Съобщение относно инвестиционен посредник „Цитадела кепитъл мениджмънт” ООД

Комисията за финансов надзор уведомява инвеститорите, потенциалните инвеститори и всички заинтересовани страни, че на 24.08.2015 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е вписана промяна в състава на съдружниците на инвестиционен посредник (ИП) „Златен лев брокери” ООД (настоящо наименование „Цитадела кепитъл мениджмънт” ООД). Считано от същата дата са променени наименованието на дружеството (от „Златен лев брокери” ООД на „Цитадела кепитъл мениджмънт” ООД) и седалището и адреса на управление.

Видно от справка в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, на 24.09.2014 г. са заличени управителите на ИП „Цитадела кепитъл мениджмънт” ООД Николай Чорбаджийски и Свилен Първулов и към настоящия момент няма вписани други управители. Съгласно чл. 11, ал. 7 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) лицата, които управляват и представляват дружеството, както и всички други лица, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на инвестиционния посредник подлежат на одобрение от заместник – председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” към Комисията за финансов надзор преди вписването им в Търговския регистър. Към настоящия момент няма лица, които да са одобрени за управители на ИП „Цитадела кепитъл мениджмънт” ООД, както и за лица, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на инвестиционния посредник.

Към настоящия момент дружеството няма назначени служители, които имат право да сключват договори с клиенти, да приемат и/или да изпълняват нареждания за сключване на сделки с финансови инструменти от името на клиенти и да предоставят инвестиционни консултации. Също така, ИП „Цитадела кепитъл мениджмънт” ООД няма назначени ръководител и служители в отдела за вътрешен контрол.

Предвид посоченото, към настоящия момент ИП „Цитадела кепитъл мениджмънт” ООД е в невъзможност да осъществява дейността си като инвестиционен посредник.

СЪОБЩЕНИЕ – OneCoin

КФН информира потенциалните инвеститори и потребителите в интернет, че дейностите, свързани с придобиване, търгуване и разплащане с OneCoin не са регулирани от действащото европейско и национално законодателство в областта на капиталовите пазари. Към настоящия момент OneCoin или други виртуални валути не са признати и не се третират като финансов инструмент по смисъла на ЗПФИ и спрямо тях не следва да се прилагат изискванията на ЗПФИ.

Потенциалните инвеститори и потребители следва да имат предвид, че инвестицията в такива „криптовалути”, които вече надвишават 400 различни вида, крие висок риск. При изпадане в несъстоятелност на организатора на такъв вид дейност, лицата не подлежат на компенсация от Фонда за компенсиране на инвеститорите.

Данни за дейността на застрахователните брокери през първото полугодие на 2015 г.

Коригираните актуализирани индивидуални данни от справките и отчетите на застрахователните брокери, регистрирани в Република България и извършващи дейност към 30.06.2015 г., са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН на адрес: www.fsc.bg, в раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”, „Застрахователни брокери”.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

За месец август две застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали КФН за намерението им да извършват застрахователна дейност на територията на България и две застрахователни дружества са преустановили извършването на дейност. Към 31 август 2015 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 493.   

През месец август 19 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 4 са преустановили дейност. Към 31 август 2015 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 1996.

През август няма застрахователи със седалище на територията на Република България заявили намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 31 август 2015 г. общият брой на застрахователните дружествата със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 11.      

През месец август няма застрахователни посредници със седалище на територията на Република България заявили намерението си да извършват дейност на територията на други държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги. Към 31 август 2015 г. общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 36.             

Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Резултати от изпита за професионална квалификация на застрахователните брокери, проведен на 22.08.2015 г.

