Председателят на Комисията за финансов надзор – г-н Бойко Атанасов говори за системата “Бонус-малус”


    Днес, в сутрешния блок на БНТ председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) – г-н Бойко Атанасов говори за подготвяната от Комисията система „Бонус-малус“.
    С въвеждането на система „Бонус-Малус“ се цели създаването на механизъм, който да доведе до разпределение на застрахователната премия по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите между лицата, които имат добросъвестно поведение и тези, които извършват множество пътни нарушения и причиняват вреди.
    Председателят на КФН обясни на зрителите, че новата система цели превенция и справедливост, както и коригиране на поведението на шофьорите в дългосрочен план. Данните показват, че над 80% от шофьорите нямат нарушения, а плащат всяка година цена за застраховката си „Гражданска отговорност“ равна на тази, която плащат останалите шофьори, които имат нарушения.
Г-н Атанасов увери, че замисляното изменение е неутрално по отношение на общия финансов ресурс, като отрече твърденията, че моделът "Бонус – малус" облагодетелства застрахователите, защото  един от принципите, на който се основава системата „Бонус-малус“, е финансова неутралност. Това означава, че „Бонус-малус“ не трябва да води сама по себе си нито до увеличаване, нито до намаляване на общия размер на застрахователните премии, събирани при сключване на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, а само да преразпределя тежестта между по-рисковите и по-малко рисковите водачи.
    Г-н Атанасов допълни, че предложението за вписване на водачите, които ще управляват моторното превозно средство в застрахователната полица по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, с произтичащата от него последици в случай на невписване на водача е, за да се ангажира персоналната отговорност на водачите на МПС за собственото им поведение.  Но е помислено и за изключения по отношение например на линейки, автомобили на министерство на вътрешните работи, имащи право да ползват специален режим на движение, учебни моторни превозни средства или автомобили, автомобили, предлагащи услугата дринк енд драйв.
    Най-новите тенденции при автомобилните производители и застрахователите са да събират и анализират информация за индивидуалното поведение на шофьора на пътя – телеметрия. С въвеждането на системата "бонус-малус" България има шанса да не е постоянно последна, а да бъде част от тази тенденция, коментира още пред БНТ председателят на Комисията за финансов надзор.
Вижте повече в интервюто.
 

Списъците на застрахователните дружества и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани


    През м. ноември 2019 г. са получени две уведомления за застрахователни дружества, които заявяват намерение за преустановяване извършването на застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република България. Към 30.11.2019 г. броят на застрахователите със седалище в държава членка на ЕС и ЕИП, които са заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги възлиза на 642.
    За периода 01.11.2019 г. – 30.11.2019 г. в КФН са получени уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на 15 (петнадесет) нови застрахователни посредници от държави членки да извършват дейност в Република България, както и за 9 (девет) застрахователни посредника, които са преустановили извършването на дейност. В края на периода застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване, са 2595.
    През месец ноември 2019 г. КФН не е изпращала уведомление до компетентните надзорни органи на ЕС относно намерението на застрахователи със седалище в Република България да извършват застрахователна дейност на територията на държави членки на ЕС.  
    Общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 18.  
    За периода 01.11.2019 г. – 30.11.2019 г. КФН е изпратила уведомление до компетентните органи на всички държави членки на ЕС и ЕИП относно намерението на „Астра Брокерс“ ЕООД да извършва на тяхна територия дейност по застрахователно посредничество. В края на периода общият брой на застрахователните посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, нараства на 46.  
    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Утвърдени са технически лихвен процент и биометрични таблици за смъртност, които да се прилагат от ПОД при изчисляване на пенсионните резерви към 31.12.2019 г.


    Диана Йорданова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", издаде решение, с което утвърждава технически лихвен процент и биометрични таблици за смъртност, които да се прилагат при изчисляване на пенсионните резерви към 31.12.2019 г. от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
    Решение № 1310 – ПОД от 18.12.2019 г. може да намерите в раздел „Административни документи”, а приложенията към него – в раздел „Административни документи”, "Форми и образци на документи", "Осигурителен пазар", 2019.

Данни за застрахователния пазар към 31.10.2019 г.


    Представените данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастраховане към края месец октомври 2019 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.

