ПОСТФИНАНС ЕООД /„POSTFINANCE“/ не разполага с лиценз на инвестиционен посредник и няма право да извършва инвестиционни дейности


Дружество с наименование ПОСТФИНАНС ЕООД /„POSTFINANCE“ не разполага с издаден лиценз да извършва дейност като инвестиционен посредник, респективно да предоставя инвестиционни услуги и/или да извършва инвестиционни дейности. С оглед на това ПОСТФИНАНС ЕООД /„POSTFINANCE“/  няма право да получава парични суми от лица с цел инвестирането им във финансови инструменти. Електронната страница, която се свързва с горепосоченото дружество е: https://postgroup.bg/

КФН обръща внимание на потенциалните инвеститори, че винаги преди да преведат парични средства за търговия с финансови инструменти трябва да проверяват на интернет страницата на КФН дали съответното лице, по чиято сметка възнамеряват да извършат превода, има право да предоставя инвестиционни услуги и/или да извършва инвестиционни  дейности.

Данни за застрахователния пазар към 30.11.2019 г

Представените данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастраховане към края на месец ноември 2019 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.

Списъците на застрахователните дружества и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани


    През м. декември 2019 г. са получени две уведомления за застрахователни дружества, които заявяват намерение за преустановяване извършването на застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република България. Към 31.12.2019 г. броят на застрахователите със седалище в държава членка на ЕС и ЕИП, които са заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги възлиза на 640.
    За периода 01.12.2019 г. – 31.12.2019 г. в КФН са получени уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на 10 (десет) нови застрахователни посредници от държави членки да извършват дейност в Република България, както и за 2 (два) застрахователни посредника, които са преустановили извършването на дейност. В края на периода застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване, са 2603.
    През месец декември 2019 г. КФН е изпратила уведомление относно намерението на ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД да разшири дейността си територията на Кралство Испания при условията на свободата на предоставяне на услуги с клас  15 „Гаранции“.
    Общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 18.  
    За периода 01.12.2019 г. – 31.12.2019 г. КФН не е изпращала уведомление до компетентните надзорни органи на държави членки на ЕС и ЕИП относно намерението на застрахователни посредници със седалище в Република България да извършват на тяхна територия дейност по застрахователно посредничество. В края на периода общият брой на застрахователните посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 46.  

    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Владимир Савов, член на КФН, се оттегли предсрочно от поста си, за да поеме позиция в международен план


Днес, 22 януари 2020 г., 44-тото Народно събрание гласува прекратяване на мандата на члена на Комисията за финансов надзор (КФН) – г-н Владимир Савов. Той подаде молбата си за предсрочно оттегляне от поста на 20-ти януари. Оттеглянето му се случва преди края на шестгодишния му мандат. Г-н Владимир Савов, като член на Комисията, подпомагаше политиката по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица.
 
Г-н Савов ясно заяви мотивите за решението си, които са на основа бъдещо развитие в сферата на стратегическото управление. В новия си професионален път той ще поеме позиция в международна организация, базирана извън България, като неговият професионализъм и дипломатически умения, както и владеенето на няколко чужди езика са основните силни страни, с които ще заеме новия си пост.
 
Председателят на Комисията за финансов надзор – г-н Бойко Атанасов,  се обърна към екипа на Комисията с благодарност за приноса на г-н Савов както на ниво експертиза, така и по отношение на усилията му за представяне и позициониране на КФН в международен план.
 
Г-н Владимир Савов е изключителен професионалист и му пожелавам успех в новите професионални предизвикателства като искрено вярвам, че ще можем да продължим да споделяме добри практики от общата ни работа.“
 
По повод избора на нов член на Комисията г-н Атанасов каза: „Предприел съм необходимите действия за представяне на кандидатури за нов член на Комисията пред народните представители в Парламента. Позицията е ключова за екипа на КФН, ето защо акцентът ще е върху опита и уменията, както и върху добрата репутация на личността.“

Съобщение за издаден общ административен акт


    Издаден е общ административен акт – Решение № 49 от 20.01.2020 г. за определяне размера на минимални проценти, съгласно чл. 91, ал. 3, т. 2 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд (Наредба № 53), както и периода за тяхното прилагане.
    Решението може да намерите на интернет страницата на КФН в раздел „Административни документи”, "Решения", "2020", "Януари".
 

