Застрахователите ще имат достъп до данните на КАТ

Комисията за финансов надзор (КФН) прие Наредба за регистрите на Гаранционния фонд и за обмена и защитата на информацията и за издаването и отчитането на задължителните застраховки по чл.461, т.1 и 2 от Кодекса за застраховането. Наредбата бе одобрена днес и от министрите на вътрешните работи и на транспорта, с които се приема съвместно. С тази наредба се урежда достъпа на застрахователите до данни от МВР чрез онлайн връзка в реално време, като при сключване на застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите ползвателите на застрахователни услуги ще предоставят само регистрационния номер на превозното средство и номера на свидетелството му за регистрация (номер на талон). Така полиците по ГО на автомобилистите ще се издават много по-бързо, тъй като с въвеждането на регистрационния номер на автомобила автоматично ще се зареждат всички данни от регистъра на МВР, които досега се преписваха от талона-номер на рамата, кубатура, мощност, собственици и т.н. Това ще спести време и евентуални неприятни ситуации за застрахованите лица, тъй като се елиминира риска от грешка при въвеждането на данните. Освен това с наредбата се създава и правната и техническа рамка МВР да предоставя на застрахователите чрез онлайн услуга информация за извършени нарушения на Закона за движение по пътищата. Тази информация ще бъде елемент от системата „бонус-малус” и по този начин изрядните водачи ще плащат по-малко за застраховката в сравнение с нарушителите. Обменът на данни в реално време и съответно сключването на полици по описания начин трябва да започне от началото на август 2017 г.

Наредбата също така предвижда всяка издадена застрахователна полица да влиза автоматично в реално време в регистър на Гаранционния фонд, до който достъп ще имат МВР и КФН. По този начин МВР ще разполага с информация в реално време за сключените полици. С наредбата се урежда и поддържането на регистър на предявените и изплатените претенции и регистър по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и по застраховка „Автокаско", с което КФН ще може да проследява по електронен път всяка заведена претенция. Чрез регистъра на претенциите КФН ще осъществява и постоянен контрол дали застрахователите разполагат с достатъчни резерви да изплащат обезщетения по автомобилни застраховки, които заедно формират над 70% от пазара на застрахователни услуги.

Кратък преглед на някои основни теми, по които работи КФН през 2016 година

Комисията за финансов надзор ще представи подробен преглед на дейността си през 2016 година с Годишния отчет пред парламента. Предлагаме съвсем кратък преглед на някои основни теми, по които работихме през отиващата си година.

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР
От началото на 2016-а влезе в сила новият Кодекс за застраховането, който приложи изискванията на Европейската Директива, известна като Платежоспособност II. С този Кодекс значително бе повишена защитата на ползвателите на застрахователни услуги. Новата нормативна уредба съществено увеличава изискванията към застрахователите и гарантира тяхната финансова стабилност. В края на годината КФН прие и нова наредба, която прави значително по-прозрачни финансовите отчети на компаниите в бранша и гарантира пълна съпоставимост на информацията в тях. 
Значително се модернизира и разви инфраструктурата и информационните системи, които обслужват този пазар. Застрахователите ще могат да ползват данните от информационните масиви на МВР, което ще ускори издаването на полиците по Гражданска отговорност. С въвеждането на данните от талона на превозното средство автоматично се попълват и данните в полицата, което ще намали грешките и е в интерес на потребителите. По отношение на Гражданската отговорност вече функционира и база данни за предявените и изплатените претенции от всички застрахователи, което дава възможност на КФН в реално време да следи движението по всяка предявена претенции и освен това да има ясна представа за резервите на отделните застрахователи и капацитета им да изплащат обезщетения по Гражданска отговорност и Автокаско.
Значително се скъсиха сроковете по разглеждането на жалби на ползватели на застрахователни услуги. Благодарение на по-добрата организация КФН се произнася по-бързо, което е в услуга на потребителите.

ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР
В областта на допълнителното пенсионно осигуряване положихме значителни усилия за подобряване на нормативната уредба, като за съжаление голяма част от нашите идеи не получиха необходимата законодателна подкрепа.
Въпреки това обаче не може да не се отчетат влезлите в сила изменения относно намаляване размера на събираните от пенсионноосигурителните дружества удръжки от всяка осигурителна вноска с 0.25 на сто годишно до достигането на 3.75 на сто през 2019 г. и такси за управление на средствата на осигурените в задължителните пенсионни фондове лица с 0.05 на сто годишно до достигането на 0.75 на сто през 2019 г.; отпадането на таксата при прехвърляне на средствата от един фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване в друг съответен; повишаване периодичността на оповестяване на информацията за инвестициите на пенсионните фондове с цел прозрачност и завишен обществен контрол и др.
Към настоящия момент в Народно събрание е внесен законопроект, с който се предлагат редица важни промени в Кодекса за социално осигуряване – усъвършенстване на режима за инвестиране на средствата на пенсионните фондове с цел създаване на възможности за постигане на по-добра доходност при управление на средствата на осигурените лица, завишаване на изискванията към управлението на пенсионноосигурителните дружества, засилване на контролните функции на банките, в които се съхраняват активите на пенсионните фондове, завишаване на изискванията по отношение компетентността на осигурителните посредници, увеличаване на размера на прилаганите санкции и диференциране на техния размер според вида на нарушението и др.
 
КФН ще продължи активно работа като в интерес на осигурените лица ще търси най-добрите решения за регулиране дейността на пенсионноосигурителните дружества, в т.ч. създаване на възможности за постигане на по-добра доходност при управление на средствата на осигурените лица, завишаване на изискванията към управляващите и представляващите пенсионноосигурителните дружества, завишаване контролните функции на банките, в които се съхраняват активите на пенсионните фондове, завишаване на изискванията относно компетентността на осигурителните посредници и др.
 
ИНВЕСТИЦИОНЕН НАДЗОР
Създаден бе Съвет за развитие на капиталовия пазар. Съветът предложи Стратегия с цяла поредица от конкретни мерки, които биха обърнали неблагоприятната посока на развитие на фондовата борса от последните години и могат да окажат полезно въздействие върху икономиката като цяло.
Попълнихме някои бели полета в закона с Наредба за колективните инвестиционни схеми. Така стана възможна появата на пазара на първия български борсово-търгуван фонд.
За да привлечем нови играчи на пазара подготвихме промени в Закона за публично предлагане на ценни книжа. Ще се опише процедурата за промяна на условията на облигационна емисия, което ще повиши прозрачността и ще даде допълнителна защита на инвеститорите. Така ще бъдат отстранени някои сериозни дефекти при търговията с корпоративни облигации, които са констатирани отдавна, но едва сега се отстраняват.
Разработихме уредбата на фигурата на тайния клиент. Инвестиционните посредници ще бъдат задължени все по-задълбочено да информират своите клиенти за рисковете от борсовата търговия. Тайните клиенти ще ни помогнат да видим дали посредниците отговорно изпълняват тези изисквания.
Успяхме да се справим с едно непознато за нас предизвикателство- да приемем отчетите на енергийни и водоснабдителни компании, както и на фирми с държавно и общинско участие. Тази информация ще направи тези чувствителни за обществото сектори значително по-прозрачни.
 
 
Извън дейността на специализираните управления като политика на комисията поддържаме чест и откровен диалог с бизнеса. От 10 януари следващата година стартират ежеседмични разговори на компаниите от небанковия финансов сектор с ръководството на КФН. В съгласие с поднадзорните лица подготвихме и внесохме в парламента законопроект, който ще осигури функционирането на един модерен и независим регулатор.

Данни за застрахователния и презастрахователния пазар към края на третото тримесечие на 2016 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане, животозастрахователните дружества и презастрахователите към края на месец септември на 2016 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.

