Председателят на КФН връчи големите отличия на застрахователите за 2019 година на церемонията “Застраховател на годината” и “Застрахователен брокер на годината”


Церемонията по връчване на годишните награди "Застраховател на годината" и "Застрахователен брокер на годината" за 2019 година се проведе на 28 май 2020 г.

Организатори на церемонията по връчване на годишните награди "Застраховател на годината" и "Застрахователен брокер на годината" за 2019 година, която се провежда за 12 година, са Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Асоциацията на българските застрахователи и Българската асоциация на застрахователните брокери. За първи път церемонията се провежда онлайн, като в залата на ВУЗФ присъстваха само отличените компании, организаторите и гостите, които връчваха наградите.
    Специални гости на церемонията бяха Бойко Атанасов, Председател на Комисията за финансов надзор, и Илиана Христова, зам.-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор".
    Г-н Бойко Атанасов откри церемонията и след като благодари на организаторите той акцентира на ситуацията, в която се намира България, а и целия свят, и която предполага трансформиране с бърз темп на досегашните модели на мислене и поведение, както на гражданите, така и на организациите.
    „Гъвкавите спрямо обстановката компании винаги са постигали и по-добри резултати. Вярвам, че именно те са отличените. Общото застраховане и животозастраховането винаги са актуални, но тяхната значимост днес се откроява още по-ярко в условията на криза. Смело мога да заявя, че застрахователният сектор с всеки изминал ден показва стабилност и още повече – в него работят креативни хора, полагащи сериозни усилия, за да предоставят иновативни продукти за своите потребители. Устойчивостта и развитието на сектора дават сигурност на клиентите на застрахователни услуги, в лицето на ангажиран партньор, на когото да поверят най-ценното – а именно живота и здравето – своето и на семействата си“, каза той.
    Г-н Бойко Атанасов, Председател на КФН, имаше честта да връчи големите награди Застраховател на годината в категорията Общо застраховане на ЗАД "Булстрад Виена Иншуранс Груп" АД и в категорията Застраховател на годината – Животозастраховане на ЗАД „Алианц България живот“.
    Г-жа Илиана Христова, Зам.-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, даде отличията на брокерите. Тя връчи наградата Застрахователен брокер на 2019 г. – Общо застраховане на Ес Ди Ай Груп ООД и Застрахователен брокер на годината – Животозастраховане за 2019 г. на Ай енд Джи Иншурънс Брокерс ООД.
    „Бих искала да споделя, че изминалата 2019 г. беше изключително успешна за българския застрахователен пазар – констатира г-жа Христова. – Безспорни са високите резултати по всички количествени и качествени показатели. Брутният премиен приход по животозастраховане и общо застраховане на застрахователите със седалище в Република България за 2019 г. възлиза на почти 3 млрд. лв., като се наблюдава ръст от почти 15% на годишна база. Цифрите, които цитирам не са само количествен измерител. Зад тях стоят вашите усилия, опит, професионализъм и желание за стабилен, но конкурентен застрахователен сектор“.
    Връчените отличия бяха в 6 категории, като победителите се определиха от експертно жури, в лицето на представители на организаторите, по предварително определени обективни публични критерии.
    Най-добрите компании през 2019 г. получиха призове в следните категории:
Застраховател на годината – Общо застраховане – ЗАД "Булстрад Виена Иншуранс Груп" АД
Застраховател на годината – Животозастраховане – ЗАД „Алианц България живот“
Застраховател на годината – Най-динамично развиващо се дружество – ЗАД „ОЗК Застраховане“ АД
Застрахователен брокер на годината – Общо застраховане – „Ес Ди Ай Груп“ ООД
Застрахователен брокер на годината – Животозастраховане – „Ай енд Джи Иншурънс Брокерс“ ООД
Застрахователен брокер на годината – Най-динамично развиващо се дружество – „Амарант“ ЗБ

Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2020 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2020 г. Информацията е получена на база на отчетите и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 31.03.2020 г.
Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 31.03.2020 г. е 4 786 235 души, като нараства спрямо 31.03.2019 г. с 1,96 на сто.
В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.03.2020 г. са акумулирани нетни активи на стойност 15 001 188 хил.лв. В сравнение с края на първото тримесечие на 2019 г. нетните активи на пенсионните фондове нарастват с 6,55 на сто.
Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за първото тримесечие на 2020 г. възлизат на 51 127 хил.лв. и се увеличават с 2,89 на сто в сравнение с отчетените приходи за първото тримесечие на 2019 г. Нетният финансов резултат на дружествата към 31.03.2020 г. е в размер на 9 375 хил.лв.
Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2020 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 31.03.2020 г. по пол и възраст може да намерите в раздел: Поднадзорни лица / Статистика / Осигурителен пазар / Статистика и анализи.