 

Официално връчване на сертификатите на успешно преминалите изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти и/или като инвестиционен консултант


    На 17.12.2019 г. в сградата на Комисията за финансов надзор бяха връчени сертификатите на успешно преминалите изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти и/или като инвестиционен консултант.
    На изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти на 23 ноември 2019 г. се явиха 30 лица при допуснати 35 кандидати, като 17 от тях издържаха изпита. На изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант на 24 ноември 2019 г. се явиха 32 лица при допуснати 43 кандидати, като 13 от тях издържаха успешнo изпита.
    Г-жа Мария Филипова – заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, връчи сертификатите на участниците, в присъствието на членовете на изпитната комисия: г-жа Радослава Масларска – председател на Управителния съвет на Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП),  г-н Петко Кръстев – председател на Управителния съвет на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД), г-н Владислав Матев – главен експерт в отдел „Публични дружества, емитенти на ценни книжа и ДСИЦ“, дирекция „Регулаторни режими на инвестиционната дейност“, г-жа Мариела Чукова – главен експерт в отдел „Надзор на публични дружества, емитенти на ценни книжа и ДСИЦ“, дирекция „Надзор на инвестиционната дейност“, г-н Красимир Александров – главен експерт в отдел „Нормативна дейност и методология“, дирекция „Правна“. На събитието присъстваха и експертите на КФН от управление „ Надзор на инвестиционната дейност“: г-жа Петя Димитрова – директор на дирекция „Регулаторни режими на инвестиционната дейност“, г-жа Петя Хантова – директор на дирекция „Надзор на инвестиционната дейност“ , г-жа Драгослава Хинкова – началник-отдел „Публични дружества, емитенти на ценни книжа и ДСИЦ“, дирекция „Регулаторни режими на инвестиционната дейност“.
    В обръщението си към успешно преминалите изпитите, г-жа Мария Филипова каза, че придобиването на сертификатите е задължителна стъпка за кариерното развитие в избраната от тях сфера. Тя подчерта ролята на Комисията за финансов надзор като регулаторен орган, който следи за прилагането на високи стандарти за професионализъм от всички участници на българския инвестиционен пазар.  В допълнение, г-жа Филипова сподели и вярването, че всички заедно – Комисия и поднадзорни лица, споделят отговорността за опазването интересите и доверието на потребителите в небанковите финансови услуги, създаването на стабилна инвестиционна среда и поддържане на доверието на инвеститорите.
    Церемонията завърши с обща снимка на всички участници и пожелание за светли празници.
Obshta snimka

КФН днес отне лиценза на застрахователна компания „ЗК Юроамерикан“ АД

На провелото се днес заседание на Комисията за финансов надзор бе решено, че се отнема лиценза за извършване на застраховане на „ЗК Юроамерикан“АД с ЕИК 124634117.

Констатираните от КФН основания за отнемане на лиценза на „ЗК Юроамерикан“ АД са:

  1. По чл. 40, ал. 2, т. 2 от КЗ, тъй като застрахователят не е извършвал дейност за повече от шест месеца;
  2. По чл. 40, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 7 и т. 8 от КЗ, поради това че застрахователят е престанал да отговоря на условията за издаване на лиценз, а именно престанал е да спазва изискванията във връзка със системата на управление по глава седма на КЗ и не е представил доказателства, че лицата, изпълняващи ключови функции отговарят на изискванията за квалификация и надеждност;
  3. Съгласно чл. 40, ал. 2, т. 8 от КЗ, поради това че застрахователят е извършил груби нарушения на КЗ.

       
Въз основа на извършена проверка на място на дейността на застрахователя и в резултат от осъществявания дистанционен надзор спрямо застрахователя са направени следните констатации:
1. По първото основание:
От периодично представяните в КФН от „ЗК Юроамерикан“ АД финансови справки и отчети, изискуеми съгласно чл. 126, ал. 1 от КЗ, е видно, че през периода януари – август 2018 г. застрахователят не отчита сключени застрахователни договори. В периода септември – декември 2018 г. дружеството е сключило общо 9 застрахователни договора.
От извършената проверка е видно, че в периода от януари до август 2019 г., „ЗК Юроамерикан“ АД отново не е сключвало застрахователни договори, нито е завеждало претенции по действащи застраховки, съответно не е изплащало и застрахователни обезщетения.
На 01.09.2019 г. застрахователят е сключил три броя застрахователни договори, които обаче са сключени с лица, които са акционери на „ЗК Юроамерикан“ АД, като две от застрахованите лица са и служители на застрахователната компания.
Видно от представените в КФН от „ЗК Юроамерикан“ АД данни, дружеството не е извършвало застрахователна дейност за период от осем месеца (от януари до август) в рамките на последните две години – 2018 г. и 2019 г.
 
