Искане за предоставяне на допълнителна информамция от участниците в Прегледа на активите на пенсионните фондове и балансите на застрахователите

До 25 май 2016 г. участниците в прегледа на активите на пенсионните фондове и балансите на застрахователите трябваше да направят своя избор за независим външен експерт, съгласно публикуваните от КФН методологии на 13 май 2016 г.
 
Във връзка с горното, Комисията за финансов надзор уведомява всички участници в прегледите, че в срок до 31 май 2016 г., следва да предоставят допълнителна информация на КФН, както и цялата съотносима информация относно избор на независим външен експерт, включително и детайли относно избора на екипи, които да осъществят прегледите.

Request for additional information to be provided by the participants of the Insurance and Pension funds sector

By 25th May 2016 the participants of the Insurance and Pension funds sector reviews had to inform the FSC about their choice for Indipendent External Reviewer acording to the metodologies published on 13 May 2016.

In that regard, FSC would like to inform all the participants of the reviews of Insurance and Pension funds sector that by 31 May 2016 they shall provide FSC with all the relevant information regarding the selection of Indipendent External Reviewers including details about the teams selected for the review.

Request for additional information to be provided by the participants of the Insurance and Pension funds sector

By 25th May 2016 the participants of the Insurance and Pension funds sector reviews had to inform the FSC about their choice for Indipendent External Reviewer acording to the metodologies published on 13 May 2016.

In that regard, FSC would like to inform all the participants of the reviews of Insurance and Pension funds sector that by 31 May 2016 they shall provide FSC with all the relevant information regarding the selection of Indipendent External Reviewers including details about the teams selected for the review.

Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2016 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2016 г. Информацията е получена на база на финансовите отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 31.03.2016 г.
Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 31.03.2016 г. е 4 407 987 души, като нараства спрямо 31.03.2015 г. с 2,19 на сто.
В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.03.2016 г. са акумулирани нетни активи на стойност 9 535 008 хил.лв. В сравнение с края на първото тримесечие на 2015 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 9,30 на сто.
Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през първото тримесечие  на 2016 г. възлизат на  37 798 хил.лв. Нетният финансов резултат на дружествата към 31.03.2016 г. е в размер на 13 484 хил.лв.
Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2016 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 31.03.2016 г. по пол и възраст може да намерите в раздел "Статистика", "Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

КФН публикува методологията, по която ще се извърши прегледа на балансите на българския застрахователен сектор и методологията, по която ще се извърши прегледа на активите на българските пенсионни фондове

След подробен преглед на методологиите и на базата на консенсус, Управляващият комитет препоръча на Комисията за финансов надзор (КФН) да одобри методологията, по която ще се извърши преглед на балансите на българския застрахователен сектор и методологията, по която ще се извърши преглед на активите на българските пенсионни фондове, в съответствие с Раздел 2 „Структура на управление” от  Техническото задание на УК.

Съгласно Техническото задание, методологиите за двата прегледа, изготвени от Ernst & Young и прегледани от УК бяха одобрени от Комисията за финансов надзор на 13 май 2016 г. Методологиите ще послужат за основа, на базата на която ще се проведат прегледите, извършвани от независими външни експерти. Допълнителни пояснения по методологиите ще се предоставят на независимите външни експерти под формата на въпроси и отговори (Q&A).

УК включва представители от КФН и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване/EIOPA (членове с право на глас), както и представители на Министерство на финансите, Българска народна банка, Европейската комисия и Европейския орган за ценни книжа и пазари/ESMA (наблюдатели, със съвещателен глас).

Можете да намерите Методологиите и формите към тях тук.

FSC publishes the Methodology for the Bulgarian Insurance Sector Balance Sheet Review and the Methodology for the Bulgarian Pension Funds Assets Review

Following an exhaustive review of the Methodologies and based on consensus the Steering Committee (SC) recommended to Financial Supervision Commission(FSC) to approve the Methodology for the Bulgarian Insurance Sector Balance Sheet Review and the Methodology for the Bulgarian Pension Funds Assets Review, in compliance with Section 2 “Governance structure” of the Terms of Reference.

According to the Terms of reference the Methodologies for both of the reviews, prepared by Ernst & Young and revised by the SC were approved by the Financial Supervision Commission on May 13th, 2016. The Methodologies shall serve as basis for the execution of the reviews by the independent external reviewers(IERs).Additional methodological clarifications are to be provided to the IERs through a Q&A tool.

The SC includes representatives from the FSC and European Insurance and Occupational Pensions Authority/EIOPA (voting members), as well as representatives from the Ministry of Finance, the Bulgarian National Bank, European Commission and European Securities and Markets Authority/ESMA (observers with advisory powers).

You can find the Methodologies and Templates here.

FSC publishes the Methodology for the Bulgarian Insurance Sector Balance Sheet Review and the Methodology for the Bulgarian Pension Funds Assets Review

Following an exhaustive review of the Methodologies and based on consensus the Steering Committee (SC) recommended to Financial Supervision Commission(FSC) to approve the Methodology for the Bulgarian Insurance Sector Balance Sheet Review and the Methodology for the Bulgarian Pension Funds Assets Review, in compliance with Section 2 “Governance structure” of the Terms of Reference.

According to the Terms of reference the Methodologies for both of the reviews, prepared by Ernst & Young and revised by the SC were approved by the Financial Supervision Commissionon May 13th, 2016. The Methodologies shall serve as basis for the execution of the reviews by the independent external reviewers(IERs).Additional methodological clarifications are to be provided to the IERs through a Q&A tool.

