КФН прие методологии за проверка на балансите на застрахователите и на активите на пенсионните фондове

На свое заседание на 23 февруари 2017 година Комисията за финансов надзор одобри  Методология за проверка на активите на пенсионните фондове в България и Методология за проверка на балансите на застрахователите и презастрахователите, в това число на ниво застрахователна група. Те трябва да послужат на одобрените независими външни експерти да извършат проверките в двата сектора към 31.12.2016 година. Пълният текст на двете методологии може да намерите в прикачените файлове.

Съобщение за откриване на производство по издаване на общ административен акт

Комисията за финансов надзор открива производство за издаване на общ административен акт – Решение за определяне на формата и съдържанието на справките по чл. 7, ал. 2 и по чл. 13, ал. 2 от Наредба № 54 от 30.12.2016 г. за регистрите на Гаранционния фонд за обмена и защитата на информацията и за издаването и отчитането на задължителните застраховки по член 461, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането.

На основание чл. 66, ал. 1 от АПК откриването на производството по издаване на общия административен акт се оповестява публично чрез оповестяване на проекта на акта на страницата на КФН в интернет в раздел „Обществени консултации” http://www.fsc.bg/bg/normativna-uredba/obshtestveni-konsultatsii/ .
На основание чл. 69, ал.1, т. 1 от АПК формата за участие на заинтересуваните лица в производството по издаване на акта е „Писмени предложения и възражения”.

На основание чл. 69, ал. 2 от АПК срокът за предоставяне на писмените предложения и възражения е един месец от датата на публикуване на съобщението за откриване на производството за издаване на административния акт на страницата на КФН в интернет.

Председателят на КФН Карина Караиванова откри форума „Печели находчиво: нови хоризонти за личните спестявания“ на 23.02.2017 г.

Заместник-председателят на КФН Владимир Савов представи дейността на комисията за защита на потребителите
 
Стенограма от изказването на Карина Караиванова, председател на Комисията за финансов надзор (КФН):
 
Уважаеми дами и господа,
 
Първо, искам да ви поздравя с добре дошли на форума. Приемам моето присъствие тук като сигнал, че КФН счита темата: „Печели наХОДчиво: нови хоризонти на личните спестявания“ и поставените подтеми, като изключително важни. Даваме заявка, че ще работим ефективно в областта на подобряване на финансовата грамотност на хората и по отношение защита на интересите на потребителите, което е и една от основните функции на КФН. Аз считам, че всички ние – бизнес, финансови експерти, включително медиите както и регулатора, сме големи длъжници на обществото от гледна точка на осигуряване на защита на потребителите.

Знаем, че нашето общество познава добре и се възползва от услугите на банковия сектор, но не такъв е случаят с небанковия финансов сектор. И нашата задача е да работим много по-активно за защита на потребителите на този сектор, било те инвестиционни, застрахователни или на допълнителното пенсионно осигуряване. Да им се предоставя необходимата ясна и точна информация за продуктите, да им се разясняват различните инвестиционни възможности и с подкрепата на регулатора, който трябва да осигурява една стабилна и нормална среда, небанковият бизнес да оперира спокойно и потребителите за бъдат доволни и защитени, ползващи въпросните услуги.

По отношение на финансовата грамотност, считаме, че тя е изключително важна. Ние вече сме стартирали разговори с български университети за обучения на студентите, мислим да работим и много по-активно по други образователни програми и за други публики, които да са достъпни до по-широк кръг от хора.

Конкретно, какви мерки предприемаме в най-близко бъдеще. По отношение на инвестициония сектор ще обявим обществено обсъждане на законови промени още другата седмица. Едно от нашите предложения касае изменението на ЗППЦК, а именно въвеждането на фигурата „таен клиент“. Тази промяна се инициира във връзка с инвестиционните дружества, които работят без лиценз. Считаме че това наше предложение до голяма степен ще окаже влияние на този пазар, където ежедневно граждани, потребители на услугите на тези компании без лиценз, биват лъгани.

По отношение на другите два сектора, за които отговаряме – застрахователния и допълнителното пенсионно осигуряване – знаете, че скоро извършихме една много задълбочена проверка, възползвахме се от услугите на външни, независими оценители, и направихме констатацията, че секторите са стабилни. Но в същото време идентифицирахме сериозни слабости, по които предприехме конкретни мерки. Важното е, че индивидуалните резултати за всяка една компания бяха публикувани и са на разположение на всеки, който иска да се запознае с тях. Свършихме изключително сериозна и задълбочена работа, от гледна точка на защита на интересите на потребителите. Те имат възможност да се запознаят детайлно с финансовото състояние на всяка една компания

Още веднъж от името на КФН приветствам тази инициатива и ще се включим активно във всички други подобни инициативи. Оставам на разположение за предложения от ваша страна за общи действия за повишаване на финансовата грамотност на нашето общество и защита на потребителите.

Пожелавам ви успешна работа.