Утвърдени са технически лихвен процент и биометрични таблици за смъртност, които да се прилагат от ПОД при изчисляване на пенсионните резерви към 31.12.2016 г.

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", издаде решение, с което утвърждава технически лихвен процент и биометрични таблици за смъртност, които да се прилагат при изчисляване на пенсионните резерви към 31.12.2016 г. от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

Решение № 881-ПОД от 22.12.2016 г. може да намерите в раздел „Административни документи”, "Решения", а приложенията към него – в раздел „Административни документи”, "Форми и образци".

Съобщение относно „АктивТрейдс – клон София” КЧТ

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани страни за следното:
 
„АктивТрейдс – клон София” КЧТ, ЕИК 201961349, е клон на лицензиран инвестиционен посредник и има право да извършва инвестиционни дейности и да предоставя инвестиционни услуги на територията на Република България, считано от 08.06.2012 г.
 
ActivTrades PLC е инвестиционен посредник, лицензиран и регулиран от Financial Conduct Authority, Великобритания (FCA) и е вписан в регистъра на FCA с регистрационен номер 434413.
През 2011 г. в Комисията за финансов надзор на Република България е постъпило уведомление от Financial Conduct Authority, Великобритания за намерението на ActivTrades PLC да извършва дейност на територията на Република България чрез установяване на клон.
През 2012 г. клонът на ActivTrades PLC, Великобритания, на територията на Република България е създаден с наименование „АктивТрейдс – клон София” КЧТ и е вписан в регистъра на Комисията за финансов надзор с регистрационен номер 03-242 (http://212.122.187.59/public/index.php?lang=bg&language=bg-BG&option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=103&bridge=y&backId=2&act=DISPLAY&tplId=Tpl_18&docId=4184242&rndrType=ADDITIONAL&drvrName=HTML). „АктивТрейдс – клон София” КЧТ извършва дейност на адрес гр. София 1404, ж.к. Манастирски ливади – изток, бул. България № 69, ет. 12, ап. офис 12.
 
На територията на Република България „АктивТрейдс – клон София” КЧТ има право да извършва следните инвестиционни дейности и услуги:
– приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти;
–  изпълнение на нареждания за сметка на клиенти;
– предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;
 –  инвестиционни дейности и услуги по Приложение І, Раздел A и Раздел Б, т. 1-6 във връзка с базовия актив на деривативни финансови инструменти по раздел В, т. 5 – 7 и т. 10, когато са свързани с предоставянето на инвестиционни дейности и услуги по Приложение І, Раздел A и Раздел Б, т. 1-6 от Директива 2004/39/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно пазарите на финансови инструменти, за изменение на Директиви 85/611/EИО и 93/6/EИО на Съвета и Директива 2000/12/EО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 93/22/EИО на Съвета (MiFID).
 
за следните финансови инструменти:
–  ценни книжа;
–  инструменти на паричния пазар;
–  опции, фючърси, суапове, форуърдни договори с фиксиран лихвен процент и други деривативни договори върху ценни книжа, валута, лихвени проценти, доходи или други деривативни инструменти, индекси или финансови показатели, задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез доставка или чрез парично плащане;
–  опции, фючърси, суапове, форуърдни договори с фиксиран лихвен процент и други деривативни договори върху стоки, задълженията по които трябва да бъдат изпълнени чрез парично плащане или задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез парично плащане по искане на една от страните (извън случаите на неизпълнение или друго основание за прекратяване на договора);
– опции, фючърси, суапове и други деривативни договори върху стоки, задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез доставка, когато те се търгуват на регулиран пазар и/или на многостранна система за търговия;
–  договори за разлики.
 
