, section “Insurance activity”, “Statistics”.

Утвърден от заместник-председателя, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, образец на декларация по чл. 20 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизации


Заместник-председателят, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, утвърди образец на декларация по чл. 20 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизации. Актуален образец е публикуван на интернет страницата на Комисията за финансов надзор, раздел „Административни документи“, рубрика „Форми и образци“.

Template of Declaration under Art. 20 of the Special Investment Purpose Companies and Securitization Companies Act approved by the Deputy Chairperson, Head of the Investment Activity Supervision Department

The Deputy Chairperson, Head of the Investment Activity Supervision Department approved a Template of declaration under Art. 20 of the Special Investment Purpose Companies and Securitization Companies Act. An up-to-date template is published on the website of the Financial Supervision Commission, section “Administrative documents”, section “Forms and templates” (available in BG version).

Утвърден от заместник-председателя, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, образец на Справка по чл. 31, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизации

Заместник-председателят, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, утвърди образец на Справка по чл. 31, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизации (ЗДСИЦДС) за преобразуване на финансовия резултат на дружествата със специална инвестиционна цел по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС. Актуален образец на справката е публикуван на интернет страницата на Комисията за финансов надзор, раздел „Административни документи“, рубрика „Форми и образци“.

Template of Report under Art. 31, para. 3 of the Special Investment Purpose Companies and Securitization Companies Act approved by the Deputy Chairperson, Head of the Investment Activity Supervision Department

The Deputy Chairperson, Head of the Investment Supervision Department, approved a template of the Report under Art. 31, para. 3 of the Special Investment Purpose Vehicles and Securitization Companies Act (SIPVSCA) for transformation of the financial result of special investment purpose companies by the procedure of Art. 29, para. 3 of the SIPVSCA. An up-to-date template of the report is published on the website of the Financial Supervision Commission, section “Administrative documents”, section “Forms and templates” (available in BG version).

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АД


С цел информираност и прозрачност на българската общественост по казуса с „Чертасиг-Застрахователно и презастрахователно дружество“ АД, чийто лиценз бе отнет от Органа за застрахователен надзор в Република Румъния, и в допълнение към вече публикуваната информация на интернет страницата на КФН от дата 19.01.2021 г., Комисията за финансов надзор информира лицата, които имат застрахователни вземания към дружеството, че с Решение от 14.01.2021 г. на Апелативния съд в гр. Букурещ, решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АД е потвърдено и е влязло в сила, считано от 14.01.2021 г.
Според информацията, с която КФН разполага, съгласно приложимото законодателство на Република Румъния, застрахователните договори, сключени с „Чертасиг – Застрахователно и Презастрахователно дружество“ АД, продължават да са валидни след датата на отнемане на лиценза на дружеството до 90 дни след влизане в сила на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност (15.04.2021 г.) или до една от следните дати – дата на изтичане на договора или датата на прекратяването му от страна на застраховащия чрез едностранно уведомление, адресирано до застрахователната компания.
Лицата, които имат вземания за застрахователни обезщетения във връзка с настъпили застрахователни събития или за застрахователни премии, съответстващи на неизтеклия срок на застрахователни договори, които са били прекратени предсрочно, могат да предявяват претенциите си към румънския Гаранционен фонд на притежателите на полици в Румъния.
Всяко лице, което има застрахователна претенция срещу дружеството, може да подаде мотивирано искане пред Гаранционния фонд на Република Румъния (адрес: 24 Popa Petre Street, sector 2, Bucharest, ел. поща: office@fgaromania.ro и тел.: 004.021.211.60.37, 004.021.211.60.73, факс: 004.021.211.60.94. ), считано от датата на постановяване на решението на Органа за финансов надзор на Република Румъния за отнемане на лиценза на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АД, но не по-късно от 90 дни от влизане на решението в сила – 15.04.2021 г., а в случай, че това право е породено след откриването на производството по несъстоятелност – в 90-дневен срок от неговото възникване. Претенциите могат да се подават директно в централата на румънския Гаранционен фонд, по пощата, по електронна поща или по други начини, които гарантират подаването и потвърждаването на получаване.
Повече информация относно защитата, предоставяна от схемата за гарантиране на застрахователни вземания в Република Румъния, за  оправомощените лица и за реда, по който може да се предявяват претенции, се съдържа на интернет адрес https://asfromania.ro/en/consumers/certasig-information/certasig-guide.
Комисията за финансов надзор ще продължи да комуникира релевантната информация, отнасяща се до защита на правата и интересите на ползвателите на застрахователни услуги, във връзка с всички последващи мерки спрямо застрахователя и клона му в Република България, на страницата си: www.fsc.bg .

