NOTICE

In connection with the upcoming review of pension funds’ assets and insurers’ balance sheets in Bulgaria, the Financial Supervision Commission approved an Invitation for independent external reviewers who will conduct a review of the pension funds’ assets in Bulgaria and an Invitation for independent external reviewers who will conduct a review of insurers’ balance sheets for the Bulgarian insurance sector.

In pursuance of para. 10 of the Transitional and final provisions of the Law on recovery and resolution of credit institutions and investment firms, the FSC shall select and disclose publicly information on the entities who will conduct a review of the pension funds’ assets and a review of the insurers’ balance sheets. All interested parties are welcome to participate. For this purpose they shall submit to the FSC not later than February 18, 2016 the required documents in the two invitations. On the basis of the submitted documents and in compliance with the eligibility criteria set in the invitations, the FSC will select the entities with a high professional reputation and international experience which are eligible to conduct the review of the pension funds’ assets and the insurers’ balance sheets in Bulgaria within the period April – June 2016.

The full text of the two invitations is available at the following internet address: in Bulgarian and English
 

NOTICE

In connection with the upcoming review of pension funds’ assets and insurers’ balance sheets in Bulgaria, the Financial Supervision Commission approved an Invitation for independent external reviewers who will conduct a review of the pension funds’ assets in Bulgaria and an Invitation for independent external reviewers who will conduct a review of insurers’ balance sheets for the Bulgarian insurance sector.

In pursuance of para. 10 of the Transitional and final provisions of the Law on recovery and resolution of credit institutions and investment firms, the FSC shall select and disclose publicly information on the entities who will conduct a review of the pension funds’ assets and a review of the insurers’ balance sheets. All interested parties are welcome to participate. For this purpose they shall submit to the FSC not later than February 18, 2016 the required documents in the two invitations. On the basis of the submitted documents and in compliance with the eligibility criteria set in the invitations, the FSC will select the entities with a high professional reputation and international experience which are eligible to conduct the review of the pension funds’ assets and the insurers’ balance sheets in Bulgaria within the period April – June 2016.

The full text of the two invitations is available at the following internet address: in Bulgarian and English
 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА КЛИЕНТИТЕ НА „ЦИТАДЕЛА КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ” ООД

Уведомявам Ви, че на основание Решение № 958–ИП от 17.12.2015 г. на Комисия за финансов надзор (КФН), на 05.01.2016 г. в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията по партидата на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД, е вписан квестор на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД  – г-жа Наталия Ангелова Кумпикова.

Клиентите на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД имат възможност да посочат друг инвестиционен посредник, при който да прехвърлят финансовите инструменти, пари и други активи, както и да подадат нареждане за прехвърляне на притежавани от тях финансови инструменти по лична сметка в „Централен депозитар” АД и да посочат банкова сметка, по която да бъдат преведени паричните им средства. За целта е необходимо да бъде подадено нареждане в офиса на квестора на адрес: гр. София, площад „Славейков” № 1, вх. А, ет. 2, тел. 02/980 75 77, всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. или от 13.00 ч. до 16.00 ч.

Квесторът има задължение да уведоми всички клиенти на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД за приключването на дейността на посредника и възможността да прехвърлят активите си по лична сметка или при друг инвестиционен посредник.

Комисията Ви обръща внимание, че квесторът не разполага с архива на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД, с оглед на което е възможно част от адресите на клиентите да не са актуални и тези клиенти да не получат изрични съобщения.

Всеки клиент има право да подаде нареждане за прехвърляне на активите си в офиса на квестора в срок 5 работни дни от получаване на съобщение. Клиентите, които не са получили съобщения следва да се свържат с квестора и да подадат нареждане във връзка с активите си във възможно най-кратък срок от публикуване на настоящото съобщение.

Притежаваните активи на клиенти, които не подадат изрично нареждане, ще бъдат прехвърлени съответно по тяхна сметка в „Централен депозитар” АД и по обща банкова сметка на клиенти, които не са получили паричните си средства. Последните ще могат да изтеглят дължимите им парични средства от тази сметка в срок 5 години съгласно представен на банката списък на клиентите, чиито пари се съхраняват по тази сметка.

Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.12.2013 г. до 30.12.2015 г.