Списъците на застрахователните дружества и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани


    През месец април 2020 г. в КФН са получени 32 (тридесет и две) уведомления от компетентни органи на държави членки по отношение извършването (вписване или прекратяване на нотификацията) на застрахователни дружества и застрахователни посредници със седалище в други държави членки на ЕС, в т.ч. уведомления за разширяване обхвата на извършваната дейност или предоставяне на информация за промяната на адреси и представители, както и едно уведомление от компетентния надзорен орган на Кралство Дания за забрана за сключване на нови договори от страна на застрахователно дружество Gefion Insurance A/S.
    За периода 01.04.2020 г. – 30.04.2020 г. в КФН не са получени уведомления по отношение дейността на застрахователни дружества със седалища в други държави членки на ЕС и ЕИП, които да заявят или преустановят намерението си да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.
    Към края на месец април 2020 г. броят на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС, за които са изпратени уведомления в КФН за намерението им да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 644.
    През месец април 2020 г. в КФН са получени уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на 426 (четиристотин двадесет и шест) нови застрахователни посредника (15 застрахователни брокера и 411 застрахователен агент) от държави членки да извършват дейност в България, както и за 5 (пет) застрахователни посредника, които са преустановили извършването на дейност. Към 30 април 2020 г. застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правота на установяване (чрез клон), са 3052.
    През месец април 2020 г. КФН не е изпращала уведомления за намерение на застрахователни дружества със съделище в Република България да извършват дейност на територията на държави членки на ЕС и ЕИП при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване.
    Общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 18. 
    За периода 01.04.2020 г. – 30.04.2020 г. КФН не е изпращала уведомления до компетентните надзорни органи на държавите членки на ЕС и ЕИП относно намерението на застрахователни посредници със седалище в Република България да извършва на тяхна територия дейност по застрахователно посредничество.
    В края на периода общият брой на застрахователните посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 46. 
    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани


През месец март 2020 г. в КФН са получени 29 (двадесет и девет) уведомления от компетентни органи на държави членки по отношение извършването (вписване или прекратяване на нотификацията) на застрахователни дружества и застрахователни посредници със седалище в други държави членки на ЕС, в т.ч. уведомления за разширяване обхвата на извършваната дейност или предоставяне на информация за промяната на адреси и представители, както и едно уведомление от компетентния надзорен орган за осъществено вливане на застрахователни дружества със седалище в Обединеното кралство, считано от 01.04.2020 г.
За периода 01.03.2020 г. – 31.03.2020 г. в КФН са получени три уведомления по отношение дейността на застрахователни дружества със седалища в други държави членки на ЕС, които заявяват намерение да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги. Към края на месец март 2020 г. броят на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС, за които са изпратени уведомления в КФН за намерението им да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, възлиза на 644.
През месец март 2020 г. в КФН са получени уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на 17 (седемнадесет) нови застрахователни посредника (16 застрахователни брокера и 1 застрахователен агент) от държави членки да извършват дейност в България, както и за 2 (два) застрахователни посредника, които са преустановили извършването на дейност. Към 31 март 2020 г. застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правота на установяване (чрез клон), са 2631.
През месец март 2020 г. КФН не е изпращала уведомления за намерение на застрахователни дружества със седалище в Република България да извършват дейност на територията на държави членки на ЕС и ЕИП при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване.
Общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 18. 
В края на периода общият брой на застрахователните посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 46. 
Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани


През месец март 2020 г. в КФН са получени 29 (двадесет и девет) уведомления от компетентни органи на държави членки по отношение извършването (вписване или прекратяване на нотификацията) на застрахователни дружества и застрахователни посредници със седалище в други държави членки на ЕС, в т.ч. уведомления за разширяване обхвата на извършваната дейност или предоставяне на информация за промяната на адреси и представители, както и едно уведомление от компетентния надзорен орган за осъществено вливане на застрахователни дружества със седалище в Обединеното кралство, считано от 01.04.2020 г.
За периода 01.03.2020 г. – 31.03.2020 г. в КФН са получени три уведомления по отношение дейността на застрахователни дружества със седалища в други държави членки на ЕС, които заявяват намерение да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.
Към края на месец март 2020 г. броят на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС, за които са изпратени уведомления в КФН за намерението им да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, възлиза на 644.
През месец март 2020 г. в КФН са получени уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на 17 (седемнадесет) нови застрахователни посредника (16 застрахователни брокера и 1 застрахователен агент) от държави членки да извършват дейност в България, както и за 2 (два) застрахователни посредника, които са преустановили извършването на дейност. Към 31 март 2020 г. застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правота на установяване (чрез клон), са 2631.
През месец март 2020 г. КФН не е изпращала уведомления за намерение на застрахователни дружества със съделище в Република България да извършват дейност на територията на държави членки на ЕС и ЕИП при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване.
Общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 18. 
В края на периода общият брой на застрахователните посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 46. 
Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Данни за застрахователния пазар към 31.01.2020 г.


    Представените данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастраховане към края месец януари 2020 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Пазари”, „Застрахователен пазар”. „Статистика”.

Данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 31.03.2020 г.


    Представените окончателни данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 31.03.2020 г., са публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Пазари”, „Застрахователен пазар”, „Статистика” „Общо Застраховане“ „2020“. Данните не включват застрахователните договори, които са сключени при извършване на дейност от застрахователите при правото на установяване или при условията на свобода на предоставяне на услуги.