КФН одобри списък с допуснати външни експерти да извършат проверка към 31.12.2016

Независимите външни експерти, които отговарят на изискванията, посочени в отправената от Комисията за финансов надзор (КФН) Покана на 17 февруари 2017 г. и които са одобрени от КФН да извършат проверка на активите на пенсионните фондове и на балансите на застрахователите и презастрахователите, в това число на ниво застрахователна група към 31.12.2016 г. са:

 

Одобрен списък на лицата, които да извършат проверка на активите на пенсионните фондове в България Одобрен списък на лицата, които да извършат проверка на балансите на застрахователите на българския застрахователен пазар
„БДО БЪЛГАРИЯ” ООД „БДО БЪЛГАРИЯ” ООД
„ДЕЛОЙТ ОДИТ” ООД „ДЕЛОЙТ ОДИТ” ООД
ДЗЗД "ГД КОНСОРЦИУМ ГРАНТ ТОРНТОН БЪЛГАРИЯ – ГЪРЦИЯ", БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ ДЗЗД "ГД КОНСОРЦИУМ ГРАНТ ТОРНТОН БЪЛГАРИЯ – ГЪРЦИЯ", БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ
„ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ” ООД „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ” ООД
„КПМГ БЪЛГАРИЯ” ООД „КПМГ БЪЛГАРИЯ” ООД
„ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ” ООД „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ” ООД
„ЪРНСТ И ЯНГ ОДИТ” ООД „ЪРНСТ И ЯНГ ОДИТ” ООД
„CLAYTON EURO RISK LIMITED”, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ „MAZARS SA”, ФРАНЦИЯ
„MAZARS SA”, ФРАНЦИЯ „MILLIMAN SP. ZO.O.”, ПОЛША
  „WILLIS TOWERS WATSON”, ХОЛАНДИЯ

 

INVITATION TO INDEPENDENT EXTERNAL REVIEWERS

For the Conduct of a Review of the Pension Funds’ Assets and of the Insurers’ and Reinsurers’ Balance Sheets, Including on an Insurance Group Level
 
The Financial Supervision Commission (FSC) extends an invitation for participation of independent external reviewers (IER) for the balance sheet review of the insurers and reinsurers, including on an insurance group level as to December 31, 2016 and for a review of the pension funds’ assets as to December 31, 2016, in connection with the reporting of the results from the review of the assets of pension funds as to June 30, 2016, taking into account the changes that have occurred after this date and considering the impact of all the subsequent events. The balance sheet reviews of insurers and reinsurers, including on an insurance group level and the review of the assets of the pension funds as to December 31, 2016 will be conducted pursuant to Art. 18. para 2 of the FSCA.
The FSC shall approve a list of independent external reviewers to conduct the reviews on the basis of the below-mentioned criteria. The deadline for submission of applications for admission to the list of independent external reviewers is February 21, 2017. The independent external reviewers who have participated in the completed balance sheet reviews of insurers and reinsurers and of the assets of the pension funds and who were not excluded from the list of the approved independent external reviewers can participate in the present procedure only on the basis of a notification for interest on their behalf to the FSC, without being obliged to submit documents. On February 22, 2017 the FSC will announce a final list of the independent external reviewers, who comply with the requirements for participation in the reviews.
All insurance, reinsurance and pension insurance companies shall choose an independent external reviewer from the list of the approved independent external reviewers.
 
1. Methodology

The balance sheet reviews of insurers and reinsurers, including on an insurance group level, as well as the review of the assets of pension funds as to December 31, 2016 shall be conducted as execution of contractual procedures under ISRS 4400 in compliance with methodologies, adopted by the FSC and entirely based on the methodologies adopted by the FSC for the purposes of the reviews as to June 30, 2016. For the purposes of the reviews, the independent external reviewers shall use as a basis the results from the conducted review as to June 30, 2016 of the relevant supervised entity, and considering the results from the consistency checks, reported in the summary and final report. The independent external reviewers should take into account the changes, which have occurred within the period of June 30, 2016 – December 31, 2016.
For the insurers with right to access to the single market of the European Union, the review shall cover the templates for quantity reporting under Solvency 2, and for the insurers without right to access to the single market of the European Union, the annual references under Ordinance № 30 dated July 19, 2006 on the requirements to accounting, the form and content of financial statements, references, reports and attachments of insurers and reinsurers.      
The balance sheet review of insurers and reinsurers, including on an insurance group level is considered by the FSC as compliance with the requirements for authentication of annual references under Art. 126, para 1, item 2 of the IC in the cases where the authentication is conducted by an independent external reviewer who is also an auditor according the Independent Financial Audit Act.
The independent external reviewer can be also an auditor of the reviewed entity for the purposes of the authentication of its annual financial statement. 
 
2. Deadlines for the completion of the reviews

For pension funds, the results of the reviews shall be submitted to the FSC by the independent external reviewer not later than March 31, 2017.
For insurers and reinsurers on an individual level the results from the reviews shall be submitted to the FSC by the independent external reviewer not later than May 22, 2017.
For insurers on a group level the results of the reviews shall be submitted to the FSC by the independent external reviewer not later than July 3, 2017.
 