Резултати от националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма


    През 2019 г. приключи първата за Република България Национална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма (НОР). С решение на Министерския съвет на РБ и в изпълнение на чл. 96, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), беше създадена постоянно действаща междуведомствена работна група съгласно чл. 96 от ЗМИП.
    В работната група по чл. 96 от ЗМИП са представени следните компетентни институции:
•    Държавна Агенция „Национална сигурност“ (ДАНС);  
•    Министерство на вътрешните работи (МВР);
•    Прокуратурата на Република България (ПРБ);
•    Българска народна банка (БНБ);
•    Комисия за финансов надзор (КФН);
•    Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ);
•    Национална агенция за приходите (НАП);
•    Агенция „Митници“ (АМ);
•    Държавна комисия по хазарта (ДКХ);
•    Министерство на правосъдието (МП);
•    Министерство на финансите (МФ).

    През месец ноември 2019 г. работната група одобри проект на Доклад за НОР, както и Обобщена матрица на рисковите събития (Анекс 1 към Доклада за НОР)
    Съгласно изискванията на Препоръка 1 на FATF и Незабавен резултат 1 от Методологията за оценка на FATF, някои части от НОР, които не съдържат класифицирана или чувствителна информация, следва да бъдат публично разгласени с цел да се постигне общо разбиране за рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризъм и да се предприемат общи и целенасочени мерки за ограничаването им.
    В изпълнение на горепосочените изисквания и на чл. 97, ал. 2 от ЗМИП, „Резюме на НОР”, „Рискови събития за изпиране на пари и финансиране на тероризъм” и „Обобщена матрица на рисковите събития” (Анекс 1 към доклада за НОР) са публикувани на интернет страницата на ДАНС https://www.dans.bg/bg/msip-091209-menu-bul/rezultatirisk-mitem-bg.
    Съгласно § 6, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗМИП, лицата по чл. 4 от ЗМИП, за които задължението за прилагане на мерки срещу изпирането на пари е възникнало до влизането му в сила, привеждат вътрешните си правила в съответствие с изискванията на чл. 101 на този закон в срок до 6 месеца от публикуването на резултатите от НОР на интернет страницата на ДАНС.

Данни за максималния размер на техническата лихва


    На основание чл. 86, ал. 11 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд, Комисията за финансов надзор публикува максимален размер на техническата лихва за изчисление на премиите и резервите за периода от 1-ви януари 2020 г. до 31-ви март 2020 г. Данни за максималния размер на техническата лихва може да намерите в раздел „Статистика”, ”Застрахователен пазар”, „Животозастраховане“.

Данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 31.12.2019 г.


    Представените окончателни данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 31.12.2019 г. са публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”, „Общо Застраховане“ „2019“. Данните не включват застрахователните договори, които са сключени при извършване на дейност от застрахователите при правото на установяване или при условията на свобода на предоставяне на услуги.

Годишни справки и отчети на застрахователните брокери


    Пакетът от справки, отчети и приложения във връзка с представянето в Комисията за финансов надзор на периодичните отчети от застрахователните брокери към 31.12.2019 г., на основание чл. 311, ал. 3, т. 1, във връзка с ал. 4 от Кодекса за застраховането, е обновен.
    Във връзка с горното, попълването на горепосочените справки и отчети, и подаването им през електронния портал на КФН, трябва да започне след изтеглянето на задължителният актуализиран формат (версия 31.12.2019), публикуван на интернет страницата на КФН на адрес: www.fsc.bg, раздел „Административни документи”, подраздел „Форми и образци”, „Застрахователен пазар”.
    ВАЖНО:
    Прикачените файлове трябва да отговарят на следните условия:
    ● Базовият файл, съдържащ пакет от справки съгласно Приложения 2.1-2.8 и 3.1-3.4 с основна информация трябва да бъде във формат .xls (Microsoft Excel 2003);
    ● Съдържанието на базовия файл с основна информация трябва да бъде попълнено съгласно утвърдените от Комисията за финансов надзор образци, спазвайки всички правила за валидност на данните (тези правила не са част от настоящата инструкция и могат да бъдат свалени от страницата на Комисията за финансов надзор);
    ● Името на базовия файл с основна информация трябва да бъде формирано според определените от Комисията за финансов надзор правила;
    ● Приложение № 1 се попълва по приложения образец, съдържащ се в пакета от справки, информацията трябва да бъде във формат .xls;
    ● С оглед задължението на застрахователните брокери за подаването на информация относно документираното продължаващо професионално обучение или развитие, завършено от лицата в рамките на годината, и резултатите от него, която отчетност се представя на комисията ежегодно в срок до 31 януари на следващата година, може да попълните Приложение № 3, което се попълва по приложения образец, съдържащ се в пакета от справки, информацията трябва да бъде във формат .xls;
    ● Файловете трябва да бъдат подписани с универсален електронен подпис във формат p7m или p7s (PKCS#7), като при подписването НЕ трябва да бъде използвано криптиране;
    ● Подписът на файловете трябва да принадлежи на същия служител, който е влязъл в системата.
 