На основание чл. 10, ал. 2 от Наредба № 28/10 май 2006 г. за условията за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователни брокери и за признаване на квалификация, придобита в държава членка, Комисията за финансов надзор оповестява резултатите от изпита за професионална квалификация на застрахователните брокери, проведен на 22.08.2015 г., както следва:

 

 

Три имена 

 

 

Издържал/ Неиздържал

1.  Татяна Константинова Георгиева

издържала

2.  Владимир Атанасов Балабанов

издържал

3.  Росен Красимиров Георгиев

издържал

4.  Христина Иванчева Величкова

неиздържала

5.  Наталия Миланова Милева

издържала

6.  Симеон Кирилов Дървингов

издържал

7.  Емил Димитров Панчев

издържал

8.  Борислав  Станиславов Василев

издържал

9. Васил Йорданов Петров

неиздържал

Успешно завърши образователната програма на КФН „Небанковият финансов сектор в България”

22-ма ученици от цялата страна и трима техни преподаватели получиха удостоверения за успешно завършване на образователната програма „Небанковият финансов сектор в България” на официална церемония в сградата на Комисията за финансов надзор (КФН) в присъствието на експерти и служители на комисията, на фондация „Атанас Буров” и на Министерството на образованието и науката (МОН). Владимир Савов – член на КФН, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” и Виолина Маринова, председател на Управителния съвет на фондация "Атанас Буров", приветстваха участниците в програмата. Съвместният с Министерството на образованието и науката (МОН) и фондация „Атанас Буров” семинар, който се организира за 13-та поредна година, се проведе от 31 август до 4 септември с участието на ученици и учители от средните професионални училища с икономически и финансов профил от градовете София, Петрич, Русе, Велико Търново, Перник, Хасково, Пловдив Кърджали, Благоевград, Ботевград, Пазарджик, Смолян, Сливен, Плевен, Бургас, Силистра, Видин, Монтана, Свищов, Разград и Горна Оряховица.

В приветствието си към младите участници Владимир Савов изрази увереност, че програмата „Небанковият финансов сектор в България” е била важна за бъдещото кариерно ориентиране на учениците и подчерта, че повишаването на финансовата грамотност и на квалификацията е стратегически приоритет на КФН. „От избора на това какви банкови услуги ще ползвате и по какъв начин, в много отношения зависи вашето бъдеще – както във всекидневния живот като потребители на услуги, така и, надявам се с времето, като професионалисти в тези области”, допълни Владимир Савов. Той обясни, че финансовата информираност е от изключително значение в дългосрочен план: „Ако хората са по-подготвени, ако знаят какво да избират, какви финансови услуги да ползват и то по информиран начин,  това ще увеличи личното благосъстояние на всеки гражданин и на нацията като цяло. А това, надявам се, би „намалило” работата на органи като нашия, защото КФН се занимава и с нарушенията, проблемите и жалбите в небанковия сектор. Когато хората са по-информирани, когато знаят как да четат финансовите документи, ще има и по-малко санкции и нарушения или неправилни практики в тези области”, допълни Владимир Савов.

Виолина Маринова, председател на Управителния съвет на фондация "Атанас Буров", също заяви, че образователната програма „Небанковият сектор в България” е помогнала на участниците в нея да се ориентират професионално за бъдещето си. „Най-важното от всичко е да изберете тази професия, която ще ви носи удовлетворение, така че да работите с желание и с мерак. И ви го пожелавам от сърце!”

Учениците дадоха висока оценка за проведеното обучение. Според тях знанията, които са придобили за небанковия сектор в България, са изключително полезни за бъдещата им кариерна ориентация. „Обменихме много идеи и възгледи и се надявам съвместната ни работа да продължи и заедно да се развиваме напред и все нагоре”, коментира един от учениците.

Учениците и техните преподаватели бяха обучени по специално разработена програма, която се състои от теоретична част и практически занимания. Разнообразните и интересни презентации, които им представиха експертите на КФН, запознаха младите хора с принципите и механизмите на капиталовия, застрахователния и осигурителния пазари и им показаха нагледно най-често срещаните казуси, с които потребителите се сблъскват, използвайки небанкови финансови услуги. В допълнение към обучителната част, учениците имаха възможност и „да видят как се случват нещата”: посетиха сградата на КФН, влязоха в Централния депозитар и Българската фондова борса, срещнаха се с представители на бизнеса: ЕЛАНА Финансов Холдинг, Финансова група „Карол”, Застрахователно дружество „Дженерали България Холдинг” и Пенсионно осигурителното дружество NN и отидоха и във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).

Единствената по рода си в страната образователна програма “Небанковият финансов сектор в България”, която се организира вече 13 години съвместно от КФН, МОН и фондация „Атанас Буров”, осигурява отлична възможност за кариерно ориентиране на младите хора и повишава финансовата им грамотност, което е стратегически приоритет на КФН. Увеличаването на знанията за небанковия финансов сектор в страната ще подпомогне професионалното развитие на учениците и е в основата на реализирането на все по-тясна връзка между образованието, институциите и бизнеса.

