Данни за застрахователния и презастрахователния пазар към края на второто тримесечие на 2015 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане, животозастрахователните дружества и презастрахователите към края на месец юни на 2015 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.

Съобщение във връзка с провеждането на изпит за застрахователен брокер

Комисията за финансов надзор обявява списък на допуснатите кандидати, които да се явяват  на изпита, насрочен за 22.08.2015 г., за придобиване на право за извършване на дейност като застрахователен брокер:

 

Заявител

Решение на заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор” за допускане до изпит

1.  Симеон Кирилов Дървингов

Решение № 686- ЗБ от 17 август 2015 г.

2.  Емил Димитров Панчев

Решение № 687- ЗБ от 17 август 2015 г.

3.  Татяна Константинова Георгиева

Решение № 688- ЗБ от 17 август 2015 г.

4.  Владимир Атанасов Балабанов

Решение № 689- ЗБ от 17 август 2015 г.

5.  Росен Красимиров Георгиев

Решение № 690- ЗБ от 17 август 2015 г.

6.  Васил Йорданов Петров

Решение № 691- ЗБ от 17 август 2015 г.

7.  Борислав  Станиславов Василев

Решение № 692- ЗБ от 17 август 2015 г.

8.  Наталия Миланова Милева

Решение № 693- ЗБ от 17 август 2015 г.

9. Христина Иванчева Величкова

Решение № 695- ЗБ от 18 август 2015 г.

Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като застрахователен брокер ще се проведе на 22 август 2015 г. от 9:00 часа в сградата на Комисията за финансов надзор, ул. „Будапеща” № 16, гр. София.

Регистрацията на кандидатите ще започне от 8:00 часа. Нерегистриралите се до 8:30 часа, няма да бъдат допуснати до изпит.    

Продължителността на изпита ще е 3 /три/ астрономически часа.

При явяването  на изпита е необходимо всеки кандидат да  носи:

• документ за самоличност;

• химикал/ки;

На изпита може да се използват калкулатори.

Не се допуска използването на други електронно-изчислителни средства.

На изпита може да се ползва Кодекс за застраховането.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

За месец юли едно застрахователно дружество от държава членка е нотифицирало КФН за намерението си да извършва застрахователна дейност на територията на България и едно застрахователно дружество е преустановило извършването на дейност. Към 31 юли 2015 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 493.    

През месец юли 23 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 3 са преустановили дейност. Към 31 юли 2015 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 1981.    

През месец юли няма застрахователи със седалище на територията на Република България заявили намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 31 юли 2015 г. общият брой на застрахователните дружествата със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 11.      

През месец юли няма застрахователни посредници със седалище на територията на Република България заявили намерението си да извършват дейност на територията на други държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги. Към 31 юли 2015 г. общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 36.                 

Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Отчетни форми за капиталовата адекватност и ликвидността и за финансовото състояние на инвестиционните посредници

Комисията за финансов надзор уведомява, че в Официален вестник на Европейския съюз е публикуван РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1278 НА КОМИСИЯТА от 9 юли 2015 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 за определяне на техническите стандарти за изпълнение по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи във връзка с инструкции, образци и определения.

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1278 се заменят много от отчетните форми за капиталовата адекватност и ликвидността и за финансовото състояние на инвестиционните посредници с нови. Промяната е продиктувана от приемането на  регулаторни технически стандарти по прилагането на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 575/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 юни 2013 година, които налагат необходимостта от съответно актуализиране и допълнително прецизиране на инструкциите и определенията, използвани за целите на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи.

Отчетните форми за капиталовата адекватност и ликвидността и за финансовото състояние на инвестиционните посредници ще бъдат актуализирани и същите ще бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор.

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1278 на Комисията от 9 юли 2015 година е публикуван на интернет страницата на Комисията за финансов надзор, в рубрика „Регистри и справки”, раздел „Капиталова адекватност и ликвидност на инвестиционните посредници”, подраздел „Регламенти” и в рубрика „Нормативна уредба”, раздел „Регламенти”, подраздел „Регламенти, отнасящи се до капиталовите пазари”

Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2015 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2015 г. Информацията е получена на база на финансовите отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 30.06.2015 г.

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 30.06.2015 г. е 4 341 528 души, като нараства спрямо 30.06.2014 г. с 2,60 на сто. Относителният дял на мъжете от осигуряващите се лица в универсалните пенсионни фондове е 51,61 на сто, в професионалните – 85,89 на сто, в доброволните – 58,04 на сто, а в доброволните по професионални схеми – 33,14 на сто. Средната възраст на осигурените в универсалните фондове е 38,2 г., в професионалните – 44,0 г., в доброволните – 49,2 г. и в доброволните по професионални схеми – 40,9 г.

В системата на допълнителното пенсионно към 30.06.2015 г. са акумулирани нетни активи на стойност 8 782 009  хил. лв. В сравнение с края на първото полугодие на 2014 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 16,24 на сто.

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през първото полугодие на 2015 г. възлизат на 88 478 хил. лв. и нарастват с 20,30 на сто в сравнение с отчетените приходи през съответния период на предходната година. Общият нетен финансов резултат на дружествата за първото полугодие на 2015 г. е в размер на 34 497 хил.лв.

Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2015 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 30.06.2015 г. по пол и възраст може да намерите в раздел: Поднадзорни лица  / Статистика  / Осигурителен пазар  / Статистика и анализи.