Комисията за финансов надзор на Република България смята, че провеждането на преднамерени негативни кампании или действия срещу инвестиционни посредници, лицензирани от Комисията за финансов надзор, или срещу инвестиционни посредници от други държави членки, имащи право да извършват дейност на територията на Република България, с цел създаване на негативна репутация сред инвеститорите са абсолютно недопустими. Подобни действия няма да се толерират от страна на регулатора, тъй като създават лоша репутация на инвестиционните посредници и водят до застрашаване на стабилността на капиталовия пазар и на интересите на инвеститорите и/или потенциалните инвеститори.

The Steering Committee extends the deadline for the reviews of the insurers/reinsurers and pension funds until the end of January 2017

The Steering Committee extends the deadline for the balance sheet review of the insurers and reinsurers as well as the deadline for the asset review of the pension funds until the end of January 2017. The results on individual level will be ready as planned by the year end,  however for the   review of the group level results, as these results  include indicators from related insurance companies from another countries, the Steering Committee decided that that it was appropriate an extension of the deadline  until 23 January 2017. The insurance sector stress test results shall be announced together with the results from the reviews by 3 February 2017.

The Steering Committee extends the deadline for the reviews of the insurers/reinsurers and pension funds until the end of January 2017

The Steering Committee extends the deadline for the balance sheet review of the insurers and reinsurers as well as the deadline for the asset review of the pension funds until the end of January 2017.

The results on individual level will be ready as planned by the year end,  however for the   review of the group level results, as these results  include indicators from related insurance companies from another countries, the Steering Committee decided that it was appropriate an extension of the deadline  until 23 January 2017. The insurance sector stress test results shall be announced together with the results from the reviews by 3 February 2017.

УПРАВЛЯВАЩИЯТ КОМИТЕТ УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПРЕГЛЕДИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИ/ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛИ И НА ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ ДО КРАЯ НА ЯНУАРИ 2017 ГОДИНА

Управляващият комитет удължава до края на януари 2017 срока за  преглед на балансите на застрахователи и презастрахователи и за прегледа на активите на пенсионните фондове. Резултатите на отделните дружества ще бъдат готови до края на годината, както бе планирано. Във връзка с прегледа на резултатите на групово ниво,  които включват и показателите на свързани застрахователни компании от други държави, Управляващия комитет реши, че е уместно да се удължи срока до 23 януари 2017 г .  Заедно с резултатите от прегледите ще бъдат оповестени и резултатите от стрес теста на застрахователния сектор до 3 февруари 2017 г.

КФН одобри наредба за счетоводната отчетност на застрахователите

На свое заседание Комисията за финансов надзор прие Наредба за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд. С наредбата се урежда регулярното счетоводно отчитане по международните счетоводни стандарти на компаниите от този сектор. Въвеждат се още по-високи изисквания, насочени към спазването на отчетността и прозрачността, по които да работят застрахователи, презастрахователи и Гаранционния фонд.

Пълният текст на Наредбата е публикуван на сайта на Комисията за финансов надзор.

Ръководството на КФН ще се среща всяка седмица с бизнеса

Ръководството на комисията за финансов надзор ще се среща всеки вторник между 15 и 16 часа с представители на небанковия финансов сектор. Бизнесът ще има възможност в открит диалог да дискутира с представители на Комисията проблемите, които затрудняват функционирането му, и да отправя предложения за подобряване на бизнес средата. Първата среща е предвидена за 10 януари 2017 година.
 
„Прекият контакт с бизнеса е конкретната реализация на политиката на откритост и прозрачност, която обещах при встъпването ми в длъжност”, коментира председателят на КФН Карина Караиванова. „Директното общуване ще ни даде възможност да избегнем недоразуменията, да спестим усилия и на двете страни в процеса и да направим дейността си по-ефективна в услуга на бизнеса и обществото”, допълни тя.
 
Координацията на срещите ще става чрез Дирекция „Връзки с обществеността и протокол на КФН”, като желаещите да се включат в тях компании трябва да подават заявките си на мейл press@fsc.bg.