3. Selection process of independent external reviewers
 
Every insurer and reinsurer, including on an insurance group level, as well as all pension insurance companies shall notify the FSC in writing of their choice of at least one independent external reviewer not later than March 2, 2017. All the notification letters containing the choice of an independent external reviewer shall be submitted to the FSC together with the evidence for compliance with the specific requirements referred to in item 4.2.
In case an insurer, respectively a reinsurer or a pension insurance company does not notify the FSC of its choice, accompanied by the required documents, or the teams do not comply with the requirements under item 4.2, the FSC will appoint an independent external reviewer of its choice to the relevant entity.
The inspection of the participating companies (insurance groups, falling within the scope of the review) shall be settled in an agreement of the insurance company, which is part of an insurance group. For the purposes of the independent external reviewer selection, the written notification to the FSC in regard to the appointing of an independent external reviewer to conduct the review on an insurance group level shall be realized by an insurance company, which is part of the insurance group.
The choice of the supervised entity is not binding for the FSC.
The Financial Supervision Commission will appoint an independent external reviewer to an insurer and to a reinsurer including on an insurance group level or to a pension fund not later than March 10, 2017.
 
 
4. Requirements for independent external reviewers
4.1. Eligibility criteria and evidence to be submitted to the FSC
In order to be included in the list, Independent external reviewers must comply with the following requirements:
4.1.1. The firm must have minimum 5 years international experience in at least three EU member states in the field of:
– for the pension funds sector – in evaluating and/or auditing pension companies/funds and/or assets management companies and/or banks and/or insurance/reinsurance undertakings with sizable assets[1]  and/or international experience in carrying out Asset Quality Reviews (AQR) in the banking sector or Balance Sheet Reviews (BSR) in the financial sector, commissioned by governments, EU or national authorities or central banks;
– for the insurance sector – evaluating[2]  assets and liabilities of sizable insurance undertakings and/or auditing sizable insurance undertakings and/or international experience in carrying out Asset Quality Reviews (AQR) in the banking sector or Balance Sheet Reviews (BSR) in the financial sector, commissioned by governments, EU or national authorities or central banks;
4.1.2. The firm’s team must not consist of members that have violated the Social Insurance Code, the Insurance Code, the Law on the Independent Financial Audit or the Law on Accounting during the last 5 years.
 
4.1.3. The firm should demonstrate that it has at least one team with theoretical knowledge and practical experience according to 4.2.1.
 
The selection will be based on the evaluation of compliance with the eligibility criteria. In order to certify compliance with the set criteria in point 4.1, the following evidences shall be provided by the applicants:
– A detailed written description, signed by the legal representatives of the firm, for the experience of the IER, in compliance with the requirements in point 4.1.1, together with a declaration signed by the legal representatives of the firm for the correctness of the information.
– A declaration, signed by the legal representatives of the firm for compliance with the requirements in point 4.1.2.
– CVs, signed by the respective person and by at least one legal representative of the firm, presenting details on the qualification and experience of the team complying with the requirements of 4.1.3, together with a declaration signed by the legal representatives of the IER for compliance with the requirements of 4.1.3.
 
All documents under point 4.1. shall be submitted to FSC in original hard copy.
 
4.2. Appointment of independent external reviewers for each particular (re)insurer, including on insurance group level and each particular pension fund
 
Requirements
 
4.2.1. For the review of each particular (re)insurer, including on insurance group level and the pension funds, managed by a pension insurance company, the IER shall provide separate team, while being free to use the same team or specific members of that team for different entities under review, provided that the workload for the team members is not unreasonably high.
 
The team required for each participating (re)insurer, including on insurance group level and the pension funds, managed by a pension insurance company will be composed of:
 
–           as minimum 1 manager (partner/director/principal) with expertise in the review of assets and liabilities of the undertakings in 4.1.1. with at least 5 years of professional experience as a professional, registered auditor in the review of assets and liabilities of the undertakings in 4.1.1., who has the ultimate responsibility for the review;
–           1 highly qualified actuary expert with at least 5 years of professional experience as an actuary (for (re)insurer and insurance groups);
–           1 expert / analyst who is a holder of the right to use the Chartered Financial Analyst designation or other internationally recognized professional qualification in the area of finance and at least 3 years of professional experience and
–           3 experts with at least 3 years’ practical experience in auditing or evaluation of the undertakings in point 4.1.1.
 
In the course of the review the independent external reviewer will use at least 1 independent valuer (either employee of the Independent external reviewer or separately hired) with the necessary competences according to the Independent Valuers Act.
 
It is not an obstacle the IER to be the auditor of the reviewed undertaking.
 
Evidences
 
–           The independent external reviewer shall provide the FSC with CV's of the partner or other person(s) in the firm who is responsible for the review and for signing the report together with the CVs of all team members. CVs shall include accurate information and appropriate details on the type of reviews carried out by the staff indicating capability and capacity to undertake the review as well as details on relevant specific experience. Each CV should be signed by the respective person and by at least one legal representative of the firm. A declaration shall be submitted by the legal representative of the IER for compliance with the requirements.
–           Written consent by the legal representative of the IER to perform review of the supervised entity in compliance with this invitation.
 
All documents under point 4.2. shall be submitted to FSC in original hard copy.

 

[1] Assets which are measurable to the pension funds assets
[2] Evaluation means activities relating to verification of the reliability and adequacy of the assessment of the value of assets or liabilities of a financial institution, including financial instruments, loan or securities portfolios, capital instruments, attracted resources and accepted collateral.