Успешно завърши образователната програма на КФН „Небанковият финансов сектор в България”

22-ма ученици от цялата страна и трима техни преподаватели получиха удостоверения за успешно завършване на образователната програма „Небанковият финансов сектор в България” на официална церемония в сградата на Комисията за финансов надзор (КФН) в присъствието на експерти и служители на комисията, на фондация „Атанас Буров” и на Министерството на образованието и науката (МОН). Владимир Савов – член на КФН, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” и Виолина Маринова, председател на Управителния съвет на фондация "Атанас Буров", приветстваха участниците в програмата. Съвместният с Министерството на образованието и науката (МОН) и фондация „Атанас Буров” семинар, който се организира за 13-та поредна година, се проведе от 31 август до 4 септември с участието на ученици и учители от средните професионални училища с икономически и финансов профил от градовете София, Петрич, Русе, Велико Търново, Перник, Хасково, Пловдив Кърджали, Благоевград, Ботевград, Пазарджик, Смолян, Сливен, Плевен, Бургас, Силистра, Видин, Монтана, Свищов, Разград и Горна Оряховица.

В приветствието си към младите участници Владимир Савов изрази увереност, че програмата „Небанковият финансов сектор в България” е била важна за бъдещото кариерно ориентиране на учениците и подчерта, че повишаването на финансовата грамотност и на квалификацията е стратегически приоритет на КФН. „От избора на това какви банкови услуги ще ползвате и по какъв начин, в много отношения зависи вашето бъдеще – както във всекидневния живот като потребители на услуги, така и, надявам се с времето, като професионалисти в тези области”, допълни Владимир Савов. Той обясни, че финансовата информираност е от изключително значение в дългосрочен план: „Ако хората са по-подготвени, ако знаят какво да избират, какви финансови услуги да ползват и то по информиран начин,  това ще увеличи личното благосъстояние на всеки гражданин и на нацията като цяло. А това, надявам се, би „намалило” работата на органи като нашия, защото КФН се занимава и с нарушенията, проблемите и жалбите в небанковия сектор. Когато хората са по-информирани, когато знаят как да четат финансовите документи, ще има и по-малко санкции и нарушения или неправилни практики в тези области”, допълни Владимир Савов.

Виолина Маринова, председател на Управителния съвет на фондация "Атанас Буров", също заяви, че образователната програма „Небанковият сектор в България” е помогнала на участниците в нея да се ориентират професионално за бъдещето си. „Най-важното от всичко е да изберете тази професия, която ще ви носи удовлетворение, така че да работите с желание и с мерак. И ви го пожелавам от сърце!”

Учениците дадоха висока оценка за проведеното обучение. Според тях знанията, които са придобили за небанковия сектор в България, са изключително полезни за бъдещата им кариерна ориентация. „Обменихме много идеи и възгледи и се надявам съвместната ни работа да продължи и заедно да се развиваме напред и все нагоре”, коментира един от учениците.

Учениците и техните преподаватели бяха обучени по специално разработена програма, която се състои от теоретична част и практически занимания. Разнообразните и интересни презентации, които им представиха експертите на КФН, запознаха младите хора с принципите и механизмите на капиталовия, застрахователния и осигурителния пазари и им показаха нагледно най-често срещаните казуси, с които потребителите се сблъскват, използвайки небанкови финансови услуги. В допълнение към обучителната част, учениците имаха възможност и „да видят как се случват нещата”: посетиха сградата на КФН, влязоха в Централния депозитар и Българската фондова борса, срещнаха се с представители на бизнеса: ЕЛАНА Финансов Холдинг, Финансова група „Карол”, Застрахователно дружество „Дженерали България Холдинг” и Пенсионно осигурителното дружество NN и отидоха и във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).

Единствената по рода си в страната образователна програма “Небанковият финансов сектор в България”, която се организира вече 13 години съвместно от КФН, МОН и фондация „Атанас Буров”, осигурява отлична възможност за кариерно ориентиране на младите хора и повишава финансовата им грамотност, което е стратегически приоритет на КФН. Увеличаването на знанията за небанковия финансов сектор в страната ще подпомогне професионалното развитие на учениците и е в основата на реализирането на все по-тясна връзка между образованието, институциите и бизнеса.