Warning to potential investors


The Financial Supervision Commission (FSC) pursues consistent policy of protecting the interests of financial services users, as well as preventing unauthorized companies from performing investment activities and/оr investment services.
Numerous complaints have been filed with the FSC against the following companies: “Grand Spot Market” EOOD, “Post Grand Research” EOOD (previously named “Grand Research” EOOD), “Grand Eastern Market EOOD”, “Market Progress EOOD”, “Mini-Market 1920EOOD, Super-Market 2020EOOD, “Global Strategy” EAD, “Post Fin Engineering Income” EOOD (previously named “Fin Engineering Income” EOOD) and “Virginia FinCorp” EOOD. At present, the following websites related to “Grand Spot Market” EOOD and “Grand Eastern Market” EOOD have been identified: https://grandspotmarket.com and https://grandeasternmarket.com.
The FSC warns users, potential investors and the public that the abovementioned companies have not been granted any licence for acting as investment intermediaries under the provisions of Art. 6 of the Markets in Financial Instruments Act. Therefore, those companies are not entitled to carry out investment services and/or investment activities on the territory of the Republic of Bulgaria; neither they are authorised to receive any funds on their bank accounts for the purpose of investing them in financial instruments.
Investment services may be provided and investment activities may be performed solely by a joint-stock company or a limited liability company with registered office or headquarter on the territory of the Republic of Bulgaria. Such companies must be granted a licence for acting as investment intermediaries under the provisions of the Markets in Financial Instruments Act. Within the context of the above, investment services and activities on the territory of the Republic of Bulgaria might be performed by:
  • Investment intermediaries licensed by the FSC;
  • Investment intermediaries – banks licensed by the Bulgarian National Bank;
  • Investment intermediaries licensed by competent authorities of other EEA member states which provide investment services on the territory of the Republic of Bulgaria according with Chapter 4, Section II of the Markets in Financial Instruments Act;
  • Investment intermediaries from third countries providing investment services on the territory of the Republic of Bulgaria in accordance with Chapter 4, Section III of the Markets in Financial Instruments Act.
The FSC warns potential investors that before transferring funds they should always check the FSC’s website to make sure that the company they are dealing with has all permissions for the regulated services and activities. A typical indication of a fraudulent behavior for the potential investors is the circumstance that the company indicated in the contract as investment intermediary differs from the company on whose account the respective funds should be transferred. Also, aggressive marketing practices are frequently used i.e. unsolicited emails and/or cold calls to the potential investors.
A List of the licensed investment firms is available on the FSC’s website, namely: http://www.fsc.bg/ and/or on the websites of the respective EEA competent authorities, as well as on the internet site of the European Securities and Markets Authority (ESMA) – https://www.esma.europa.eu/.
A List of investment intermediaries which have notified FSC about their intention to provide investment services on the territory of the Republic of Bulgaria is also available on the FSC’s website at: https://www.fsc.bg/bg/podnadzorni-litsa/notifikatsii/notifikatsii-polucheni-v-kfn/.
Trading via an intermediary which is not included in the Lists mentioned above means that the latter carries out its activity unlawfully i.e. without the licence required for this purpose. Hence, the investor is not protected and is not covered by the protection mechanism provided by the Investor Compensation Fund in Bulgaria.
Further, potential investors can check the sites of ESMA – https://www.esma.europa.eu/investor-corner/warning-and-publications-investors/, and the International Organization of Securities Commission (IOSCO) – www.iosco.org/investor_protection/?subsection=investor_alerts_portal for warnings about possible scams.