Започнаха консултации относно Насоките за оценка на пригодността на членовете на управителните органи и изпълняващите ключови функции

Европейският банков орган (ЕВА) и Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕSМА) започнаха днес консултации относно Насоките за оценка на пригодността на членовете на управителните органи и изпълняващите ключови функции (Насоките). Насоките имат за цел по-нататъшното подобряване и хармонизиране на оценките на годност в рамките на финансовия сектор на ЕС и така да осигурят надеждни правила за управление във финансовите институции.

Подробна информация относно Насоките можете да намерите тук

Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.09.2014 г. до 30.09.2016 г.

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на -0,24 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 30.09.2014 г. до 30.09.2016 г. За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на -0,07 на сто. Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 2,76 на сто, а за ППФ съответно е 2,93 на сто.

Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд.

Пълният текст на решения № 741-УПФ и № 742-ППФ от 17.10.2016 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

За месец септември 22 застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали КФН за намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на България, а 1 е преустановило извършването на дейност. Към 30 септември 2016 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 563.

През месец септември 10 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 2 са преустановили дейност. Към 30 септември 2016 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2178.

През септември няма застрахователни дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 30 септември 2016 г. общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 14. 

През месец септември 1 застрахователен посредник със седалище на територията на Република България е заявил намерение да извършва дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 30 септември 2016 г. общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 44.        

Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

ESMA публикува допълнение към Документа с въпроси и отговори относно предлагането на договори за разлика и други спекулативни продукти на непрофесионални клиенти

На 11 октомври 2016 г. Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) публикува допълнение към Документа с въпроси и отговори относно предлагането на договори за разлика и други спекулативни продукти на непрофесионални клиенти в съответствие с Директива 2004/39/EC за пазарите на финансови инструменти.

Актуалната версия на документа е публикувана на страницата на КФН в раздел Европейски въпроси/ ЕС Законодателство/ Въпроси и отговори.

Професионални, непрофесионални инвеститори и представители на инвестиционния бизнес участваха в семинар за повишаване на финансовата грамотност на инвеститорите във финансови инструменти

Професионални, непрофесионални инвеститори и представители на инвестиционния бизнес участваха в дискусионен семинар за повишаване на финансовата грамотност на инвеститорите във финансови инструменти, който се проведе днес в сградата на Комисията за финансов надзор (КФН). На форума, организиран от Комисията за финансов надзор (КФН) съвместно с Националната агенция за приходите (НАП) и Асоциацията на трейдърите в България (АТБ), бяха представени основните насоки при инвестиране във финансови инструменти, включително предоставяната или получавана информация при сключване на договор с инвестиционен посредник, правата и задълженията на клиента, задълженията за отчетност от страна на посредника, а също и основните аспекти в областта на данъчното облагане при търгуването с финансови инструменти.   
 
Лектори от КФН и НАП запознаха аудиторията със задълженията на инвестиционните посредници в отношенията с клиентите през призмата на Европейските директиви за пазари на финансови инструменти MiFID I и MiFID II и акцентираха върху рисковете, които са свързани с търговията с финансови инструменти чрез платформи, търговията с валутни двойки (FOREX) и с други спекулативни продукти. Специално внимание бе отделено на данъчното законодателство, по-точно на данъчното третиране на доходите от сделки с ценни книжа и търговия с чужда валута по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и на данъчното третиране на доходите от финансови инструменти по реда на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО).
 
Ефективната защита на потребителите на финансови услуги и повишаването на финансовата грамотност на обществеността са основен стратегически приоритет в работата на КФН. Дискусионният семинар за повишаване на финансовата грамотност на инвеститорите във финансови инструменти, който се проведе днес, е в изпълнение на програмата на КФН за повишаване на информираността на потребителите на финансови услуги в условията на публичност и прозрачност и в тясно взаимодействие с институциите и участниците в небанковия финансов сектор в страната. 

Създаде се Съвет за развитие на капиталовия пазар в България

По инициатива на Централен депозитар, Комисия за финансов надзор (КФН), народния представител г-н Делян Добрев и в партньорство с
Асоциация на банките в България (АББ), Асоциация на българските застрахователи (АБЗ), Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите (АДВИБ), Асоциация на дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД), Българска стопанска камара (БСК), Българска фондова борса-София, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Национална комисия за корпоративно управление (НККУ)  се създава Съвет за развитие на капиталовия пазар в България.

Представители на ръководствата на институциите и организациите подписаха днес меморандум за учредяването на Съвета.