2. По второто основание:
„ЗК Юроамерикан“ АД не разполага с налична система на управление с адекватна, ефективна и прозрачна организационна структура, която да осигурява надеждно и разумно управление на дейността на дружеството.
Една от основните отговорности на управителните и контролни органи на застрахователя е да прилага в своята дейност необходимата организация и правила, с които да гарантира спазването актовете на Европейския съюз, КЗ и подзаконовите актове по прилагането му. В тази връзка, застрахователят има задължението да спазва изискванията, свързани със системата на управление, в това число да разполага с такава, която да осигурява надеждно и разумно управление на дейността. Невъзможността на застрахователя да гарантира и поддържа ефективна система на управление е основание да се приеме, че същият не разполага с необходимия вътрешен капацитет за изпълнение на практическите задачи, реализирането на които да осигури ефективно и надеждно управление на дейността на застрахователя. Следва да се има предвид, че
В хода на проверката безспорно е установено, че считано, съответно от 07.02.2019 г. и 07.03.2018 г., в „ЗК Юроамерикан“ АД няма одобрени от КФН лица, които да изпълняват ключовите функции за съответствие и по вътрешен одит.
Допълнително, застрахователят не е уведомил КФН за назначения на 09.08.2019 г. риск мениджър и съответно не е представил необходимите документи, с оглед извършване на преценка дали лицето отговаря на изискванията за професионална квалификация и надеждност съгласно чл. 89, ал. 2 във връзка с чл. 80, ал. 1, т. 3-9, ал. 3, 7 и 8 от КЗ.
Изложеното представлява грубо нарушение на изискванията на чл. 76, ал. 1 от КЗ всеки застраховател да разполага непрекъснато с ефективна система на управление с цел осигуряване на надеждно и разумно управление на дейността. На основание чл. 76, ал. 3 от КЗ, изградената система на управление трябва да се основава на изискванията по чл. 77-100 и чл. 110 и 111 от КЗ. Съгласно чл. 78, ал. 1 и 2 от КЗ, създаването на функция по вътрешен одит, функция по съответствие и функция по управление на риска е задължение за всеки застраховател, с оглед осигуряване на вътрешен капацитет за изпълнение на практически задачи.
3. По третото основание:
В резултат от извършената проверка на „ЗК Юроамерикан“ АД е установено, че дружеството е извършило груби нарушения на Кодекса за застраховането.
В конкретния случай се установява, че „ЗК Юроамерикан“ АД е извършило груби нарушения на императивната норма на чл. 76, ал. 1 от КЗ, който предвижда задължение на застрахователя да разполага с ефективна система на управление с цел осигуряване на надеждно и разумно управление на дейността. Липсата на ефективна системата на управление, която спомага за правилното развитие дейността на застрахователя и неспазването на изискванията на КЗ във връзка със системата на управление застрашава стабилността на застрахователя и неговото функциониране.
При прегледа на системата на управление на „ЗК Юроамерикан“ АД са установени редица нарушения на императивни разпоредби на КЗ, извършени от застрахователя:
– неуведомяване КФН от страна на „ЗК Юроамерикан“ АД при промяна в лицата, изпълняващи ключови функции в застрахователя;
– назначаване на лица, които изпълняват ключови функции в дружеството, без КФН да е уведомена и без да е получено одобрение от страна на надзорния орган, удостоверяващо, че лицата отговарят на законовите изисквания за заемане на длъжността;
– непредставяне на документи, доказващи, че лицето, определено за ръководител на функцията по управление на риска, отговаря на изискванията за професионална квалификация и надеждност;
– липса на актуални вътрешни правила и политики по чл. 77, ал. 1 от КЗ, както и неизпълнение на задължението по чл. 77, ал. 2 от КЗ за представя пред общото събрание на акционерите годишен отчет за тяхното изпълнение, включително за изпълнението на програмата за дейността на застрахователя;
– сключване на договор за прехвърляне на съществена дейност в нарушение на чл. 111, ал. 3 от КЗ и чл. 111, ал. 4 от КЗ;
– нарушение на принципа за разумния инвеститор, в резултат на което активите на застрахователя не гарантират сигурност, качество, ликвидност и доходност на съвкупния портфейл.
 
Системата на управление е един от трите стълба, изграждащи режима „Платежоспособност II“, а именно Стълб 2. Следователно, липсата на единия от стълбовете на Платежоспособност II в един застраховател категорично представлява грубо нарушение на европейското законодателство, на КЗ и актовете по прилагането му.
Освен това, в хода на проверката е установено, че застрахователят не разполага с Информационна система.
 