The SC includes representatives from the FSC and European Insurance and Occupational Pensions Authority/EIOPA (voting members), as well as representatives from the Ministry of Finance, the Bulgarian National Bank, European Commission and European Securities and Markets Authority/ESMA (observers with advisory powers).

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

За месец април 2 застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали КФН за намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на България. Към 30 април 2016 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 530.     

През месец април 12 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 2 са преустановили дейност. Към 30 април 2016 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2108.    

През април няма застрахователни дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 30 април 2016 г. общият брой на застрахователните дружествата със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 13.       

През месец април няма застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 30 април 2016 г. общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 40.        

Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

EIOPA ОРГАНИЗИРА СЕМИНАР В ПОМОЩ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ КОМПАНИИ ЗА ОТЧИТАНЕ ПО ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ ІІ

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) организира семинар на тема „Meet-the-Market” относно уеб платформата Tool for Undertakings (T4U) за XBRL файлове и отчитане по Платежоспособност ІІ. Събитието е специално предназначено за пазарните участници и ще се състои на 30 май 2016 г., от 10:00 до 17:00 часа (ЦЕВ) в сградата на EIOPA във Франкфурт, Германия  (WesthafenTower 28th floor, Westhafenplatz 1).
 
Проектът T4U, който е оперативен от декември 2014 г., подпомага малките и средни компании, които нямат възможност да работят с  XBRL файлове, да създават, публикуват и валидират документи и така да са част от хармонизираната отчетност по Платежоспособност ІІ.
 
Програмата на семинара включва детайлна информация за последните развития в публичната бета версия на платформата, подробно техническо представяне на софтурните компоненти на T4U, както и сесия с въпроси и отговори, въз основа на започнало на 30 април проучване.
 
Целевата аудитория на събитието са доставчици на софтуер и други пазарни участници, заинтересовани от употребата на T4U като основа за собствените им софтуерни разработки.
 
Участието в семинара е безплатно. Крайната дата за регистрация е 16.05.2016 г. на адрес https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Registrationformt4u201605. За допълнителни въпроси може да се свържете с EIOPA на електронен адрес  training&events@eiopa.europa.eu или на телефон +49 69 9511 1920.
 
Покана и програма за събитието на EIOPA може да намерите по-долу.

FSC requires pension insurance companies and insurance undertakings to contract an independent external reviewerfrom a list of eligible reviewers

This press release publishes the list of independent external reviewers(IERs) eligible for performing the review of the assets of the Bulgarian pension funds and the balance sheet review of theBulgarian insurance undertakings.
Each pension insurance company andinsurance undertaking shall select an IER from this listand communicate such engagementto the Financial Supervision Commission (FSC) until 25 May 2016. The reviews will be performed in line with the methodology developed by the firm consultant – consortium Ernst & Young – steered by the Steering Committee (SC) and approved by the FSC. 
Approved list of IERs, eligible to perform the review of assets of the pension funds in Bulgaria Approved list of IERs, eligible to perform the balance sheet review of the insurers on the Bulgarian insurance market
DELOITTE AUDIT OOD, Bulgaria DELOITTE AUDIT OOD, Bulgaria
PWC AUDIT OOD, Bulgaria PWC AUDIT OOD, Bulgaria
RSM BULGARIA OOD, Bulgaria RSM BULGARIA OOD, Bulgaria
DZZD GD CONSORTIUM GRANT THORNTON BULGARIA – GREECE, Bulgaria and Greece DZZD GD CONSORTIUM GRANT THORNTON BULGARIA – GREECE, Bulgaria and Greece
KPMG AUDIT SRL, Romania KPMG AUDIT SRL, Romania
HLB BULGARIA OOD WILLIS TOWERS WATSON, The Netherlands
CLAYTON EURO RISK LIMITED, UK MILLIMAN SP. Z O.O., Poland
MAZARS SA, France MAZARS SA, France

 

Following detailed review of all submitted offers and based on consensus the SC recommended to FSC to approve the list of independent external reviewers, in compliance with Section 2 “Governance structure” of the Terms of Reference. The approved IERs meet the requirements specified exhaustively in the invitations published by FSC on 11 March 2016.
The SC, which oversees the reviews, includes representatives from the FSC and European Insurance and Occupational Pensions Authority/EIOPA (voting members), as well as representatives from the Ministry of Finance, the Bulgarian National Bank, European Commission and European Securities and Markets Authority/ESMA (observers with advisory powers).
 
Each pension insurance company shall select for each of the participating pension funds it manages, as well as each insurance undertakings, an IER from the published list who will conduct the review in line with the methodology developed by the firm consultant, steered by the SC and approved by the FSC. 
The FSC shall appoint in compliance with the applicable legal framework the IER based on the choice of the respective pension insurance/ insurance company. The choice of the insurance/ pension insurance companies shall not be binding on the FSC. The FSC has the power to override the pension insurance/ insurance company’s selection and where no choice is made the FSC will appoint an IER ex officio.
All IERs’ fees entailed by the review will be paid by the respective companies.
The review will begin after the issuance of the relevant acts by the FSC in accordance with the Bulgarian legislation.
The IER reviews are expected to commence on 15 July 2016 and shall be concluded until 15 October 2016 with the issuing of the IER final reports. The exercises that were postponed in accordance to the unanimous decision of the SC members followed by a recommendation of the SC shall be concluded until 1 December 2016 with the publication of the final report. The cut-off/reference date for the reviews is June 30, 2016.
All participating undertakings are required by 25 May 2016 to send to the FSC information about the selected IERs. FSC will check the eligibility of the selected entities and will send a confirmation to the participating undertakings by 10 June 2016. The contracts for employment of the selected IERs shall be concluded by 17 June 2016, at the latest.