INVITATION TO INDEPENDENT EXTERNAL REVIEWERS

For the Conduct of a Review of the Pension Funds’ Assets and of the Insurers’ and Reinsurers’ Balance Sheets, Including on an Insurance Group Level
 
The Financial Supervision Commission (FSC) extends an invitation for participation of independent external reviewers (IER) for the balance sheet review of the insurers and reinsurers, including on an insurance group level as to December 31, 2016 and for a review of the pension funds’ assets as to December 31, 2016, in connection with the reporting of the results from the review of the assets of pension funds as to June 30, 2016, taking into account the changes that have occurred after this date and considering the impact of all the subsequent events. The balance sheet reviews of insurers and reinsurers, including on an insurance group level and the review of the assets of the pension funds as to December 31, 2016 will be conducted pursuant to Art. 18. para 2 of the FSCA.
The FSC shall approve a list of independent external reviewers to conduct the reviews on the basis of the below-mentioned criteria. The deadline for submission of applications for admission to the list of independent external reviewers is February 21, 2017. The independent external reviewers who have participated in the completed balance sheet reviews of insurers and reinsurers and of the assets of the pension funds and who were not excluded from the list of the approved independent external reviewers can participate in the present procedure only on the basis of a notification for interest on their behalf to the FSC, without being obliged to submit documents. On February 22, 2017 the FSC will announce a final list of the independent external reviewers, who comply with the requirements for participation in the reviews.
All insurance, reinsurance and pension insurance companies shall choose an independent external reviewer from the list of the approved independent external reviewers.
 
1. Methodology

The balance sheet reviews of insurers and reinsurers, including on an insurance group level, as well as the review of the assets of pension funds as to December 31, 2016 shall be conducted as execution of contractual procedures under ISRS 4400 in compliance with methodologies, adopted by the FSC and entirely based on the methodologies adopted by the FSC for the purposes of the reviews as to June 30, 2016. For the purposes of the reviews, the independent external reviewers shall use as a basis the results from the conducted review as to June 30, 2016 of the relevant supervised entity, and considering the results from the consistency checks, reported in the summary and final report. The independent external reviewers should take into account the changes, which have occurred within the period of June 30, 2016 – December 31, 2016.
For the insurers with right to access to the single market of the European Union, the review shall cover the templates for quantity reporting under Solvency 2, and for the insurers without right to access to the single market of the European Union, the annual references under Ordinance № 30 dated July 19, 2006 on the requirements to accounting, the form and content of financial statements, references, reports and attachments of insurers and reinsurers.      
The balance sheet review of insurers and reinsurers, including on an insurance group level is considered by the FSC as compliance with the requirements for authentication of annual references under Art. 126, para 1, item 2 of the IC in the cases where the authentication is conducted by an independent external reviewer who is also an auditor according the Independent Financial Audit Act.
The independent external reviewer can be also an auditor of the reviewed entity for the purposes of the authentication of its annual financial statement. 
 
2. Deadlines for the completion of the reviews

For pension funds, the results of the reviews shall be submitted to the FSC by the independent external reviewer not later than March 31, 2017.
For insurers and reinsurers on an individual level the results from the reviews shall be submitted to the FSC by the independent external reviewer not later than May 22, 2017.
For insurers on a group level the results of the reviews shall be submitted to the FSC by the independent external reviewer not later than July 3, 2017.
 
3. Selection process of independent external reviewers
 
Every insurer and reinsurer, including on an insurance group level, as well as all pension insurance companies shall notify the FSC in writing of their choice of at least one independent external reviewer not later than March 2, 2017. All the notification letters containing the choice of an independent external reviewer shall be submitted to the FSC together with the evidence for compliance with the specific requirements referred to in item 4.2.
In case an insurer, respectively a reinsurer or a pension insurance company does not notify the FSC of its choice, accompanied by the required documents, or the teams do not comply with the requirements under item 4.2, the FSC will appoint an independent external reviewer of its choice to the relevant entity.
The inspection of the participating companies (insurance groups, falling within the scope of the review) shall be settled in an agreement of the insurance company, which is part of an insurance group. For the purposes of the independent external reviewer selection, the written notification to the FSC in regard to the appointing of an independent external reviewer to conduct the review on an insurance group level shall be realized by an insurance company, which is part of the insurance group.
The choice of the supervised entity is not binding for the FSC.
The Financial Supervision Commission will appoint an independent external reviewer to an insurer and to a reinsurer including on an insurance group level or to a pension fund not later than March 10, 2017.
 
4. Requirements for independent external reviewers
4.1. Eligibility criteria and evidence to be submitted to the FSC
In order to be included in the list, Independent external reviewers must comply with the following requirements:
4.1.1. The firm must have minimum 5 years international experience in at least three EU member states in the field of:
– for the pension funds sector – in evaluating and/or auditing pension companies/funds and/or assets management companies and/or banks and/or insurance/reinsurance undertakings with sizable assets[1]  and/or international experience in carrying out Asset Quality Reviews (AQR) in the banking sector or Balance Sheet Reviews (BSR) in the financial sector, commissioned by governments, EU or national authorities or central banks;
– for the insurance sector – evaluating[2]  assets and liabilities of sizable insurance undertakings and/or auditing sizable insurance undertakings and/or international experience in carrying out Asset Quality Reviews (AQR) in the banking sector or Balance Sheet Reviews (BSR) in the financial sector, commissioned by governments, EU or national authorities or central banks;
4.1.2. The firm’s team must not consist of members that have violated the Social Insurance Code, the Insurance Code, the Law on the Independent Financial Audit or the Law on Accounting during the last 5 years.
 
