Clarifications from the FSC regarding the determination of the amount of pensions from the universal pension funds

 In connection with the frequent inquiries regarding the determination of the amount of pensions from universal pension funds (the so-called “second pension”) and given the high public interest in the adoption and alignment of regulations with amendments to the Social Insurance Code governing the payment of pensions from the universal pension funds, promulgated in the State Gazette, 19 / 5 March 2021, the Financial Supervision Commission (FSC) provides the following clarifications:

 The Social Insurance Code (SIC) specifies the types of pension products and the obligations of pension insurance companies in relation to their payment and guarantees. The determination of the amount of the supplementary lifelong old-age pension from the universal pension funds is regulated at the legal level and is determined on the basis of the following 3 components:

  1. the funds under the individual account of the insured person

 The information on the accumulations on the individual accounts of the persons insured in the universal pension funds is kept by the pension insurance companies. The insured person has the right to receive at any time information about the current state of the accumulated funds in their individual account. Regardless of the chosen type of payment – one-off, deferred or lifelong, for determining the initial amount of the pension, all funds on the individual account of the person at the time of concluding the pension contract are taken into account.

  1. the table of mortality and average life expectancy, published by the National Statistical Institute

 The table for mortality and life expectancy of the National Statistical Institute is publicly available information available on the Institute’s website and is updated according to the statistical information calendar. Using a single table of mortality and calculating the pensions from universal pension funds by single formulas ensures the same way of calculating the pensions of all persons, regardless of the fund in which they are insured.

  1. technical interest rate

 When calculating the amount of pensions, a technical interest rate is used, which reflects the expectations for the return on investment of pensioners’ funds. Its specific amount is determined by each pension insurance company in compliance with the regulatory requirements.

 In this regard, the FSC adopted the Ordinance on Technical Interest Rates and Formulas for Calculating Supplementary Lifetime Pensions for Old Age and the Ordinance on Reserves of Pension Insurance Companies for Guaranteeing the Gross Amount of Contributions to Universal Pension Funds Related to Calculating the Supplementary Lifetime Pension for Old Age. As a result, pension insurance companies have the necessary information and can perform forecast calculations and consult their clients.

 With regard to the deadlines for exercising the right of persons to choose social insurance:

 Persons who, up to and including 30 June 2021, have less than 5 years until the retirement age and who have not been granted a pension for length of service and age, may, once, until 30 June 2021, exercise the right to choose to change their insurance from a universal pension fund to the state social insurance.

 From 01 January 2022, other deadlines for exercising this right apply:

 – from 1 January 2022 to 31 December 2025 – not later than 1 year before the age under Art. 68, para. 1;

 – from 1 January 2026 to 31 December 2030 – not later than 2 years before the age under Art. 68, para. 1;

 – from 1 January 2031 to 31 December 2035 – not later than 3 years before the age under Art. 68, para. 1;

 – from 1 January 2036 to 31 December 2037 – not later than 4 years before the age under Art. 68, para. 1;

 – after 1 January 2038 – not later than 5 years before the age under Art. 68, para. 1

Пояснения от страна на КФН относно определянето на размера на пенсиите от универсалните пенсионни фондове

  
    Във връзка със зачестили запитвания относно определянето размера на пенсиите от универсалните пенсионни фондове (т.нар. „втора пенсия“) и предвид високия обществен интерес към приемането и привеждането в съответствие на подзаконовите нормативни актове с измененията в Кодекса за социално осигуряване, регламентиращи изплащането на пенсии от универсалните пенсионни фондове, обнародвани в ДВ, бр. 19 от 5 март 2021 г., Комисията за финансов надзор (КФН) дава следните пояснения:
    В Кодекса за социално осигуряване (КСО) са посочени видовете пенсионни продукти и задълженията на пенсионноосигурителните дружества във връзка с изплащането и гаранциите за тях. Определянето на размера на допълнителната пожизнена пенсия за старост от универсалните пенсионни фондове е регламентиран на законово ниво и се определя въз основа на следните 3 компонента:
    1. средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице
    Информацията за натрупванията по индивидуалните партиди на осигурените в универсалните пенсионни фондове лица се води от пенсионноосигурителните дружества.   Осигуреното лице има право да получи по всяко време информация за моментното състояние на натрупаните средства по своята индивидуална партида. Независимо от избрания вид плащане – еднократно, срочно или пожизнено, за определянето му се вземат предвид всички средства по индивидуалната партида на лицето към момента на сключване на пенсионния договор.

    2. таблицата за смъртност и средна продължителност на предстоящия живот, публикувана от Националния статистически институт
    Таблицата за смъртност и средна продължителност на предстоящия живот на Националния статистически институт представлява публично достъпна информация, налична на електронната страница на института и се актуализира спрямо календара за статистическа информация. Използването на единна таблица за смъртност и изчисляването на пенсиите от универсалните пенсионни фондове посредством единни формули осигуряват еднакъв начин на изчисляването на пенсиите на всички лица, независимо от фонда, в който се осигуряват.

    3. технически лихвен процент
    При изчисляването на размера на пенсиите се използва технически лихвен процент, който отразява очакванията за доходността от инвестиране на средствата на пенсионерите. Конкретният му размер се определя от всяко пенсионноосигурително дружество при спазване на предвидените нормативни изисквания.
    В тази връзка КФН прие Наредбата за техническите лихвени проценти и формулите за изчисляване на допълнителните пожизнени пенсии за старост и Наредбата за резервите на пенсионноосигурителните дружества за гарантиране на брутния размер на вноските в универсалните пенсионни фондове, имащи отношение към изчисляването на размера на допълнителната пожизнена пенсия за старост. В резултат на което пенсионноосигурителните дружества разполагат с необходимата информация и могат да извършват прогнозните изчисления и да консултират своите клиенти.
 