Изменение на размерите на минималните застрахователни суми по застраховка „Професионална отговорност“, която трябва да притежават застрахователните и презастрахователните посредници


    Комисията за финансов надзор уведомява всички застрахователи и застрахователни посредници, че считано от 12.12.2019г. е в сила Делегиран регламент (ЕС) 2019/1935 на Комисията от 13 май 2019 година за изменение на Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за изменение на базовите суми в евро за застраховката „Професионална отговорност“ и за финансовия капацитет на застрахователните и презастрахователните посредници.
    С Делегиран регламент (ЕС) 2019/1935 са въведени изменения в параграфи 4 и 6 от Член 10 от Директива (ЕС) 2016/97 , като в параграф 4 размерите на застрахователните суми по застраховка „Професионална отговорност“, която трябва да притежават застрахователните и презастрахователните посредници, са увеличени съобразно увеличението на Европейският индекс на потребителските цени, който се изготвя за Съюза от Евростат, а именно – с 4,03%, като застрахователната сума за претенциите по всяко застрахователно събитие е изменена от 1 250 000 евро на 1 300 380 евро, а застрахователната сума за претенциите по всички застрахователни събития – от 1 850 000 евро на 1 924 560 евро.
    Промени са извършени и в параграф 6, втора алинея, буква б) от Член 10 от Директива (ЕС) 2016/97  относно финансовия капацитет, който трябва да има посредникът, възлизащ по всяко време на 4% от сумата на получените застрахователни премии, като минималната сума е увеличена от 18 750 евро на 19 510 евро.
    Извършената промяна засяга минималните размери на застрахователните суми по застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 305, ал. 1, и чл. 316, ал. 2 КЗ, и на минималния размер на собствения капитал на застрахователния брокер по чл. 306, ал. 1, т. 1, които съгласно правилото на  § 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на КЗ се актуализират с регламенти на Европейската комисия, приети на основание и в сроковете по чл. 10, параграф 7 от Директива (ЕС) 2016/97.
    Делегиран регламент (ЕС) 2019/1935 започва да се прилага пряко, считано от 12.06.2020 г., като след тази дата,  минималните лимити по застраховките „Професионална отговорност“ на всички задължени субекти следва да отговарят на левовата равностойност по централния курс на БНБ на нововъведените стойности.
    На основание § 4, ал. 2, изречение второ от Допълнителните разпоредби на КЗ застрахователната сума по задължителните застраховки “Професионална отговорност“ на застрахователните брокери по чл. 305, ал. 1 от КЗ, респективно на застрахователните агенти по чл. 316, ал. 2 от КЗ е сумата, която е в сила съобразно съответния регламент на Европейската комисия към датата на настъпване на застрахователното събитие, освен ако размерът на застрахователната сума, вписана в застрахователната полица, е по-висок. Посоченото означава, че не е необходимо изрично актуализиране на застрахователната сума по договорите за задължителна застраховка, сключени преди 12.06.2020 г., но следва да се има предвид, че след тази дата лимитите на отговорност ще бъдат увеличени по силата на разпоредбата на закона до левовата равностойност по централния курс на БНБ на нововъведените стойности, освен ако застрахователната полица е предвидила по-висок размер.
    Предвид обстоятелството, че размерът по чл. 306, ал. 1 от КЗ (40 000 лв.) продължава да бъде по-висок от левовата равностойност на актуализирания размер по Член 10, параграф 6, втора алинея, буква б) от Директива (ЕС) 2016/97 (19 510 евро), минималният размер на собствените средства на застрахователните брокери като гаранция за изпълнение на задълженията за прехвърляне на платена застрахователна премия в полза на застрахователя, респективно за прехвърляне на застрахователно обезщетение или застрахователна сума в полза на ползвателя на застрахователни услуги, остава без изменение.