4.1.3. The firm should demonstrate that it has at least one team with theoretical knowledge and practical experience according to 4.2.1.
 
The selection will be based on the evaluation of compliance with the eligibility criteria. In order to certify compliance with the set criteria in point 4.1, the following evidences shall be provided by the applicants:
– A detailed written description, signed by the legal representatives of the firm, for the experience of the IER, in compliance with the requirements in point 4.1.1, together with a declaration signed by the legal representatives of the firm for the correctness of the information.
– A declaration, signed by the legal representatives of the firm for compliance with the requirements in point 4.1.2.
– CVs, signed by the respective person and by at least one legal representative of the firm, presenting details on the qualification and experience of the team complying with the requirements of 4.1.3, together with a declaration signed by the legal representatives of the IER for compliance with the requirements of 4.1.3.
 
All documents under point 4.1. shall be submitted to FSC in original hard copy.
 
4.2. Appointment of independent external reviewers for each particular (re)insurer, including on insurance group level and each particular pension fund
 
Requirements
 
4.2.1. For the review of each particular (re)insurer, including on insurance group level and the pension funds, managed by a pension insurance company, the IER shall provide separate team, while being free to use the same team or specific members of that team for different entities under review, provided that the workload for the team members is not unreasonably high.
 
The team required for each participating (re)insurer, including on insurance group level and the pension funds, managed by a pension insurance company will be composed of:
 
–           as minimum 1 manager (partner/director/principal) with expertise in the review of assets and liabilities of the undertakings in 4.1.1. with at least 5 years of professional experience as a professional, registered auditor in the review of assets and liabilities of the undertakings in 4.1.1., who has the ultimate responsibility for the review;
–           1 highly qualified actuary expert with at least 5 years of professional experience as an actuary (for (re)insurer and insurance groups);
–           1 expert / analyst who is a holder of the right to use the Chartered Financial Analyst designation or other internationally recognized professional qualification in the area of finance and at least 3 years of professional experience and
–           3 experts with at least 3 years’ practical experience in auditing or evaluation of the undertakings in point 4.1.1.
 
In the course of the review the independent external reviewer will use at least 1 independent valuer (either employee of the Independent external reviewer or separately hired) with the necessary competences according to the Independent Valuers Act.
 
It is not an obstacle the IER to be the auditor of the reviewed undertaking.
 
Evidences
 
–           The independent external reviewer shall provide the FSC with CV's of the partner or other person(s) in the firm who is responsible for the review and for signing the report together with the CVs of all team members. CVs shall include accurate information and appropriate details on the type of reviews carried out by the staff indicating capability and capacity to undertake the review as well as details on relevant specific experience. Each CV should be signed by the respective person and by at least one legal representative of the firm. A declaration shall be submitted by the legal representative of the IER for compliance with the requirements.
–           Written consent by the legal representative of the IER to perform review of the supervised entity in compliance with this invitation.
 
All documents under point 4.2. shall be submitted to FSC in original hard copy.

 

[1] Assets which are measurable to the pension funds assets
[2] Evaluation means activities relating to verification of the reliability and adequacy of the assessment of the value of assets or liabilities of a financial institution, including financial instruments, loan or securities portfolios, capital instruments, attracted resources and accepted collateral.

Съобщение до лицата, които изпълняват ръководни функции в емитенти или участници на пазари за квоти за емисии и лица, тясно свързани с тях

Предвид продължаващото получаване на уведомления от лица, които изпълняват ръководни функции в емитенти и от лица, тясно свързани с тях във форма-образец, с която се е изпълнявало задължението по чл. 16 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, който е отменен от 30.09.2016 г. Ви напомняме следното:
  • лицата попадащи в хипотезата на чл. 19, § 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 следва да предоставят своите уведомления на емитента или участника на пазар за квоти за емисии и заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” във форма-образец, указана в Приложението на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/523 на Комисията от 10.03.2016 г., приет в съответствие с разпоредбата на чл. 19, § 15, ал. 3 от Регламент (ЕС) № 596/2014;
  • уведомленията по чл. 19, § 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 следва да се представят на емитента или участника на пазар за квоти за емисии и компетентния орган;
  • лицата, които изпълняват ръководни функции в емитенти и лицата, тясно свързани с тях, следва да имат предвид, че с подаването на уведомление по чл. 19, § 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 в различна форма от формата-образец, предвидена в Приложението на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/523 не изпълняват вмененото им задължение с посочената разпоредба;
  • редът и начинът за предоставянето на посочените уведомления до заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” е посочен на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Пазарни злоупотреби”, секция „Начини за подаване на информация в изпълнение на Регламент 596/2014 относно пазарните злоупотреби”, директен достъп до която може да се получи чрез следния линк: http://www.fsc.bg/bg/podnadzorni-litsa/pazarni-zloupotrebi/nachini-za-podavane-na-informatsiya-v-izpalnenie-na-reglament-596-2014-otnosno-pazarnite-zloupotrebi/
  • xls формат на формата-образец, предвидена в Приложението на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/523 е наличен на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Административни документи”, секция „Форми и образци”, раздел „Капиталов пазар”.