На основание чл. 114 от КЗ, застрахователят има задължението да създаде и поддържа в актуално състояние информационна система, която да инкорпорира, съхранява и обобщава цялостни данни за всички аспекти от дейността на застрахователната компания. Неизпълнението на това задължение от страна на „ЗК Юроамерикан“ АД представлява грубо нарушение по смисъла на чл. 40, ал. 2, т. 8 от КЗ, поради това че липсата на информационна система, уврежда както интересите на самия застраховател, който не разполага със средство, което ефективно да му позволи да упражнява съществена, реална и организирана застрахователна дейност, така и препятства предоставянето на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „ЗН“, на информация, необходима за постигане целите на надзора.
Доказателство за затрудненията на „ЗК Юроамерикан“ АД при предоставяне на информация на КФН, необходима за целите на надзора, са съставените и връчените на застрахователната компания актове за установяване на административни нарушения и издадените въз основа на тях наказателни постановления за извършени нарушения на разпоредбата на чл. 126 от КЗ, касаеща представянето на справки и отчети за целите на надзора.
Отчетността пред надзорния орган е един от трите стълба, изграждащи режима „Платежоспособност II“, а именно Стълб 3. Следователно, „ЗК Юроамерикан“ АД не изпълнява и правилата, залегнали в третия стълб на рамката по Платежоспособност II.

Вследствие, с деншното решение на КФН, считано от 17.12.2019 г. се забранява:

  • свободното разпореждане с активите на „ЗК Юроамерикан“ АД до започване на производство по ликвидация или несъстоятелност.
  • сключването на нови застрахователни договори по всички класове застраховки за срок от 6 месеца, считано от датата на издаване на настоящото решение.

Комисията назначава Стефан Петров Стефанов за квестор на „ЗК Юроамерикан“ АД до назначаването от съда на синдик или до вписването на ликвидатор на дружеството. На същия са връчени задължителни предписания да възложи на съответните служители на „ЗК Юроамерикан“ АД, включително като ги упълномощи изрично, да извършват в срока на квестурата всички необходими правни и фактически действия, в рамките на закона, относно:

  • извършването на плащания на ликвидни и изискуеми задължения на „ЗК Юроамерикан“ АД, произтичащи от застрахователни договори,
  • извършването на плащания на публичноправни вземания към държавата и общините, като данъци, мита, такси, задължителни осигурителни вноски и други, по които задължено лице е „ЗК Юроамерикан“ АД
  • извършването на плащания на битови сметки и други периодични задължения (ток, вода, парно, телефон, интернет и т.н.), както и дължимите възнаграждения на наетия персонал до размера на обичайното за извършване на нормалната дейност на застрахователя.

Представителството на „ЗК Юроамерикан“ АД се осъществява от квестора. Действия, извършени от името на „ЗК Юроамерикан“ АД в нарушение на представителната власт на квестора, са нищожни.

Решението ще бъде изпратено на Агенция по вписванията към Министъра на правосъдието на Република България за вписване на обстоятелствата, съответно за обявяване на актовете в Търговския регистър.

Решението ще се изпрати за обнародване в Държавен вестник и за него ще се уведомят съответните компетентни органи на държавите членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и ще се отправи искане съответните органи да предприемат действия съгласно тяхното законодателство за забраняване на свободното разпореждане с активи на застрахователя, ако такива се намират на тяхна територия. След влизане в сила на настоящото решение ще бъде уведомен Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване.

Пълното решение на КФН може да се намери в сайта на Комисията.

Съобщение за откриване на производство по издаване на общ административен акт


Комисията за финансов надзор открива производство по издаване на общ административен акт – Решение за определяне размера на минимални проценти, съгласно чл. 91, ал. 3, т. 2 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд (Наредба № 53), както и периода за тяхното прилагане. Проекта на акта може да намерите на интернет страницата на КФН в раздел „Обществени консултации”.

Оповестяване на датата и часа на връчването на сертификатите от проведените на 23 и 24 ноември 2019 г. изпити


    На вниманието на лицата, успешно издържали изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти и/или като инвестиционен консултант, проведени на 23 и 24 ноември 2019 г.  

    Връчването на сертификатите ще се извърши на 17.12.2019 г. (вторник) от 16:30 часа в сградата на КФН.

    При явяването си за връчването на сертификатите трябва да носите документ за самоличност и документ за платена такса в размер на 25 лв., съгласно Раздел II, т. 9, предложение второ от Тарифата на таксите, събирани от КФН, която е приложение към  чл. 27, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор.

    Плащането може да се извърши на касата в сградата на КФН или по банков път по сметка:

    IBAN: BG95 BNBG 9661 3000 1415 01,

    BIC: BNBGBGSD, БНБ – ЦУ