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на 0,78 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 30.12.2013 г. до 30.12.2015 г. И за професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на 0,78 на сто. Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) и за двата вида фондове за същия период, изчислена на годишна база, е 3,78 на сто.
Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд.
Пълният текст на решения № 35-УПФ и № 36-ППФ от 20.01.2016 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.
Едновременно с обявяването на минималната доходност на задължителните пенсионни фондове КФН оповестява и данните за годишната доходност за 2015 г. на всички фондове за допълнително пенсионно осигуряване. Средната претеглена доходност (немодифицирана) за 2015 г. на универсалните пенсионни фондове е 1,47 на сто, на професионалните фондове е 1,78 на сто и на доброволните фондове е 1,68 на сто. Данни за годишната доходност на пенсионните фондове за 2015 г. може да намерите тук

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Комисията за финансов надзор (КФН) напомня на всички поднадзорни лица, че на основание чл. 27, ал.3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), крайният срок за заплащане в пълен размер на годишната такса за осъществяване на общ финансов надзор по чл.27, ал.1, т. 9 от ЗКФН за 2016 г. е 31 януари 2016 г. Размерът на таксата е определен в Раздел ІІ от  Тарифата за таксите, събирани от Комисия за финансов надзор по Закона за Комисията за финансов надзор, приета с ПМС 126/10.05.2011г. (обн. ДВ бр.38/17.05.2011г.). При неплащане на таксата в определения срок за срока на забава се дължи лихва съгласно чл.27, ал. 5 от ЗКФН.

Периодични справки и отчети на застрахователните брокери

Пакетът от справки, отчети и приложения във връзка с представянето в Комисията за финансов надзор на периодичните отчети от застрахователните брокери към 31.12.2015 г. на основание чл. 311, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от Кодекса за застраховането, е обновен.
Във връзка с горното, попълването на горепосочените справки и отчети, и подаването им през електронния портал на КФН, трябва да започне след изтеглянето на задължителния актуализиран формат (версия 11.12.2015.), публикуван на интернет страницата на Комисията: www.fsc.bg, раздел „Административни документи”, подраздел „Форми и образци”, „Застрахователен пазар”.
 
ВАЖНО:
Прикачените файлове трябва да отговарят на следните условия:
● Базовият файл с основна информация трябва да бъде във формат .xls (Microsoft Excel 2003);
● Съдържанието на базовия файл с основна информация трябва да бъде попълнено съгласно утвърдените от Комисията за финансов надзор образци, спазвайки всички правила за валидност на данните (тези правила не са част от настоящата инструкция и могат да бъдат свалени от страницата на Комисията за финансов надзор);
● Името на базовия файл с основна информация трябва да бъде формирано според определените от Комисията за финансов надзор правила;
● Файловете трябва да бъдат подписани с универсален електронен подпис във формат p7m или p7s (PKCS#7), като при подписването НЕ трябва да бъде използвано криптиране;
● Подписът на файловете трябва да принадлежи на същия служител, който е влязъл в системата.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

За месец декември 25 застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали КФН за намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на България. Към 31 декември 2015 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 523.     

През месец декември 24 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 3 са преустановили дейност. Към 31 декември 2015 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2064.    

През декември едно застрахователно дружество със седалище на територията на Република България е заявило намерението си да разшири застрахователната си дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 31 декември 2015 г. общият брой на застрахователните дружествата със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 12.       

През месец декември няма застрахователни посредници със седалище на територията на Република България заявили намерението си да извършват дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 31 декември 2015 г. общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 39.       
Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Данни за застрахователния пазар към 30.11.2015 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастрахователните дружества към края на месец ноември на 2015 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.

SOLVENCY II IS GOING LIVE

All stakeholders including consumers will benefit from the new risk-based regime.
Solvency II is a modern, robust and proportionate supervisory framework.
As of 1 January 2016 the new risk-based European supervisory framework for insurance – Solvency II – has become applicable.

Solvency II will result in a paradigm shift in companies’ risk cultures. Well capitalised insurers will enable the sector to withstand unforeseen shocks. By fostering good governance and risk management, Solvency II will enhance protection of consumers of insurance products. Harmonised reporting and disclosure will provide supervisors with key information and enable their timely action. The new regime will however not be a burden for smaller companies, thanks to its proportionality principles.

Gabriel Bernardino, Chairman of EIOPA, said: “Without a risk-based approach the European insurance supervision would be lagging behind international trends . Now with Solvency II a modern, robust and proportionate supervisory regime will be implemented. This is a huge step forward for enhanced policyholder protection and the single European insurance market.
Solvency II is the result of productive political and legislative negotiations over many years by the European Parliament, Commission and Council. But it also reflects the work of EIOPA’s Board of Supervisors, which always kept the momentum to ensure preparations for Solvency II could be undertaken in timely fashion. With the efforts of the National Competent Authorities (NCAs), Solvency II can now become reality in each Member State.
Also on the side of the insurance and reinsurance companies hard work was done and the good level of preparedness for Solvency II is a sign of their success.
However, this is not a time for complacency. The regulatory phase of the journey is ending. Now EIOPA starts a new journey – towards consistent and convergent implementation of Solvency II across Europe.”

A new section “Solvency II – going live!” https://eiopa.europa.eu/Pages/Supervision/Insurance/Solvency-II-Going-Live.aspx has been launched on EIOPA’s website to explain the benefits of the new framework for European citizens and the EU economy.