КФН ще проследи отразяването на резултатите от приключилите прегледи в застрахователния и осигурителен сектор

Комисията за финансов надзор (КФН) взе решение за извършване на проверка на основание чл. 18, ал. 2 от ЗКФН от независими външни експерти на балансите на застрахователите и презастрахователите, в това число на ниво застрахователна група, към 31.12.2016 г. и на активите на пенсионни фондове към 31.12.2016 г. във връзка с отразяването на резултатите от прегледа към 30.06.2016 г., като се отчетат настъпилите промени след тази дата и се вземе предвид ефектът от всички настъпили последващи събития.

Решението на КФН се обосновава със следните обстоятелства:
Резултатите от прегледите на балансите на застрахователите и презастрахователите и на активите на пенсионните фондове бяха публикувани на 3 февруари 2017 г. Референтната дата на прегледите беше 30 юни 2016 г., към която дата беше извършен преглед на балансите на застрахователите и презастрахователите и на активите на пенсионните фондове и бяха преизчислени капиталовите изисквания на застрахователите и презастрахователите на българския застрахователен пазар.

С цел да се гарантира траен ефект от извършения преглед на застрахователите и презастрахователите от назначените висококвалифицирани независими външни експерти е необходимо да се извърши проверка от независими външни експерти към 31 декември 2016 г. За застрахователите с право на достъп до единния пазар на Европейския съюз, проверката следва да обхване образците за количествено отчитане по Платежоспособност 2, а за застрахователите без право на достъп до единния пазар на Европейския съюз – годишните справки по Наредба № 30 от 19.07.2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите и презастрахователите.

Проверките на балансите на застрахователите и презастрахователите, в това число на ниво застрахователна група, както и на активите на пенсионните фондове към 31.12.2016 г. следва да се извършат като изпълнение на договорени процедури съгласно МОС 4400 в съответствие с методологии, приети от КФН, и базирани изцяло на методологиите, приети от КФН за целите на прегледите към 30.06.2016 г. За целите на проверките независимите външни експерти следва да използват за база резултатите от извършения към 30.06.2016 г. преглед на съответното поднадзорно лице, като вземат предвид резултатите от проверките за съпоставимост, оповестени в обобщения и окончателния доклад. Независимите външни експерти следва да отчетат настъпилите промени в периода между 30 юни и 31 декември 2016 г.

Аналогично, за целите на осъществявания надзор върху пенсионните фондове е необходимо независимите външни експерти да извършат проверка на активите им към 31 декември 2016 г. във връзка с отразяването на резултатите от прегледа на активите на пенсионните фондове към 30.06.2016 г., като се отчетат настъпилите промени след тази дата и се вземе предвид ефектът от всички настъпили последващи събития.

За застрахователите на индивидуална основа резултатите от проверката следва да бъдат представени в КФН в срок до 22 май 2017 г. За застрахователите на ниво група резултатите от проверката следва да бъдат представени в КФН в срок до 3 юли 2017 г. Те трябва да бъдат отразени от застрахователите и презастрахователите с право на достъп до единния пазар на ЕС в подаваните от тях годишни образци за количествено отчитане по Платежоспособност 2 съгласно чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ. За застрахователите без право на достъп до единния пазар на Европейския съюз резултатите от проверката трябва да бъдат отразени в годишните справки по Наредба № 30 от 19.07.2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите и презастрахователите.

За пенсионните фондове резултатите от проверката следва да бъдат представени в срок до 31 март 2017 г.

Проверката на балансите на застрахователите и презастрахователите, в това число на ниво застрахователна група, ще се счита от КФН за изпълнение на изискването за заверка на годишните справки по чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ, в случаите когато проверката е извършена от независим външен експерт, който е и одитор съгласно Закона за независимия финансов одит.
 
Проверката трябва да се извърши от независими външни експерти, които ще бъдат включени от КФН в списък на допуснатите да извършат проверките независими външни експерти въз основа на критериите, посочени в поканата. Крайният срок за подаване на заявления за допускане в списъка на независими външни експерти е 21.02.2017 г. Независимите външни експерти, които са участвали в завършилите прегледи на балансите на застрахователите и презастрахователите и на активите на пенсионните фондове, и които не са били изключвани от списъка на одобрените независими външни експерти, могат да участват в настоящата процедура само въз основа на уведомление за интерес от тяхна страна до КФН, без да е необходимо да представят документи.

Комисията за финансов надзор ще оповести окончателен списък на независимите външни експерти, които отговарят на изискванията за участие в проверките на 22.02.2017 г.