„Нееднократните безуспешни опити за подобряване на ситуацията досега показват, че трябват обединени усилия, единичните такива на една или друга структура или организация не са достатъчни. Този меморандум ще легитимира желанието ни да развиваме капиталовия пазар, не само да отстояваме положителните предложения за неговото възраждане, включително чрез законодателни инициативи, а да насърчаваме и бизнеса, който проявява рационален интерес към българския капиталов пазар.”, каза г-жа Карина Караиванова, председател на КФН.

Съветът се създава като официална платформа за сътрудничество между организации в областта на небанковия финансов сектор. Сред основните му приоритети са изработване на цялостна стратегия и пътна карта за развитие на капиталовия пазар в средносрочен и дългосрочен план; повишаване на пазарната капитализация и обемите на търговия на регулиран пазар; усъвършенстване на нормативната уредба в областта на финансовите пазари; създаване на условия за финансиране на малкия и среден бизнес чрез капиталовия пазар; въвеждане за търговия на нови финансови инструменти на регулиран пазар; създаване на възможност за финансиране на публични предлагания на финансови инструменти чрез оперативни програми и средства от ЕС, и др. 

За изпълнение на приоритетите на Съвета се създава Координационна ръководна група, в която влизат представители на организациите подписали меморандума. Функциите, които ще изпълнява Координационната ръководна група са: анализ и оценка на състоянието на сектора, както и прогнози за процесите в него; иницииране на публични дискусии и научни изследвания по актуални теми; разработване на национална програма за повишаване на финансовата култура на потенциалните клиенти на финансови услуги и изготвяне на предложения за законодателни промени в небанковия финансов сектор.

Координационната ръководна група ще действа следвайки правила за равнопоставеност на всички участници, приемане на общипозиции по въпроси от водещо значение за капиталовия пазар, провеждане на консултациите в конструктивен дух и при забрана за преследване на секторни интереси, и индивидуални казуси на отделните й членове.

Подписаният днес меморандум е безсрочен и в Съвета може да се включи всяка друга организация имаща отношение към небанковия финансов сектор,  която споделя принципите му. Като асоцииран член към него вече се присъедини Американската търговска камара в България (AmCham).

Комисия за финансов надзор организира семинар

Една от основните роли на Комисията за финансов надзор е защита правата на инвеститорите и създаване на условия за повишаване на тяхната информираност за пазара на финансови инструменти. В тази връзка КФН отправя покана към всички инвеститори за участие в дискусионен семинар, който ще се проведе на 13.10.2016 г. (четвъртък) от 14:00-17:00 в сградата на комисията, намираща се на адрес: гр. София, ул. „Будапеща” № 16. Семинарът е организиран с подкрепата на Националната агенция за приходите и Асоциацията на трейдърите в България. Основните теми на семинара са:

  • Преглед на функциите и правомощията на комисията;
  • Основни насоки при инвестиране във финансови инструменти, включително предоставяна/получавана информация при сключване на договор с инвестиционен посредник, права и задължения на клиента, задължения за отчетност от страна на посредника;
  • Основни аспекти в областта на данъчното облагане при търгуването с финансови инструменти;
  • Рискове, свързани с търговията с финансови инструменти чрез платформи, търговията с валутни двойки (FOREX), видове финансови инструменти (договори за разлика, бинарни опции).

Участието в семинара е безплатно, а желаещите да присъстват следва да заявят това в свободен текст на електронен адрес: morteva_m@fsc.bg, най-късно до 12.10.2016 г. (сряда) В електронното съобщение биха могли да бъдат отправени и допълнителни въпроси, които представляват интерес.

The Financial Supervision Commission (FSC) publishes an updated list of external reviewers of the insurance and pension insurance companies

On September 15, 2016 the FSC assigned the reviewing companies, which to replace the excluded company RSM Bulgaria. /link/

Following this exclusion there was a withdrawal due to lack of capacity of one reviewer and an approach of voluntary agreements for the assigned reviewers was taken.

In regard to the abovementioned decision of the FSC, the Chairperson of the FSC Ms. Karina Karaivanova stated the following:

“Driven by the engagement to finish the inspections of both sectors by the end of the year, we supported the voluntary agreements between the reviewed companies and the eligible reviewers.”

The attached files contain the updated list of external reviewers.

The Financial Supervision Commission (FSC) publishes an updated list of external reviewers of the insurance and pension insurance companies

On September 15, 2016 the FSC assigned the reviewing companies, which to replace the excluded company RSM Bulgaria. /link/

Following this exclusion there was a withdrawal due to lack of capacity of one reviewer and an approach of voluntary agreements for the assigned reviewers was taken.

In regard to the abovementioned decision of the FSC, the Chairperson of the FSC Ms. Karina Karaivanova stated the following:

“Driven by the engagement to finish the inspections of both sectors by the end of the year, we supported the voluntary agreements between the reviewed companies and the eligible reviewers.”

The attached files contain the updated list of external reviewers.