Съобщение до медиите

Във връзка с публикация със заглавие „Как КФН реши повече да не дава достъп до информация” в бр. 65 от 31.08.2015 г. на в. „Капитал Дейли”, препечатана и в електронните издания „Дневник”, „Медиапул”, „Сега”, агенция „Кросс” и интернет страницата „Правен свят”, Комисията за финансов надзор (КФН) заявява следното:

Публикуваният в изданието материал е манипулативен и не отразява обективно предмета на Наредба № 45 от 2.03.2012 г. за достъпа до съхраняваните от Комисията за финансов надзор документи (Наредба № 45 от 2.03.2012 г.).

Правото на достъп до обществена информация на гражданите в Република България е уредено със Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). КФН е задължен субект по смисъла на чл. 3 от ЗДОИ и прилага разпоредбите на ЗДОИ, като се произнася писмено по всички постъпили заявления при спазване на законовите изисквания.

КФН предоставя свободен достъп на гражданите до съхраняваните от нея документи, по реда на Наредба № 45 от 2.03.2012 г. в допълнение към предоставянето на достъп до обществена информация по реда на ЗДОИ.

Наредба № 45 от 2.03.2012 г. е подзаконов нормативен акт, който е приет по прилагането на Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН). Съгласно чл. 9, ал. 3 от ЗКФН комисията е задължена да определи с наредба реда за достъп до съхраняваните от нея документи, както и условията за получаване на заверени преписи от тях. Посочената законова норма изрично определя предмета на наредбата – реда за предоставяне на достъп до съхраняваните от регулатора документи, както и условията за получаване на заверени преписи от тях. Именно поради това и с цел постигане на пълно съответствие със законовата делегация в наредбата се използва понятието „достъп до документи”, а не „достъп до информация”.

Разпоредбите на Наредба № 45 от 2015 г. не ограничават по никакъв начин възможността на гражданите да получат достъп до обществена информация по реда и условията на Закона за достъп до обществена информация.

Нещо повече, в предлагания образец на заявление към Наредба № 45 от 2.03.2012 г. е предоставена възможност на заявителя да посочи „описание на документите, до които иска достъп”. Наредбата не предвижда като задължително условие изричното цитиране на номер на документ или друга идентификация, ако това е неизвестно на заявителя. Освен това с наредбата се дава възможност на заявителя да направи уточнение на искания документ. Следва да се посочи, че разпоредбите на наредбата са изцяло съобразени както с принципа по чл. 9 от ЗКФН за прозрачност в работата на Комисията за финансов надзор, така и с основните принципи по чл. 6 от ЗДОИ при осъществяване на правото на достъп до обществена информация. Срокът за обществено обсъждане на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 45 от 2.03.2012 г. е до 07.09.2015 г. Всички постъпили предложения и становища ще бъдат разгледани при изготвянето на окончателния проект.

Възможни причини за изкривеното тълкуване на фактите и манипулативните публикации са или преднамереното отношение на цитираното издание към работата на КФН с цел дискредитиране на комисията и нейната дейност пред обществеността, или некомпетентност и неразбиране на правната същност на разглежданата тема.

КФН е институция, която стриктно се придържа към своя основен приоритет за публичност, прозрачност и своевременна информираност на обществото както в интерес на българските граждани, така и с цел запазване на стабилността на небанковия финансов сектор в страната.

Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за второто тримесечие и за първото полугодие на 2015 г.

Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор обяви резултатите от промяната на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за второто тримесечие и за първото полугодие  на 2015 г. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.

През второто тримесечие на 2015 година в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 51 594 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средства от един пенсионен фонд в друг.

Общо 45 060 осигурени лица от подалите заявления през второто тримесечие на 2015 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 97 527 хил. лв.

Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през първото полугодие на 2015 г. са общо 87 154. Общият размер на прехвърлените средства от началото на годината е 198 061 хил. лв.

Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства в друг пенсионен фонд за второто тримесечие и за първото полугодие на 2015 г. може да намерите в раздел “Статистика”, “Статистика и анализи на осигурителния пазар”.