ПОКАНА ЗА НЕЗАВИСИМИ ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ

За извършване на проверка на активите на пенсионните фондове и на балансите на застрахователите и презастрахователите в това число на ниво застрахователна група
 
Комисията за финансов надзор (КФН) отправя покана за участие на независими външни експерти за проверка на балансите на застрахователите и презастрахователите, в това число на ниво застрахователна група към 31.12.2016 г. и на активите на пенсионни фондове към 31.12.2016 г. във връзка с отразяването на резултатите от прегледа на активите на пенсионните фондове към 30.06.2016 г., като се отчетат настъпилите промени след тази дата и се вземе предвид ефектът от всички настъпили последващи събития. Проверките на балансите на застрахователите и презастрахователите, в това число на ниво застрахователна група и на активите на пенсионни фондове към 31.12.2016 г. ще се извършат на основание чл. 18, ал. 2 от ЗКФН.
Независимите външни експерти ще бъдат включени от КФН в списък на допуснатите да извършат проверките независими външни експерти въз основа на критериите, посочени по-долу. Крайният срок за подаване на заявления за допускане в списъка на независими външни експерти е 21.02.2017 г. Независимите външни експерти, които са участвали в завършилите прегледи на балансите на застрахователите и презастрахователите и на активите на пенсионните фондове, и които не са били изключвани от списъка на одобрените независими външни експерти, могат да участват в настоящата процедура само въз основа на уведомление за интерес от тяхна страна до КФН, без да е необходимо да представят документи.  Комисията за финансов надзор ще оповести окончателен списък на независимите външни експерти, които отговарят на изискванията за участие в проверките на 22.02.2017 г.
Всяко застрахователно, презастрахователно и пенсионноосигурително дружество избира независим външен експерт от списъка на одобрените независими външни експерти.
  1. Методология
Проверките на балансите на застрахователите и презастрахователите, в това число на ниво застрахователна група, както и на активите на пенсионните фондове към 31.12.2016 г. следва да се извършат като изпълнение на договорени процедури съгласно МОС 4400 в съответствие с методологии, приети от КФН, и базирани изцяло на методологиите, приети от КФН за целите на прегледите към 30.06.2016 г. За целите на проверките независимите външни експерти следва да използват за база резултатите от извършения към 30.06.2016 г. преглед на съответното поднадзорно лице, като вземат предвид резултатите от проверките за съпоставимост, оповестени в обобщения и окончателния доклад. Независимите външни експерти следва да отчетат настъпилите промени в периода между 30 юни и 31 декември 2016 г.
За застрахователите с право на достъп до единния пазар на Европейския съюз, проверката следва да обхване образците за количествено отчитане по Платежоспособност 2, а за застрахователите без право на достъп до единния пазар на Европейския съюз годишните справки по Наредба № 30 от 19.07.2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите и презастрахователите.
Проверката на балансите на застрахователите и презастрахователите, в това число на ниво застрахователна група ще се счита от КФН за изпълнение на изискването за заверка на годишните справки по чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ, в случаите когато проверката е извършена от независим външен експерт, който е и одитор съгласно Закона за независимия финансов одит.
Не представлява пречка независимият външен експерт да бъде и одитор на проверяваното лице за целите на заверка на годишния му финансов отчет.
 
  1. Срокове за извършване на прегледите
За пенсионните фондове резултатите от проверките следва да бъдат представени в КФН от независимия външен експерт в срок до 31 март 2017 г.
За застрахователите и презастрахователите на индивидуална основа резултатите от проверките следва да бъдат представени в КФН от независимият външен експерт в срок до 22 май 2017 г.
За застрахователите на ниво група резултатите от проверките следва да бъдат представени в КФН от независимият външен експерт в срок до 3 юли 2017 г.
 
  1. Процес на подбор на независими външни експерти и срокове
Всеки застраховател и презастраховател в това число на ниво застрахователна група, както и пенсионноосигурителните дружества, трябва да уведомят писмено КФН за своя избор на поне един независим външен експерт най-късно до 02 март 2017 г. Всички уведомителни писма с избора на независим външен експерт следва да се подават до КФН заедно с определените в т. 4.2. доказателства за съответствие с определените изисквания. 
В случай че застраховател, съответно презастраховател или пенсионноосигурително дружество не уведоми за своя избор, заедно с изискуемите документи, или екипите не отговарят на изискванията по т. 4.2., КФН ще назначи независим външен експерт на съответното лице по свой избор.
Проверката на участващите дружества (застрахователни групи, попадащи в обхвата на прегледа) трябва да бъде уредено в договор на застрахователно дружество, принадлежащо към застрахователната група. За целите на избора на независим външен експерт писменото уведомяване до КФН по отношение на избора на независим външен експерт, който да извърши проверката на ниво застрахователна група, следва да се извърши от застрахователно дружество, принадлежащо към застрахователната група.
Изборът на поднадзорното лице не обвързва КФН.
Комисията за финансов надзор ще назначи независим външен експерт на застраховател и презастраховател в това число на ниво застрахователна група или на пенсионен фонд не по-късно от 10 март 2017 г.
 
4. Изисквания към независимите външни експерти
4.1. Критерии за допустимост и доказателства, които да бъдат представени на КФН
            За да бъдат включени в списъка, независимите външни експерти трябва да отговарят на следните изисквания:
                  4.1.1 Фирмата трябва да има минимум 5 години опит в поне 3 държави членки на ЕС в сферата на:
– за осигурителния сектор – оценяването и/или одита на пенсионноосигурителни дружества/фондове и/или дружества за управление на активи и/или банки и /или застраховатлени/презастрахователни предприятия със съизмерими активи[1] и/или международен опит в провеждането на прегледи за качество на активите в банковия сектор или прегледи на баланси във финансовия сектор, възложени от правителства, или национални органи или централни банки съответно Европейска централна банка или органи на Европейския съюз;
– за застрахователния сектор –  оценяването на[2] активи и пасиви на големи застрахователи и/или одита на големи застрахователи и/или международен опит в провеждането на прегледи за качество на активите в банковия сектор или прегледи на баланси във финансовия сектор, възложени от правителства, или национални органи или централни банки съответно Европейска централна банка или органи на Европейския съюз;
        4.1.2. Екипът на независимият външен експерт не трябва да се състои от членове, които са извършили нарушения на Кодекса за социално осигуряване, Кодекса за застраховането, Закона за независимия финансов одит или Закона за счетоводството за последните 5 години.
        4.1.3. Независимият външен експерт следва да докаже, че разполага с поне един екип с теоретични познания и практически опит съгласно точка 4.2.1.
 