    По отношение на сроковете за упражняване на правото на лицата за избор на осигуряване:
    Лицата, на които до 30 юни 2021 г. включително остават по-малко от 5 години до навършване на пенсионна възрастта и на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, могат еднократно, в срок до 30 юни 2021 г., да упражнят правото на избор за промяна на осигуряването им от универсален пенсионен фонд в държавното обществено осигуряване.

    От 01 януари 2022 г. действат други срокове за упражняване на това право:
    – от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. – не по-късно от 1 година преди възрастта по чл. 68, ал. 1;
    – от 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. – не по-късно от 2 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1;
    – от 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. – не по-късно от 3 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1;
    – от 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. – не по-късно от 4 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1;
    – след 1 януари 2038 г. – не по-късно от 5 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1

Information in connection with Council of Ministers Decision No. 441 of 04.06.2021

Pursuant to Council of Ministers Decision No. 441 of 04.06.2021 and published list of persons who fall or could fall within the scope of sanctions imposed by the Office of Foreign Assets Control (OFAC) by the United States Department of the Treasury, the Financial Supervision Commission informs that:

 has no relations with persons included in the list under item 1 of Decision of the Council of Ministers No. 441 of 04.06.2021

 in accordance with its legal powers and the current regulatory requirements it observes and is ready to assist the competent authorities under item 1 of Decision of the Council of Ministers No. 441 of 04.06.2021 on the persons included in the scope of inspections.

The FSC emphasizes that in its supervisory practice it will continue to take all legally regulated and necessary measures to preserve the stability of the capital market and the non-banking financial sector as a whole, prevention of illegal practices leading to damage to the confidence of the investment community.

Информация във връзка с Решение на Министерския съвет № 441 от 04.06.2021 г.


В изпълнение на Решение на Министерския съвет № 441 от 04.06.2021 г. и публикуван списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) от Министерство на финансите на Съединените американски щати, Комисията за финансов надзор информира, че:
  • няма отношения с лица, включени в списъка по т.1. от Решение на Министерски съвет № 441 от 04.06.2021 г.
  • съобразно своите законови правомощия и действащите регулаторни изисквания съблюдава и е в готовност да съдейства на компетентните органи по т. 1. от Решение на Министерския съвет № 441 от 04.06.2021 г. относно включените в обхвата на извършваните проверки лица.
КФН подчертава, че и занапред в надзорната си практика ще продължи да предприема всички законово регламентирани и необходими мерки за запазване стабилността на капиталовия пазар и на небанковия финансов сектор като цяло, превенция на незаконосъобразни практики, водещи до накърняване на доверието на инвестиционната общност.

The FSC has given its consent for the portfolio transfer from NN INSURANCE CO. LTD – SOFIA BRANCH to DZI LIFE INSURANCE


    The Financial Supervision Commission (FSC) has been notified by the competent authority of Hungary (The Central Bank of Hungary) of the forthcoming transfer of insurance portfolio from „NN INSURANCE CO. LTD – SOFIA BRANCH“, branch of “NN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság”, Republic of Hungary, to „DZI Life Insurance“ EAD, Republic of Bulgaria.

    After reviewing the portfolio documents, the FSC decided to send a letter to the national competent authority of Hungary on granting consent for the notified insurance portfolio transfer and certifying solvency position of the accepting insurance company.

The FSC has given its consent for the portfolio transfer from NN INSURANCE CO. LTD – SOFIA BRANCH to DZI LIFE INSURANCE


    The Financial Supervision Commission (FSC) has been notified by the competent authority of Hungary (The Central Bank of Hungary) of the forthcoming transfer of insurance portfolio from „NN INSURANCE CO. LTD – SOFIA BRANCH“, branch of “NN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság”, Republic of Hungary, to „DZI Life Insurance“ EAD, Republic of Bulgaria.

    After reviewing the portfolio documents, the FSC decided to send a letter to the national competent authority of Hungary on granting consent for the notified insurance portfolio transfer and certifying solvency position of the accepting insurance company.

КФН е предоставила съгласие за прехвърляне на застрахователен портфейл от „Ен Ен Застрахователно акционерно дружество“ – клон София КЧТ към „ДЗИ Животозастраховане“ ЕАД


    Комисията за финансов надзор (КФН) е уведомена от националния компетентен орган на Република Унгария (The Central Bank of Hungary) относно прехвърляне на застрахователния портфейл на „Ен Ен Застрахователно акционерно дружество – клон София“ КЧТ, ЕИК 175067131, клон на “NN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság”, Република Унгария, към „ДЗИ Животозастраховане“ ЕАД, ЕИК 121518328.

    След преглед на представените документи КФН взе решение за изпращане на писмо до националния компетентен орган на Република Унгария за предоставяне на съгласие относно прехвърлянето на застрахователния портфейл на „Ен Ен Застрахователно акционерно дружество – клон София“ КЧТ към „ДЗИ Животозастраховане“ ЕАД и за удостоверяване на платежоспособността на поемащия застраховател.
 

Данни за застрахователния пазар към 28.02.2021 г.


Представените данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастраховане към края месец февруари 2021 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел раздел „Пазари”, Застрахователен пазар”, „Статистика”.

Данни за застрахователния пазар към 31.01.2021 г.


Представените данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастраховане към края месец януари 2021 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел раздел „Пазари”, Застрахователен пазар”, „Статистика”.

Data on the insurance market as of 28.02.2021

The data presented from the reports of insurers in non-life and life insurance at the end of February 2021 are summarized and published on the FSC website – www.fsc.bg, section “Insurance activity”, “Statistics”.