  Изборът се основава на оценката на спазването на критериите за допустимост. За да се гарантира спазването на установените в точка 4.1 критерии, кандидатите следва да представят в КФН следните доказателства:
– Подробно писмено описание, подписано от законните представители на фирмата, на опита на независимия външен експерт, което отговаря на изискванията на точка 4.1.1., съвместно с декларация, подписана от законните представители на фирмата, в потвърждение на точността на информацията.
– Декларация от законните представители на фирмата за съответствие с изискванията по точка 4.1.2.
– Автобиографии, подписани от съответното лице и от поне един законен представител на фирмата, където са представени подробности за квалификацията и опита на екипа, в съответствие с изискванията на 4.1.3, заедно с декларация от законните представители на независимият външен експерт за съответствие с изискванията по точка 4.1.3.
  Всички документи по т. 4.1. следва да се представят в КФН на хартиен носител в оригинал.
 
4.2 Назначаване на независими външни експерти за всеки конкретен застраховател и презастраховател, в това число на ниво застрахователна група и всеки конкретен пенсионен фонд
Изисквания
  4.2.1. За прегледа на всеки конкретен застраховател и презастраховател, в това число на ниво застрахователна група и на пенсионните фондове, управлявани от едно пенсионноосигурително дружество, независимият външен експерт представя отделен екип, като същевременно има правото да използва същия екип или определени членове от него за различните лица, обект на проверка, в случай че натовареността на членовете на екипа не е неразумно висока.
 
            Екипът, необходим за всеки участващ застраховател и презастраховател, в това число на ниво застрахователна група и на пенсионните фондове, управлявани от едно пенсионноосигурително дружество, ще се състои от:
– поне 1 ръководител (съдружник/директор/управител) с експертни познания в прегледа на активи и пасиви на предприятия по т. 4.1.1 с поне 5 години професионален опит като регистриран одитор в прегледа на активи и пасиви на предприятия по т. 4.1.1, който носи крайната отговорност за прегледа;
– 1 висококвалифициран актюер с поне 5 години професионален опит като актюер (за застрахователите и презастрахователите и за застрахователните групи);
– 1 експерт/анализатор с права на Сертифициран финансов анализатор или друга международно призната професионална квалификация от сферата на финансите и поне 3 години професионален опит и
– 3 експерта с поне 3 години практически опит в одита и оценката на предприятия по т. 4.1.1.
 
В хода на проверката независимият външен експерт ще използва поне 1 независим оценител (или служител на независим външен експерт, или нает отделно) с необходимата компетентност съгласно Закона за независимите оценители.
 
 Не представлява пречка независимият външен експерт да бъде одитор на проверявано лице.           
Доказателства
– Независимият външен експерт предоставя на КФН автобиография на съдружника или друго(и) лице(а) във фирмата, което отговаря за прегледа и подписването на доклада, заедно с автобиографиите на всички членове на екипа. Автобиографиите включват точна информация и подходящи подробности за типа преглед, извършван от персонала, като в тях се посочват възможностите и способностите за извършване на проверката, както и подробности относно приложимия конкретен опит. Всяка автобиография следва да се подпише от съответното лице и поне от един законен представител на фирмата. Представя се и декларация от законните представители на независимият външен експерт за съответствие с изискванията.
– Писмено съгласие от законните представители на фирмата да извършат проверка на поднадзорното лице в съответствие с тази покана.
 
Всички документи по т. 4.2. следва да се представят в КФН на хартиен носител в оригинал.
 

[1] активи, които са съизмерими с активите на пенсионните фондове.

[2] оценката означава дейности, свързани с проверката на надеждността и адекватността на оценката на стойността на активите или пасивите на финансовата институция, в т.ч. финансови инструменти, кредитни портфейли или портфейли с ценни книжа, капиталови инструменти, привлечени  ресурси и прието обезпечение.
 

Предварителни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2016 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2016 г. Информацията е получена на база на предварителните финансови отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данни за разпределението на осигурените лица в пенсионните фондове по пол и възраст към 31.12.2016 г.

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 31.12.2016 г. е 4 472 676 души, като нараства спрямо 31.12.2015 г. с 1,96 на сто.

В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12.2016 г. са акумулирани нетни активи на стойност 10 757 277 хил. лв. В сравнение с края на 2015 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 15,20 на сто.

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през 2016 г. възлизат на 183 622 хил.лв. Общият нетен финансов резултат на дружествата за 2016 г. е в размер на 61 643 хил.лв.

Подробна информация за предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2016 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 31.12.2016 г. по пол и възраст може да намерите в раздел: Поднадзорни лица / Статистика / Осигурителен пазар / Статистика и анализи.